ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genera

JH EH1 N ER0 AH0   
174 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genera-, *genera*
Possible hiragana form: げねら
English-Thai: Longdo Dictionary
General Assembly(phrase) การประชุมสามัญ
Attorney General(n) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (ของสหรัฐฯ)
degenerate(adj) ที่น่าดูถูก, ที่เสื่อมโทรม เช่น I'd thank him but he then went on to call me a "degenerate mary-worshipper". Is that a compliment?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genera[N] คำนามพหูพจน์ของ genus, Syn. breed, order, rank, caste
genera[N] คำนามพหูพจน์ของ genus
general[ADJ] ทั่วไป, See also: ไม่เฉพาะเจาะจง, ไม่จำกัด
general[N] นายพล, See also: แม่ทัพ
generate[VT] สร้างขึ้น, See also: ผลิต, ทำให้เกิด, ให้กำเนิด, Syn. create, originate, Ant. destroy
generally[ADV] โดยทั่วไป, See also: โดยปกติ, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยรวมๆ, Syn. mainly, in general, Ant. specifically
generator[N] เครื่องกำเนิดไฟฟ้า, Syn. dynamo
generator[N] คนต้นคิด, See also: คนวางแผน, ผู้คิดค้น
generalise[VI] กล่าวสรุป, See also: กล่าวทั่วๆ ไป, Syn. universalize, generalise, Ant. specify, particularize
generalist[N] ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย, See also: ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน, Syn. nonspecialist, Ant. specialist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genera(เจน'เนอระ) n. พหูพจน์ของ genus
generableadj. ซึ่งสืบพันธุ์ได้,ซึ่งให้กำเนิดได้,ซึ่งเกิดได้, See also: generability,n.
general(เจน'เนเริล) adj. ทั่วไป,โดยทั่วไป n. เรื่องทั่วไป,นายพล,สาธารณชน. -Phr. (in general โดยทั่วไป) m, Syn. universal,common ###A. local,exact
general assemblyn. สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ,สภานิติบัญญัติ
general educationn. สามัญศึกษา
general officer n.นายพล,นายทหารที่มีตำแหน่งเหนือนายพันเอก
general post officen. ไปรษณีย์กลาง ใช้อักษรย่อว่า GPO
general practitionern. แพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป (แตกต่างกับแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง)
generalcyn. ตำแหน่งนายพล,อำนาจหน้าที่ของนายพล
generalisationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority

English-Thai: Nontri Dictionary
genera(n) pl ของ genus
general(adj) ทั่วไป,กว้างๆ,ธรรมดา,โดยปกติ
general(n) พลเอก,แม่ทัพ,นายพล,สาธารณชน
generality(n) คุณลักษณะทั่วๆไป,หลักกว้างๆ,กฎเกณฑ์ทั่วไป,ส่วนใหญ่
generalization(n) การพูดคลุม,การกล่าวอย่างกว้างๆ,ลักษณะทั่วไป
generalize(vt) กล่าวอย่างกว้างๆ,วางหลัก,ลงความเห็น,พูดคุย
generally(adv) ส่วนใหญ่,โดยทั่วไป,ส่วนมาก,โดยปกติ
generate(vt) ทำให้เกิดขึ้น,ให้กำเนิด,ผลิต,แพร่พันธุ์
generation(n) การให้กำเนิด,การแพร่พันธุ์,ชั่วอายุคนหนึ่ง,ยุคสมัย,รุ่น
generative(adj) ซึ่งทำให้เกิดขึ้น,ซึ่งให้กำเนิด,เกี่ยวกับการกำเนิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
generaสกุล [พหูพจน์ของ genus] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
general acceptanceการรับรองตลอดไป (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และการค้า (ต.ท.พ.ค.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general anaesthesiaอาการสลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
general anaestheticยาสลบ, ยาระงับความรู้สึกทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
General Assemblyสมัชชาใหญ่ (สหประชาชาติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general assemblyที่ประชุมใหญ่, สมัชชาใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
General Assembly of the United Nationsสมัชชาแห่งสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general authority; general powerอำนาจทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general averageความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generaพันธุ์ [การแพทย์]
General Agreement on Tariffs and Tradeความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้า [เศรษฐศาสตร์]
General Agreement on Tariffs and Tradeความตกลงต่าง ๆ เกี่ยวกับพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และการค้า โดยจุดประสงค์ที่จะให้ประเทศทั้งหลายตัดทอนข้อกีดขวาง ทางการค้าระหว่างกันให้น้อยลง การเจรจาทำความตกลงเหล่านี้ได้กระทำผ่านทางองค์การการค้าระหว่างประเทศ [การทูต]
General Agreement on Tariffs and Trade (1947)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (ค.ศ.1947) [TU Subject Heading]
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยอัตราภาษีศุลกากรและการ ค้า(แกตต์)
สนธิสัญญาหลายฝ่ายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2491 โดยมีสมาชิกที่เริ่มก่อตั้ง 23 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การค้าของโลกดำเนินไปได้โดยเสรีและตั้งอยู่ บนพื้นฐานที่มั่นคง อันจะเป็นการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาและความกินดีอยู่ดีของประชากรทั่วโลก บทบาทที่สำคัญของแกตต์คือ 1) บทบาทในการลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศทางด้านภาษีศุลกากรและมิใช่ภาษี ศุลกากร โดยได้จัดให้มีการเจรจาการค้าหลายฝ่ายเพื่อลดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้า นำเข้า และอุปสรรคทางการค้าอื่นๆ ลงเป็นรอบๆ ซึ่งผ่านมาแล้วรวมทั้งสิน 8 รอบ รอบสุดท้ายจบลงที่ปลาย พ.ศ. 2538 รู้จักกันโดยทั่วไปว่า การเจรจารอบอุรุกวัย (ดู Uruguay Round) 2) บทบาทในการออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับการค้าระหว่างประเทศ 3) บทบาทในการเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การหารือ การเจรจาไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาท แกตต์ได้รับการยกฐานะจากเดิม ซึ่งเป็นเพียงข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศให้เป็นองค์การการค้าโลก (ดู WTO) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกกับธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบอุรุกวัย เมื่อ พ.ศ. 2536 [สิ่งแวดล้อม]
General Agreement on Tariffs and Trade (Organization)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (องค์การ) [TU Subject Heading]
General Agreement on Trade in Service(GATS) ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ
ความตกลงซึ่งเกิดจากการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบ อุรุกวัย (ดู Uruguay Round) เพื่อวางระเบียบกฎเกณฑ์ในการค้าสินค้าบริการระหว่างประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการขยายการค้าสินค้าบริการของโลกออกไปภายใต้เงื่อนไข ของความโปร่งใส และการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศต่างๆ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ ภาคีร่วมกัน ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) กรอบความตกลง กำหนดพันธกรณีหลักที่สมาชิกทุกประเทศต้องถือปฏิบัติ 2) ภาคผนวก ระบุสถานการณ์ของบริการสาขาที่ต้องมีข้อกำหนดพิเศษเพิ่มเติมจากรอบความตกลง 3) ตารางข้อเสนอของประเทศต่างๆ ที่เสนอเปิดตลาดบริการสาขาต่างๆ ของตนภายใต้หลักการเปิดเสรี ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการกำหนดมีผลใช้บังคับตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป โดยจะอยู่ภายใต้องค์การการค้าโลก (ดู World Trade Organization) [สิ่งแวดล้อม]
General Agreement on Trade in Services (1994)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (ค.ศ. 1994) [TU Subject Heading]
General Agreement on Trade in Services (Organization)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (องค์การ) [TU Subject Heading]
General Arrangements to Borrowข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการกู้เงิน [เศรษฐศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
general educational developmentการสอบเทียบวุฒิ
generation (n) สายพันธุ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we get them to General Schmelloffel,ถ้าเราทำได้ The Great Dictator (1940)
- Take me to General Schmelloffel.- ฉันต้องไปพบ ผู้พัน ชเมลลาเฟอ The Great Dictator (1940)
