ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

generalisation

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generalisation-, *generalisation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generalisationn. ลักษณะทั่วไป,หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป,การพูดคลุม,การลงความเห็น,การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality,majority

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
generalisation; generalization๑. นัยทั่วไป๒. การวางนัยทั่วไป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般化[いっぱんか, ippanka] (n) (1) generalization; generalisation; popularization; popularisation; (vs) (2) to generalize; to generalise; to popularize; to popularise [Add to Longdo]
概括[がいかつ, gaikatsu] (n,vs) summary; generalization; generalisation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generalisation
   n 1: an idea or conclusion having general application; "he spoke
      in broad generalities" [syn: {generalization},
      {generalisation}, {generality}]
   2: the process of formulating general concepts by abstracting
     common properties of instances [syn: {abstraction},
     {generalization}, {generalisation}]
   3: reasoning from detailed facts to general principles [syn:
     {generalization}, {generalisation}, {induction}, {inductive
     reasoning}]
   4: (psychology) transfer of a response learned to one stimulus
     to a similar stimulus [syn: {generalization},
     {generalisation}, {stimulus generalization}, {stimulus
     generalisation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top