ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

degenerate

D IH0 JH EH1 N ER0 AH0 T   
60 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -degenerate-, *degenerate*
Possible hiragana form: でげねらて
English-Thai: Longdo Dictionary
degenerate(adj) ที่น่าดูถูก, ที่เสื่อมโทรม เช่น I'd thank him but he then went on to call me a "degenerate mary-worshipper". Is that a compliment?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
degenerate[VI] เสื่อมลง, See also: ทำให้แย่ลง, Syn. deteriorate
degenerate[ADJ] เสื่อมลง, See also: แย่ลง, Syn. corupt, deteriorated, ruined
degenerate into[PHRV] ปล่อยให้ตกต่ำลง, See also: ทำให้แย่ลง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
degenerate(ดิเจน'เนอเรท) vi.,adj. เสื่อม n. คนทราม,คนเลว., See also: degeneracy n. ดูdegenerate degenerateness n. ดูdegenerate, Syn. deteriorate

English-Thai: Nontri Dictionary
degenerate(adj) เลวลง,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม
degenerate(n) คนเลว,คนเลวทราม
degenerate(vi) เสื่อม,เสื่อมโทรม,เสื่อมทราม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
degenerateเสื่อม, เสื่อมสภาพ, -ลักษณะเสื่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
degenerate conic; reducible conicภาคตัดกรวยลดรูป [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Degenerate, Doublyทั้ง2มีพลังงานเท่ากัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As you see, she degenerates into a mere slut.ก็อย่างที่เห็น หล่อนกลับกลายเป็น หญิงส่ำสอน Wuthering Heights (1992)
Degenerates!อันธพาล! ไอ้สารเลวเอ้ย! James and the Giant Peach (1996)
Let's challenge degenerate Western art!พวกเราขอท้าทายศิลปโสมมของพวกตะวันตก The Red Violin (1998)
Scared of you sick, degenerate convicts.กลัวพวกนาย นักโทษโรคจิตกากมนุษย์ The Longest Yard (2005)
The greatest mother four degenerate bastards ever had.แม่ที่ดีเยี่ยมที่สุด เท่าที่เด็กเหลือขอ 4 คนจะมีได้ Four Brothers (2005)
Disease-ridden degenerates. They had to go.ภัยสังคมทั้งหลาย ต้องหมดไป. V for Vendetta (2005)
Brian is a cowardly degenerate who gallantly seeks to place the blame on sweet Elizabethไบรอันมันขี้ขลาดลงเรื่อย ๆ แต่ก็กล้าพอที่จะลงโทษ หวานใจตัวเอง เอลิซาเบธ Bobby Z (2007)
He's a pervert. A degenerate.มันเป็นคนวิปริต มันเป็นคนเลวทราม P2 (2007)
Lost to the world of degenerate, stoned no-hopers.หายไปในโลกแห่งความเสื่อมโทรมและสิ้นหวัง RocknRolla (2008)
You're a degenerate creature of darkness.นายนี่มันตัวอันตรายจริงๆ \ สัตว์ของอสูรร้าย.. Bolt (2008)
That degenerate snorts anything he gets his hands on.สูดเข้าทางจมูกออกฤทธิ์ร้ายแรง อะไรก็ตามที่ตกไปอยู่ในมือของเขา Seven Thirty-Seven (2009)
- You're a criminal degenerate, you know that?นายนี่เหมาะกับงานด้านนี้จริงๆ The Bang Bang Club (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื่อมคุณภาพ[V] deteriorate, See also: degenerate, worsen, get worse in quality, Syn. เสื่อมสภาพ, ด้อยคุณภาพ, หย่อนคุณภาพ, หมดสภาพ, Example: การเก็บสต๊อกนานเกินไปอาจทำให้สินค้าเสื่อมคุณภาพ, Thai definition: คุณภาพเลวลง
สำมะเลเทเมา[ADJ] dissolute, See also: degenerate, degraded, libertine, profligate, riotous, Syn. เหลวไหล, Example: พี่เขยของเขากลายเป็นคนสำมะเลเทเมาไม่รับผิดชอบต่อครอบครัว หลังจากที่ล้มละลาย, Thai definition: ที่ประพฤติตัวเหลวไหล
เสียคน[V] degenerate, See also: deteriorate, Syn. เสื่อมเสีย, Example: ครอบครัวที่ปล่อยให้ลูกใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินไป อาจจะเสียคนได้, Thai definition: กลายเป็นคนไม่ดี
เสื่อมทราม[V] degenerate, See also: deteriorate, Syn. เสื่อม, Ant. เจริญ, Example: หลายคนไม่คาดคิดว่าจิตใจของคนไทยบางกลุ่มจะเสื่อมทรามเช่นนี้, Thai definition: เสื่อมลง
เสื่อมสภาพ[V] deteriorate, See also: degenerate, Syn. หมดสภาพ, Example: บริเวณนี้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างผิดวิธี ใช้สารเคมีจำนวนมาก จนทำให้ดินเสื่อมสภาพ, Thai definition: ใช้การไม่ได้
เสื่อมโทรม[V] degenerate, See also: deteriorate, worsen, decline, be decadent, Syn. เสีย, ชำรุด, ชำรุดทรุดโทรม, Example: ร่างกายของคนชราในวัยนี้มักจะเสื่อมโทรม เช่น ตาเริ่มมัวมองไม่เห็น, Thai definition: เสื่อมจากสภาพเดิมจนถึงบกพร่องเสียหายหรือบุบสลายไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสื่อม[v.] (seūam) EN: degenerate ; deteriorate ; worsen ; decline ; be decadent ; slowly disappear ; weaken ; wane   FR: dégénérer ; décliner ; se déprécier ; se détériorer
เสื่อมคุณภาพ[v. exp.] (seūam khunnaphāp) EN: deteriorate ; degenerate ; worsen ; get worse in quality   FR: perdre en qualité
เสื่อมทราม[v.] (seūamsām) EN: degenerate ; deteriorate   FR: se dénaturer ; s'altérer
เสื่อมโทรม[v.] (seūamsōm) EN: degenerate ; depreciate ; deteriorate ; decline   FR: se délabrer ; dépérir
เสียคน[v.] (sīakhon) EN: go bad ; go to ruin ; become a wreck ; degenerate; deteriorate ; go down the drain   FR: partir en ruines ; devenir une épave
โทรม[v.] (sōm) EN: worsen ; deteriorate ; be in a state of disrepair ; degenerate   FR: dépérir ; se délabrer