Sand in the generator.แซนด์ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะได้รับทุกที่ Help! (1965)
Third Cavalry General Sibley.กองทหารม้าที่สามของนายพลซิบลีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
General Sibley. He looks dead. He's finally getting out of our hair.นายพลซิบลีย์ ดูอย่างกับศพ ในที่สุดก็ไปพ้นๆ หน้า The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Down with General Grant!นายพลแกรนต์จงพ่าย! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Hurrah for General...what's his name?อวยชัยให้นายพล... ชื่ออะไรนะ? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
We want to enlist general!เราอยากสมัครทหารครับ ท่านนายพล! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I used to gulp like a fish every time a general touched me.ทุกครั้งที่มีทั่วไปสัมผัสฉัน How I Won the War (1967)
I've always wanted to hit a general.ฉันอยากจะตีทั่วไป How I Won the War (1967)
Fall in, two men, he hit the General.ฤดูใบไม้ร่วงในผู้ชายสองคน เขาตีทั่วไป How I Won the War (1967)
I'm a general.นี่คือการต่อสู้ศาลทั่วไป How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generaA comparison of carotid endarterectomy performed under local anaesthetic vs general anaesthetic.
generaA general election was in the air.
generaA general election will be held in May.
generaA lot of members assisted at the general meeting.
generaAlthough most islands in the ocean have been mapped, the ocean floor is generally unknown.
generaA man may be wrong; so may a generation.
generaAmericans, in general, don't like to dress up.
generaAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
generaAn electric current can generate magnetism.
generaAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".
generaA politician thinks of the next election; a statesman, the next generation.
generaAs a general rule, the pension amount is based on price changes in the previous year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานธุรการ[N] general affairs, Example: งานธุรการมีหน้าที่ประสานเครือข่ายสรุปรายงานประจำวันและติดตามผลการปฏิบัติงาน, Thai definition: การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ
ปณก.[N] General Post Office, See also: G.P.O, Syn. ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
ปณก.[N] general post office, Syn. ไปรษณีย์กลาง
เรือขนส่งสินค้า[N] break-bulk carrier, See also: general cargo ship
ช่องว่างระหว่างวัย[N] generation gap, Example: ช่องว่างระหว่างวัยเกิดขึ้นได้บ่อยที่สุดระหว่างพ่อแม่และลูกที่อยู่ในช่วงวัยรุ่น, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
ช่องว่างระหว่างวัย[N] generation gap, Thai definition: ความแตกต่างทางด้านทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมระหว่างช่วงอายุคน
ไวยากรณ์พึ่งพา[N] generative grammar
ว่าน[N] general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs, Example: นอกจากเลี้ยงนกแล้ว ผมยังเลี้ยงปลากัด ปลูกบอน ว่าน ตะโก ดัดข่อย ดัดบัวใส่ตุ่มด้วย, Count unit: ต้น, Thai definition: ชื่อพรรณไม้จำพวกหนึ่ง มีหัวบ้างไม่มีหัวบ้าง อยู่ในจำพวกหญ้าและต้นไม้
สารนิเทศ[N] general information, Example: การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยงานจะทำให้สามารถสรุปสารนิเทศในรูปแบบที่เหมาะสมได้โดยง่าย, Thai definition: การชี้แจงแนะนำเกี่ยวกับข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ
เสนาบดี[N] general, See also: commander-in-chief, Syn. แม่ทัพ, Notes: (โบราณ)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[n.] (aiyakān) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney   FR: procureur général [m] ; procureur de la République [m]
อัยการสูงสุด[n. exp.] (aiyakān sūngsut) EN: Attorney-General   
อัน[classif. (n.)] (an) EN: [classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers]   FR: [classificateur : petits objets ; choses en général]
