ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

general assembly

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -general assembly-, *general assembly*, general assemb
English-Thai: Longdo Dictionary
General Assembly(phrase) การประชุมสามัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
general assemblyn. สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ,สภานิติบัญญัติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
General Assemblyสมัชชาใหญ่ (สหประชาชาติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general assemblyที่ประชุมใหญ่, สมัชชาใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
General Assembly of the United Nationsสมัชชาแห่งสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
General Assembly of the United Nationsสมัชชาแห่งสหประชาชาติ
หน้าที่สำคัญของสมัชชามีดังนี้1. พิจารณาและจัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับหลักการของความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง รวมทั้งหลักการเรื่องการลดอาวุธ และข้อบังคับว่าด้วยกำลังอาวุธ2. พิจารณาและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและความมั่นคง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ นอกจากในกรณีที่ข้อพิพาทหรือสถานการณ์กำลังอยู่ในระหว่างการอภิปรายในคณะ มนตรีความมั่นคงในขณะนั้น3. พิจารณาและอภิปราย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ที่อยู่ภายในกรอบของกฎบัตร หรือที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและหน้าที่ขององค์กรใด ๆ ในสหประชาชาติ4. ริเริ่มศึกษา และจัดทำคำแนะนำเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการเมืองระหว่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งพยายามทำให้ทุกคนได้มีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพมูลฐานประจักษ์ผลตลอดจน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการสาธารณสุข5. รับและพิจารณารายงานจากคณะมนตรีความมั่นคงและองค์กรอื่นๆ ของสหประชาชาติ6. จัดทำคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการระงับสถานการณ์ที่ยุ่งยากใดๆ โดยสันติวิธี โดยไม่คำนึงถึงต้นเหตุซึ่งอาจจะยังความเสียหายแก่ความสัมพันธ์ฉันมิตร ระหว่างประเทศ7. ควบคุมดูแลโดยผ่านทางคณะมนตรีภาวะทรัสตีให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามความ ตกลงเกี่ยวกับภาวะทรัสตีในดินแดนทั้งหมดที่มิได้ถูกกำหนดว่าเป็นพื้นที่ทาง ยุทธศาสตร์8. เลือกตั้งสมาชิกไม่ประจำของคณะมนตรีความมั่นคง สมาชิกในคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม สมาชิกของคณะมนตรีภาวะทรัสตีจะได้รับการเลือกตั้งให้มีส่วนร่วมกับคณะมนตรี ความมั่นคง ในการเลือกตั้งผู้พิพากษาของศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศ และแต่งตั้งตัวเลขาธิการสหประชาชาติตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง9. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณของสหประชาชาติจัดสรรเงินค่าบำรุงในระหว่างประเทศ สมาชิก และพิจารณางบประมาณของบรรดาองค์การชำนัญพิเศษ (Specialized agencies)ข้อมติใด ๆ ของสมัชชานั้น ถือว่าเป็นข้อเสนอแนะ (recommendations) หรือคำแนะนำแก่ประเทศสมาชิกองค์กรหรือองค์การรัฐบาลอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหประชาชาติ แม้ว่าข้อเสนอแนะเหล่านี้ไม่เป็นเครื่องผูกมัดก็ตาม แต่ก็ถือว่ามีลักษณะชักจูงจิตใจของรัฐบาลต่าง ๆ ที่เป็นเสียงส่วนข้างมากของโลก และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังข้อเสนอแนะดังกล่าวสมัชชาจะประชุมกันปีละครั้งเป็น ประจำทุกปี โดยมากจะเริ่มต้นในวันอังคารที่สามของเดือนกันยายน สมัชชาย่อมเรียกประชุมสมัยพิเศษได้ ถ้าคณะมนตรีความมั่นคงขอร้อง หรือสมาชิกส่วนข้างมากของสหประชาชาติ หรือประเทศสมาชิกหนึ่งใดที่เป็นประเทศสมาชิกส่วนข้างมากเห็นพ้องด้วย สมัชชาจักประชุมสมัยพิเศษยามฉุกเฉินได้ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการขอร้องจากคณะมนตรีความมั่นคง ด้วยคะแนนเสียงของประเทศสมาชิกใดๆ 7 ประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงหรือด้วยเสียงข้างมากของประเทศสมาชิกของสหประชา ชาติ หรือตามคำขอร้องของประเทศสมาชิกหนึ่งใด ซึ่งสมาชิกส่วนข้างมากของสหประชาชาติเห็นพ้องด้วยสมัชชาสหประชาชาติประกอบ ด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมดทุกประเทศ แต่ละประเทศสมาชิกมีผู้แทนในสมัชชาไม่เกินกว่า 5 คน และแต่ละประเทศสามารถตัดสินใจเลือกผู้แทนได้ตามวิถีทางของตน สมัชชาจะทำงานโดยผ่านคณะกรรมการใหญ่รวม 7 คณะ และประเทศสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนของตนไปประจำอยู่ในคณะ กรรมการเหล่านั้น คณะกรรมการดังกล่าวมี - คณะกรรมการที่หนึ่ง (First Committee) คือคณะกรรมการฝ่ายการเมืองและความมั่นคง รวมทั้งการจัดระเบียบควบคุมกำลังอาวุธด้วย- คณะกรรมการฝ่ายการเมืองพิเศษ (Special Political Committee) มีส่วนร่วมทำงานกับคณะกรรมการที่หนึ่ง- คณะกรรมการที่สอง (Second Committee) คือคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง- คณะกรรมการที่สาม (Third Committee) คือคณะกรรมการฝ่ายสังคม มนุษยธรรม และวัฒนธรรม- คณะกรรมการที่สี่ (Fourth Committee) คือคณะกรรมการฝ่ายภาวะทรัสตี รวมทั้งดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง- คณะกรรมการที่ห้า (Fifth Committee) คือคณะกรรมการฝ่ายธุรการและงบประมาณ- คณะกรรมการที่หก (Sixth Committee) ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการทั่วไป (General Committee) อีกคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ตัวประธาน และรองประธานสมัชชาอีก 13 คน รวมทั้งประธาน (President) ของคณะกรรมการสำคัญทั้ง 7 คณะ คณะกรรมการทั่วไปนี้จะทำการประชุมกันบ่อยครั้งในระหว่างสมัยประชุมสมัชชา เพื่อดูแลให้งานการประชุมของสมัชชาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการฝ่ายการแต่งตั้ง (Credentials Committee) ซึ่งประธานสมัชชาจะเป็นผู้แต่งตั้งทุกสมัยการประชุม เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหนังสือแต่งตังของบรรดาผู้แทนประเทศสมาชิกตามปกติ สมัชชาเป็นฝ่ายนำเสนอเรรื่องทั้งหมดในระเบียบวาระของสมัชชาไปให้คณะกรรมการ สำคัญคณะหนึ่ง คือ คณะกรรมการร่วม (Joint Committee) หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (Ad hoc Committee) ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ จากนั้น คณะกรรมการเหล่านี้จะส่งข้อเสนอของตนไปให้สมัชชารับรองในการประชุมเต็มคณะ (Plenary meeting)อนึ่ง สมัชชาสหประชาชาติมีคณะกรรมการที่เรียกว่า Standing Committee ทำหน้าที่ช่วยเหลืออยู่สองคณะ คือ คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านธุรการและงบประมาณ และคณะกรรมการเกี่ยวกับเงินค่าบำรุงของประเทศสมาชิก สมาชิกในคณะกรรมการเกี่ยวกับเงินค่าบำรุงของประเทศสมาชิก สมาชิกในคณะกรรมการเหล่านี้จะได้รับการเลือกตั้งจากสมัชชาให้อยู่ในคณะ กรรมการสามปีจึงจะครบวาระ การพิจารณาเลือกตั้งนั้นให้ถือตามคุณวุฒิส่วนตัว และการแบ่งสรรถือตามเขตภูมิรัฐศาสตร์ (Geographical distribution) [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Competition for the upcoming General Assembly Get a good gradeการแข่งขันสำหรับการประชุมครั้งต่อไป/ และขอให้ได้คะแนนดี Sex Is Zero (2002)
Shall I wear it to your Uncle's speech at the general assembly tomorrow?ฉันใส่ไปฟังปาฐกถา ท่านลุงของคุณ ที่งานประชุมสามัญ พรุ่งนี้ได้ไหมคะ Yes, Then Zero (2011)
You will be on my arm at the general assembly gala.คุณจะเป็นคู่ควงของผม ในงานเลี้ยงประชุมสามัญ Yes, Then Zero (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
general assemblyThe United Nations General Assembly adopted the cease-fire resolution.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ที่ประชุมทั่วไป[n. exp.] (thīprachum thūapai) EN: general assembly   FR: assemblée générale [f]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大会[dà huì, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] general assembly; general meeting; convention, #1,553 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国連総会[こくれんそうかい, kokurensoukai] (n) United Nations General Assembly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 General \Gen"er*al\, a. [F. g['e]n['e]ral, fr. L. generalis. See
   {Genus}.]
   1. Relating to a genus or kind; pertaining to a whole class
    or order; as, a general law of animal or vegetable
    economy.
    [1913 Webster]
 