CMU English Pronouncing Dictionary
DEGENERATE    D IH0 JH EH1 N ER0 AH0 T
DEGENERATE    D IH0 JH EH1 N ER0 EY2 T
DEGENERATED    D IH0 JH EH1 N ER0 EY2 T IH0 D
DEGENERATES    D IH0 JH EH1 N ER0 AH0 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
degenerate    (n) dˈɪʤˈɛnərət (d i1 jh e1 n @ r @ t)
degenerate    (v) dˈɪʤˈɛnərɛɪt (d i1 jh e1 n @ r ei t)
degenerated    (v) dˈɪʤˈɛnərɛɪtɪd (d i1 jh e1 n @ r ei t i d)
degenerates    (n) dˈɪʤˈɛnərəts (d i1 jh e1 n @ r @ t s)
degenerates    (v) dˈɪʤˈɛnərɛɪts (d i1 jh e1 n @ r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duò, ㄉㄨㄛˋ, / ] degenerate; fall, #25,198 [Add to Longdo]
退步[tuì bù, ㄊㄨㄟˋ ㄅㄨˋ, 退] degenerate; regress, #25,918 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
学生崩れ[がくせいくずれ, gakuseikuzure] (n) degenerate ex-student [Add to Longdo]
堕す[だす, dasu] (v5s,vi) (See 堕する) to degenerate; to lapse into [Add to Longdo]
堕する[だする, dasuru] (vs-s,vi) to degenerate; to lapse into [Add to Longdo]
退廃的[たいはいてき, taihaiteki] (adj-na) degenerate; decadent; (P) [Add to Longdo]
退歩[たいほ, taiho] (n,vs) degenerate [Add to Longdo]
濁世[だくせ;だくせい;じょくせ, dakuse ; dakusei ; jokuse] (n) {Buddh} this corrupt or degenerate world; this world or life; the world of mankind [Add to Longdo]
腐る[くさる, kusaru] (v5r,vi) (1) to rot; to go bad; to decay; to spoil; to fester; to decompose; to turn sour (e.g. milk); (2) to corrode; to weather; to crumble; (3) to become useless; to blunt; to weaken (from lack of practice); (4) to become depraved; to be degenerate; to be morally bankrupt; to be corrupt; (5) (See 気が腐る・きがくさる) to be depressed; to be dispirited; to feel discouraged; to feel down; (suf,v5r) (6) (uk) (ksb [Add to Longdo]
変質者[へんしつしゃ, henshitsusha] (n) (a) degenerate; pervert; deviate [Add to Longdo]
変性[へんせい, hensei] (n,vs,adj-no) denature; degenerate [Add to Longdo]
落ちる(P);堕ちる;墜ちる;落る(io)[おちる, ochiru] (v1,vi) (1) to fall down; to drop; to fall (e.g. rain); to sink (e.g. sun or moon); to fall onto (e.g. light or one's gaze); to be used in a certain place (e.g. money); (2) to be omitted; to be missing; (3) to decrease; to sink; (4) to fail (e.g. exam or class); to lose (contest, election, etc.); (5) to crash; to degenerate; to degrade; to fall behind; (6) to become indecent (of a conversation); (7) to be ruined; to go under; (8) (See 狐が落ちる・きつねがおちる) to fade; to come out (e.g. a stain); to come off (e.g. makeup); to be removed (e.g. illness, possessing spirit, name on a list); (9) to fall (into someone's hands); to become someone's possession; (10) to fall (into a trap); to fall (for a trick); (11) to give in; to give up; to confess; to flee; (12) to fall; to be defeated; to surrender; (13) to come to (in the end); to end in; (14) (See 恋に落ちる・こいにおちる,眠りに落ちる・ねむりにおちる) to fall (in love, asleep, etc.); (15) to swoon (judo); (16) (See 腑に落ちない・ふにおちない) to consent; to understand; (17) {comp} to crash; to freeze; (18) (of animals) to die; (19) (of fish when it gets cold) to move to the depths; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Degenerate \De*gen"er*ate\, a. [L. degeneratus, p. p. of
   degenerare to degenerate, cause to degenerate, fr. degener
   base, degenerate, that departs from its race or kind; de- +
   genus race, kind. See {Kin} relationship.]
   Having become worse than one's kind, or one's former state;
   having declined in worth; having lost in goodness;
   deteriorated; degraded; unworthy; base; low.
   [1913 Webster]
 