อนุชน[n.] (anuchon) EN: next generation ; posterity ; descendant ; offspring   FR: génération future [f] ; jeune génération [f]
อภัยโทษ[v.] (aphaiyathōt) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty   FR: amnistier ; absoudre
อภิปรายทั่วไป[n. exp.] (aphiprāi thūapai) EN: general debate   FR: débat général [m]
อธิบดี[n. exp.] (athibødī) EN: director-general (administration)   FR: directeur général (de l'administration) [m]
ช่องว่างระหว่างวัย[n. exp.] (chǿngwāng rawāng wai) EN: generation gap   
ชั่วคน[n.] (chūakhon) EN: generation   FR: génération [f]
ดาย[adv.] (dāi) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally   

CMU English Pronouncing Dictionary
GENERA    JH EH1 N ER0 AH0
GENERAL    JH EH1 N ER0 AH0 L
GENERAL    JH EH1 N R AH0 L
GENERATE    JH EH1 N ER0 EY2 T
GENERALS    JH EH1 N ER0 AH0 L Z
GENERALI    JH EH2 N ER0 AA1 L IY0
GENERALE    JH EH2 N ER0 AE1 L
GENERALS    JH EH1 N R AH0 L Z
GENERALES    JH EH2 N EH0 R AA1 L EH0 S
GENERALLY    JH EH1 N ER0 AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genera    (n) ʤˈɛnərə (jh e1 n @ r @)
general    (n) ʤˈɛnrəl (jh e1 n r @ l)
Generale    (n) ʤɛnɛrˈæl (jh e n e r a1 l)
generals    (n) ʤˈɛnrəlz (jh e1 n r @ l z)
generate    (v) ʤˈɛnərɛɪt (jh e1 n @ r ei t)
generally    (a) ʤˈɛnrəliː (jh e1 n r @ l ii)
generated    (v) ʤˈɛnərɛɪtɪd (jh e1 n @ r ei t i d)
generates    (v) ʤˈɛnərɛɪts (jh e1 n @ r ei t s)
generator    (n) ʤˈɛnərɛɪtər (jh e1 n @ r ei t @ r)
generality    (n) ʤˌɛnərˈælɪtiː (jh e2 n @ r a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大会[dà huì, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] general assembly; general meeting; convention, #1,553 [Add to Longdo]
总经理[zǒng jīng lǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, / ] general manager, #2,504 [Add to Longdo]
[pǔ, ㄆㄨˇ, ] general; popular; everywhere; universal, #2,670 [Add to Longdo]
总部[zǒng bù, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, / ] general headquarters, #4,661 [Add to Longdo]
大都[dà dōu, ㄉㄚˋ ㄉㄡ, ] general; for the most part; on the whole, #5,733 [Add to Longdo]
发电[fā diàn, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] generate electricity, #6,311 [Add to Longdo]
总书记[zǒng shū ji, ㄗㄨㄥˇ ㄕㄨ ㄐㄧ˙, / ] general-secretary (of Communist Party), #6,696 [Add to Longdo]
百货[bǎi huò, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] general merchandise, #7,279 [Add to Longdo]
大局[dà jú, ㄉㄚˋ ㄐㄩˊ, ] general situation; present conditions, #7,341 [Add to Longdo]
大选[dà xuǎn, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄢˇ, / ] general election, #7,575 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
General {m}general [Add to Longdo]
Generalagent {m}general agent [Add to Longdo]
Generalamnestie {f}general amnesty [Add to Longdo]
Generalbevollmächtigte {m,f}; Generalbevollmächtigterchief representative [Add to Longdo]
Generalbundesanwalt {m}Attorney General [Add to Longdo]
Generaldirektor {m}managing-director [Add to Longdo]
Generalissimus {m} | Generalitäten {pl}; Oberbefehlshaber {m}generalissimo | generalissimos [Add to Longdo]
Generalklausel {f}blanket clause [Add to Longdo]
Generalkonsul {m}consul general [Add to Longdo]
Generalkonsulat {n}consulat general [Add to Longdo]
Generalmajor {m} [mil.]major general [Add to Longdo]
Generalmusikdirektor {m}chief musical director [Add to Longdo]
Generalplanung {f}general engineering [Add to Longdo]
Generalprobe {f}dress rehearsal [Add to Longdo]
Generalrang {m}generalship [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
en généralโดยทั่วไป

Japanese-English: EDICT Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) {comp} common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
