ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

generate

JH EH1 N ER0 EY2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generate-, *generate*
Possible hiragana form: げねらて
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
degenerate(adj) ที่น่าดูถูก, ที่เสื่อมโทรม เช่น I'd thank him but he then went on to call me a "degenerate mary-worshipper". Is that a compliment?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generate(vt) สร้างขึ้น, See also: ผลิต, ทำให้เกิด, ให้กำเนิด, Syn. create, originate, Ant. destroy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generate(เจน'เนอเรท) vt. กำเนิด, บังเกิด, ให้กำเนิด, แพร่พันธุ์, ทำให้เกิด, Syn. make, form
degenerate(ดิเจน'เนอเรท) vi., adj. เสื่อม n. คนทราม, คนเลว., See also: degeneracy n. ดูdegenerate degenerateness n. ดูdegenerate, Syn. deteriorate
regenerate(รีเจน'นะเรท) vt. ทำให้เกิดใหม่, สร้างใหม่, ให้ชีวิตใหม่, ทำให้มีพลังงานใหม่ vi., adj. ปฏิรูป, สร้างรูปแบบใหม่, เกิดใหม่, See also: regenerable adj. regeneracy n. regeneration n. regenerative adj. regenerator n. -S...

English-Thai: Nontri Dictionary
generate(vt) ทำให้เกิดขึ้น, ให้กำเนิด, ผลิต, แพร่พันธุ์
degenerate(adj) เลวลง, เสื่อมโทรม, เสื่อมทราม
degenerate(n) คนเลว, คนเลวทราม
degenerate(vi) เสื่อม, เสื่อมโทรม, เสื่อมทราม
regenerate(vt) ให้ชีวิตใหม่, ทำให้เกิดใหม่, งอกใหม่, วกกลับมาใหม่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
generateก่อกำเนิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And we're gonna have to wait and see if it helps generate any new information.และเราจะต้องรอและดูว่ามันจะช่วยสร้างข้อมูลใหม่ ๆ Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
What if a cyber-brain could possibly generate its own ghost create a soul all by itself?จะเป็นงัยถ้าสมองกลนี้สามารถที่จะควบคุมจิตได้... สร้างจิตใหม่ได้ด้วยตัวมันเอง? Ghost in the Shell (1995)
You generate the mythical golden spiral.สร้างเกลียวก้นหอยทองในตำนาน Pi (1998)
You could fire in a bio-port in a slaughterhouse and never generate an infection.คุณติดตั้งไบโอ-พอร์ท ในโรงฆ่าเนี่ยนะ และไม่เคยก่อให้เกิดการติดเชื้อ eXistenZ (1999)
He couldn't generate enough power for the machine to reach critical mass.เขาไม่สามารถมีพลังงานพอที่เจ้าเครื่องนี้จะถึงจุดวิกฤติ. Fantastic Four (2005)
We can replicate it, but we can't generate it.อยู่ระดับไหน X-Men: The Last Stand (2006)
You generate a lab report, you shred it.คุณทำรายงานแล๊ป คุณตัดมันทิ้ง The Right Stuff (2007)
Large server farms generate a lot of heat, they need to be cooled.คลังเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดเกิดความร้อน ซึ่งที่จริงแล้วมันควรจะถูกทำให้เย็น Live Free or Die Hard (2007)
How did you even generate enough pee for three pregnancy tests? That's amazing.เธอเอาฉี่จากไหนเยอะแยะมา ทดสอบได้ตั้ง 3 ครั้งเนี่ย น่าทึ่งมาก Juno (2007)
That man downstairs can generate a chain reaction, which would be like dropping a nuclear bomb on this house.พ่อกำลังต่อสู้เพื่อสิ่งนั้น เขาพูดความจริง Chapter Seventeen 'Company Man' (2007)
If you hook up a pow source to a transmitter, it generates a pulse.ถ้าต่อจากแหล่งพลังงานไปที่เครื่องส่ง จะเกิดคลื่น Interference (2007)
But if a reaction happens quickly otherwise harmless substances can interact in a way that generates enormous bursts of energy.แต่ถ้าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว ไม่เช่นนั้นสารที่เป็นอันตราย มีปฏิกิริยาต่อกันในทางที่ ก่อให้เกิดแรงระเบิดมหาศาลของพลังงาน Crazy Handful of Nothin' (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generateAn electric current can generate magnetism.
generateMassive amounts of carbon dioxide are generated every day.
generateNuclear power is used to generate electricity.
generateThe advertising campaign generated a lot of business for the company.
generateThe machine generates a lot of electricity.
generateTourism generated many new jobs.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปั่นไฟ(v) generate electricity, Example: กังหันลมในฮอลแลนด์เหล่านี้แต่เดิมใช้ปั่นไฟ วิดน้ำ บดธัญพืช แล้วยังใช้ในการสื่อสารส่งสัญญาณกันได้ด้วย, Thai Definition: ผลิตไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้า, เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
ผลิต(v) generate, See also: breed, produce, Syn. เกิด, กำเนิด, Example: เครื่องทำความร้อนจะผลิตความร้อนออกมาในปริมาณที่พอเหมาะ, Thai Definition: ทำให้เกิดมีขึ้น, Notes: (บาลี)
ทำไฟ(v) generate electricity, Example: ในอดีต มนุษย์รู้จักทำไฟสำหรับหุงต้มอาหาร ให้แสงสว่างและความอบอุ่น, Thai Definition: ทำให้เกิดกระแสไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำเนิด[kamnoēt] (v) EN: produce ; generate ; give birth to ; bear  FR: produire; générer ; engendrer ; donner naissance à
เครื่องกำเนิดไฟฟ้า[khreūang kamnoēt faifā] (n, exp) EN: generator  FR: générateur électrique [ m ] ; groupe électrogène [ m ]
เครื่องทำไฟ[khreūang tham fai] (n) EN: generator  FR: générateur électrique [ m ]
เกิด[koēt] (v) EN: produce ; generate ; give birth to ; conceive  FR: produire ; créer ; engendrer ; générer
ก่อเกิด[kø koēt] (v, exp) EN: generate
ปั่นไฟ[panfai] (v) EN: generate electricity  FR: produire de l'électricité
ผลิต[phalit] (v) EN: produce ; manufacture ; make ; generate  FR: produire ; fabriquer ; manufacturer
เสื่อม[seūam] (v) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane  FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
เสื่อมคุณภาพ[seūam khunnaphāp] (v, exp) EN: deteriorate ; degenerate ; worsen ; get worse in quality  FR: perdre en qualité
เสื่อมทราม[seūamsām] (v) EN: degenerate ; deteriorate  FR: se dénaturer ; s'altérer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GENERATE JH EH1 N ER0 EY2 T
GENERATED JH EH1 N ER0 EY2 T AH0 D
GENERATED JH EH1 N ER0 EY2 T IH0 D
GENERATES JH EH1 N ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generate (v) ʤˈɛnərɛɪt (jh e1 n @ r ei t)
generated (v) ʤˈɛnərɛɪtɪd (jh e1 n @ r ei t i d)
generates (v) ʤˈɛnərɛɪts (jh e1 n @ r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发电[fā diàn, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ, / ] generate electricity, #6,311 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CGI[シージーアイ, shi-ji-ai] (n) (1) { comp } common gateway interface; CGI; (2) computer generated imagery; CGI [Add to Longdo]
イベントを生成する[イベントをせいせいする, ibento woseiseisuru] (exp, vs-i) { comp } to generate an event; to trigger an event [Add to Longdo]
ジェネレート[jienere-to] (n) generate [Add to Longdo]
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
芽茶[めちゃ, mecha] (n) coarse broken tea leaves and buds generated during the sifting process [Add to Longdo]
学生崩れ[がくせいくずれ, gakuseikuzure] (n) degenerate ex-student [Add to Longdo]
再生繊維[さいせいせんい, saiseisen'i] (n) regenerated fiber; regenerated fibre [Add to Longdo]
酒虫[さかむし;さけむし;しゅちゅう, sakamushi ; sakemushi ; shuchuu] (n) (from 'Strange Stories from a Chinese Studio', 1740) mythical spirit residing in a person's body that generates a desire to drink (also said to turn water into alcohol) [Add to Longdo]
生じる[しょうじる, shoujiru] (v1, vt) (1) (See 生ずる・1) to produce; to yield; to cause; (v1, vi) (2) (See 生ずる・2) to result from; to arise; to be generated; (P) [Add to Longdo]
生ずる[しょうずる, shouzuru] (vz, vi) (1) (生ずる is more literary that 生じる) (See 生じる・1) to produce; to yield; to cause; (2) (See 生じる・2) to result from; to arise; to be generated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Generate \Gen"er*ate\, v. t. [imp. & p. p. {Generated}; p. pr. &
   vb. n. {Generating}.] [L. generatus, p. p. of generare to
   generate, fr. genus. See {Genus}, {Gender}.]
   [1913 Webster]
   1. To beget; to procreate; to propagate; to produce (a being
    similar to the parent); to engender; as, every animal
    generates its own species.
    [1913 Webster]
 