   2. Comprehending many species or individuals; not special or
    particular; including all particulars; as, a general
    inference or conclusion.
    [1913 Webster]
 
   3. Not restrained or limited to a precise import; not
    specific; vague; indefinite; lax in signification; as, a
    loose and general expression.
    [1913 Webster]
 
   4. Common to many, or the greatest number; widely spread;
    prevalent; extensive, though not universal; as, a general
    opinion; a general custom.
    [1913 Webster]
 
       This general applause and cheerful shout
       Argue your wisdom and your love to Richard. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Having a relation to all; common to the whole; as, Adam,
    our general sire. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. As a whole; in gross; for the most part.
    [1913 Webster]
 
       His general behavior vain, ridiculous. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Usual; common, on most occasions; as, his general habit or
    method.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word general, annexed to a name of office, usually
      denotes chief or superior; as, attorney-general;
      adjutant general; commissary general; quartermaster
      general; vicar-general, etc.
      [1913 Webster]
 
   {General agent} (Law), an agent whom a principal employs to
    transact all his business of a particular kind, or to act
    in his affairs generally.
 
   {General assembly}. See the Note under {Assembly}.
 
   {General average}, {General Court}. See under {Average},
    {Court}.
 
   {General court-martial} (Mil.), the highest military and
    naval judicial tribunal.
 
   {General dealer} (Com.), a shopkeeper who deals in all
    articles in common use.
 
   {General demurrer} (Law), a demurrer which objects to a
    pleading in general terms, as insufficient, without
    specifying the defects. --Abbott.
 
   {General epistle}, a canonical epistle.
 
   {General guides} (Mil.), two sergeants (called the right, and
    the left, general guide) posted opposite the right and
    left flanks of an infantry battalion, to preserve accuracy
    in marching. --Farrow.
 
   {General hospitals} (Mil.), hospitals established to receive
    sick and wounded sent from the field hospitals. --Farrow.
 
   {General issue} (Law), an issue made by a general plea, which
    traverses the whole declaration or indictment at once,
    without offering any special matter to evade it.
    --Bouvier. --Burrill.
 
   {General lien} (Law), a right to detain a chattel, etc.,
    until payment is made of any balance due on a general
    account.
 
   {General officer} (Mil.), any officer having a rank above
    that of colonel.
 
   {General orders} (Mil.), orders from headquarters published
    to the whole command.
 
   {General practitioner}, in the United States, one who
    practices medicine in all its branches without confining
    himself to any specialty; in England, one who practices
    both as physician and as surgeon.
 
   {General ship}, a ship not chartered or let to particular
    parties.
 
   {General term} (Logic), a term which is the sign of a general
    conception or notion.
 
   {General verdict} (Law), the ordinary comprehensive verdict
    in civil actions, "for the plaintiff" or "for the
    defendant". --Burrill.
 
   {General warrant} (Law), a warrant, now illegal, to apprehend
    suspected persons, without naming individuals.
 
   Syn: Syn. {General}, {Common}, {Universal}.
 
   Usage: Common denotes primarily that in which many share; and
      hence, that which is often met with. General is
      stronger, denoting that which pertains to a majority
      of the individuals which compose a genus, or whole.
      Universal, that which pertains to all without
      exception. To be able to read and write is so common
      an attainment in the United States, that we may
      pronounce it general, though by no means universal.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 General Assembly
   n 1: the supreme deliberative assembly of the United Nations
   2: persons who make or amend or repeal laws [syn: {legislature},
     {legislative assembly}, {legislative body}, {general
     assembly}, {law-makers}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top