GATT[ガット, gatto] (n) (See 関税貿易一般協定) General Agreement on Tariffs and Trade; GATT [Add to Longdo]
GHQ[ジーエッチキュー, ji-ecchikyu-] (n) General Headquarters (office of the Supreme Commander of the Allied Powers); GHQ [Add to Longdo]
GM[ジーエム, ji-emu] (n) (1) general manager; GM; (2) guided missile; (adj-f) (3) genetically modified; GM [Add to Longdo]
おばたりあん[, obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
か流ファン;渦流ファン[かりゅうファン, karyuu fan] (n) regenerative fan; vortex flow fan [Add to Longdo]
か流ブロワ;渦流ブロワ[かりゅうブロワ, karyuu burowa] (n) regenerative blower; vortex flow blower [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m,vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
そうか(P);そっか[, souka (P); sokka] (exp) is that so? (generally rhetorical); (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
アドレスジェネレータ[あどれすじえねれーた, adoresujienere-ta] address generator [Add to Longdo]
アドレス生成[アドレスせいせい, adoresu seisei] address generation [Add to Longdo]
キャラクタジェネレータ[きゃらくたじえねれーた, kyarakutajienere-ta] character generator [Add to Longdo]
システム生成[システムせいせい, shisutemu seisei] system generation, sysgen (acronym) [Add to Longdo]
ストローク文字発生器[ストロークもじはっせいき, sutoro-ku mojihasseiki] stroke character generator [Add to Longdo]
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG [Add to Longdo]
ドットマトリックス文字発生器[どっとまとりっくすもじはっせいき, dottomatorikkusumojihasseiki] dot matrix character generator [Add to Longdo]
ニュージェネレーション[にゅーじえねれーしょん, nyu-jienere-shon] new generation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
世代[せだい, sedai] Generation [Add to Longdo]
[よ, yo] GENERATION, ZEITALTER, PREIS [Add to Longdo]
[よ, yo] Generation [Add to Longdo]
大将[たいしょう, taishou] General, Anfuehrer, Fuehrer [Add to Longdo]
将軍[しょうぐん, shougun] General, Shogun [Add to Longdo]
総会[そうかい, soukai] Generalversammlung, Vollversammlung [Add to Longdo]
総督[そうとく, soutoku] Generalgouverneur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Genera \Gen"e*ra\, n. pl.
   See {Genus}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Genus \Ge"nus\ (j[=e]"n[u^]s), n.; pl. {Genera}. [L., birth,
   race, kind, sort; akin to Gr. ?. See {Gender}, and cf.
   {Benign}.]
   [1913 Webster]
   1. (Logic) A class of objects divided into several
    subordinate species; a class more extensive than a
    species; a precisely defined and exactly divided class;
    one of the five predicable conceptions, or sorts of terms.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) An assemblage of species, having so many
    fundamental points of structure in common, that in the
    judgment of competent scientists, they may receive a
    common substantive name. A genus is not necessarily the
    lowest definable group of species, for it may often be
    divided into several subgenera. In proportion as its
    definition is exact, it is natural genus; if its
    definition can not be made clear, it is more or less an
    artificial genus.
    [1913 Webster]
 
   Note: Thus in the animal kingdom the lion, leopard, tiger,
      cat, and panther are species of the Cat kind or genus,
      while in the vegetable kingdom all the species of oak
      form a single genus. Some genera are represented by a
      multitude of species, as Solanum (Nightshade) and Carex
      (Sedge), others by few, and some by only one known
      species.
      [1913 Webster]
 
   {Subaltern genus} (Logic), a genus which may be a species of
    a higher genus, as the genus denoted by quadruped, which
    is also a species of mammal.
 
   {Summum genus} [L.] (Logic), the highest genus; a genus which
    can not be classed as a species, as being.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top