   2. To cause to be; to bring into life. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. To originate, especially by a vital or chemical process;
    to produce; to cause.
    [1913 Webster]
 
       Whatever generates a quantity of good chyle must
       likewise generate milk.        --Arbuthnot.
    [1913 Webster]
 
   4. (Math.) To trace out, as a line, figure, or solid, by the
    motion of a point or a magnitude of inferior order.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generate
   v 1: bring into existence; "The new manager generated a lot of
      problems"; "The computer bug generated chaos in the
      office"; "The computer generated this image"; "The
      earthquake generated a tsunami" [syn: {generate}, {bring
      forth}]
   2: give or supply; "The cow brings in 5 liters of milk"; "This
     year's crop yielded 1,000 bushels of corn"; "The estate
     renders some revenue for the family" [syn: {render}, {yield},
     {return}, {give}, {generate}]
   3: produce (energy); "We can't generate enough power for the
     entire city"; "The hydroelectric plant needs to generate more
     electricity"
   4: make children; "Abraham begot Isaac"; "Men often father
     children but don't recognize them" [syn: {beget}, {get},
     {engender}, {father}, {mother}, {sire}, {generate}, {bring
     forth}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 generate
  vt.
 
   To produce something according to an algorithm or program or set of rules,
   or as a (possibly unintended) side effect of the execution of an algorithm
   or program. The opposite of {parse}. This term retains its mechanistic
   connotations (though often humorously) when used of human behavior. ?The
   guy is rational most of the time, but mention nuclear energy around him and
   he'll generate {infinite} flamage.?
 

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top