      Faint-hearted and degenerate king.    --Shak.
   [1913 Webster]
 
      A degenerate and degraded state.     --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Degenerate from their ancient blood.   --Swift.
   [1913 Webster]
 
      These degenerate days.          --Pope.
   [1913 Webster]
 
      I had planted thee a noble vine . . . : how then art
      thou turned into the degenerate plant of a strange vine
      unto me?                 --Jer. ii. 21.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Degenerate \De*gen"er*ate\, v. i. [imp. & p. p. {Degenerated};
   p. pr. & vb. n. {Degenerating}.]
   1. To be or grow worse than one's kind, or than one was
    originally; hence, to be inferior; to grow poorer, meaner,
    or more vicious; to decline in good qualities; to
    deteriorate.
    [1913 Webster]
 
       When wit transgresseth decency, it degenerates into
       insolence and impiety.        --Tillotson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) To fall off from the normal quality or the healthy
    structure of its kind; to become of a lower type.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 degenerate \de*gen"er*ate\, n.
   1. a person who has declined from a high standard, especially
    a sexual deviate; -- usually used disparagingly or
    opprobriously of persons whose sexual behavior does not
    conform to the norms of accepted morals.
    [PJC]
 
   2. a person or thing that has fallen from a higher to a lower
    state, or reverted to an earlier type or stage of
    development or culture. --RHUD
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 degenerate
   adj 1: unrestrained by convention or morality; "Congreve draws a
       debauched aristocratic society"; "deplorably dissipated
       and degraded"; "riotous living"; "fast women" [syn:
       {debauched}, {degenerate}, {degraded}, {dissipated},
       {dissolute}, {libertine}, {profligate}, {riotous},
       {fast}]
   n 1: a person whose behavior deviates from what is acceptable
      especially in sexual behavior [syn: {pervert}, {deviant},
      {deviate}, {degenerate}]
   v 1: grow worse; "Her condition deteriorated"; "Conditions in
      the slums degenerated"; "The discussion devolved into a
      shouting match" [syn: {devolve}, {deteriorate}, {drop},
      {degenerate}] [ant: {convalesce}, {recover}, {recuperate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top