ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

generally

JH EH1 N ER0 AH0 L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -generally-, *generally*, general
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
generally(adv) โดยทั่วไป, See also: โดยปกติ, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยรวมๆ, Syn. mainly, in general, Ant. specifically

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
generallyadv. โดยทั่วไป, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยปกติ, ซึ่งไม่ได้เจาะจง, Syn. usually, chiefly

English-Thai: Nontri Dictionary
generally(adv) ส่วนใหญ่, โดยทั่วไป, ส่วนมาก, โดยปกติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Generally Accepted Accounting Principlesหลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไป [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Generally thought of as the best analyst in the violent crime section...เขาเขียนบทความเรื่อง การฆาตรกรรมต่อเนื่อง กับเวทย์มนต์ ..ซึ่งช่วยให้เกิดการจับกุม คดี Monty Props ได้ในปี 1988. Deep Throat (1993)
"Mr Wickham's circumstances are not so hopeless as they are generally believed to be.""สภาพแวดล้อมของคุณวิคแฮม ไม่ใช่ไร้ความหวังเหมือนที่คนทั่วไปเชื่อกัน" Episode #1.5 (1995)
It means the simplest explanation generally tends to be the right one.มันหมายความว่าคำอธิบายที่ง่ายที่สุด โดยทั่วไปมีแนวโน้มที่จะถูกต้อง Contact (1997)
I don't know if they have live broadcasts from the Tonga Islands... but generally speaking, yeah.กระหม่อมไม่รู้ว่าเขาถ่ายทอดสด จากเกาะตองกาหรือเปล่า แต่ปกติแล้วก็ใช่ Seven Years in Tibet (1997)
Lots of assholes around here, but that's generally it.พวกงี่เง่าอยู่แถวนี้เยอะ แต่นั้นเป็นเรื่องธรรมดา eXistenZ (1999)
- Generally speaking, yes.-ถ้าโดยทั่วๆ ไปก็ ใช่นะ Hope Springs (2003)
Generally you sell computers and they are used in a variety of ways and you always hope they are using the more positive ways possible.โดยทั่วไป คุณขายคอมพิวเตอร์ มันถูกเอาไปใช้ต่าง ๆ นานา คุณก็หวังเสมอว่า The Corporation (2003)
As in... petite, but most definitely lethal and, you know, generally very scary.เล็กเผ็ดดุ เล็กพริกขี้หนู เล็กต้มยำไม่งอก Around the World in 80 Days (2004)
Darling, try a left up here. It's generally quicker.นี่ลูก ลองเลี้ยวข้างหน้าสิ น่าจะเร็วกว่า Imagine Me & You (2005)
That's generally how it works.ก็ง่ายๆอยู่แล้ว American Pie Presents: Band Camp (2005)
I don't know. I mean, the feelings I have generally lead toward kissing.ไม่รู้สิ ความรู้สึกมันอาจนำไปสู่การจูบเค้าก็ได้ Just My Luck (2006)
So there is a faster buildup of heat here, at the North pole, in the Arctic Ocean, and the Arctic generally than anywhere else on the planet.จึงมีการสะสมความร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วที่นี่ ขั้วโลกเหนือ มหาสมุทรอาร์คติก และเป็นที่อาร์คติกมากกว่าที่ใดๆในโลก An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generallyAlthough most islands in the ocean have been mapped, the ocean floor is generally unknown.
generallyAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
generallyBecause of this it will probably be generally cloudy and rainy weather over tonight and tomorrow.
generallyCitizens of the United States generally feel a responsibility for the democratic society supported by them.
generallyCriminals generally do not single out police officers.
generallyEvents of that type generally arouse suspicion.
generallyFat people generally sweat a lot.
generallyGenerally Japanese people are shy.
generallyGenerally once round this river side area is the basic morning course.
generallyGenerally saying weather was calm last year.
generallyGenerally speaking, Americans are very fond of coffee.
generallyGenerally speaking, Americans like coffee.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โดยกลางๆ(adv) generally, See also: ordinarily, Syn. โดยทั่วไป
โดยทั่วไป(adv) generally, See also: ordinarily, normally, commonly, in general, Syn. โดยปกติ, ธรรมดา, Example: โดยทั่วไปห้างสรรพสินค้านี้จะลดราคาสินค้าบ่อย
โดยทั่วไปแล้ว(adv) generally, See also: ordinarily, normally, commonly, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Example: โดยทั่วไปแล้วในเดือนเมษายนอากาศจะร้อนมาก
โดยทั่วๆ ไป(adv) generally, See also: ordinarily, normally, commonly, in general, Syn. ปกติ, ธรรมดา, Example: โดยทั่วๆ ไปมนุษย์มักจะทำอะไรเพื่อตัวเองก่อนเสมอ
โดยรวม(adv) generally, See also: totally, entirely, Syn. โดยทั่วไป, Example: นักการเมืองเป็นอาชีพที่มีภาพพจน์โดยรวมเป็นลบมากที่สุดอาชีพหนึ่ง
ทั่วๆ(adv) thoroughly, See also: generally, all over, Syn. ตลอด, ทั้งหมด, ทั้งปวง, Example: เดินดูทั่วๆ เสียก่อน แล้วค่อยตัดสินใจซื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดาย[dāi] (adv) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally
โดยกลางๆ[dōi klāng-klāng] (adv) EN: generally ; fairly
โดยปกติ[dōi pakati = dōi pokkati] (adv) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general  FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยรวม[dōi rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยรวม ๆ[dōi rūam-rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement
โดยทั่วไป[dōi thūapai] (adv) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general  FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale
โดยทั่วไปแล้ว[dōi thūapai laēo] (adv) EN: generally
โดยทั่ว ๆ[dōi thūa-thūa] (adv) EN: generally
กล่าวโดยทั่วไป[klāo dōi thūapai] (adv) EN: generally speaking  FR: généralement parlant
เป็นกิจวัตร[pen kitjawat] (adv) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GENERALLY JH EH1 N ER0 AH0 L IY0
GENERALLY JH EH1 N R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
generally (a) ʤˈɛnrəliː (jh e1 n r @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一般来说[yī bān lái shuō, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] generally speaking #10,367 [Add to Longdo]
一般而言[yī bān ér yán, ㄧ ㄅㄢ ㄦˊ ㄧㄢˊ, ] generally speaking #22,996 [Add to Longdo]
一般说来[yì bān shuō lái, ㄧˋ ㄅㄢ ㄕㄨㄛ ㄌㄞˊ, / ] generally speaking; in general #27,726 [Add to Longdo]
一般来讲[yī bān lái jiǎng, ㄧ ㄅㄢ ㄌㄞˊ ㄐㄧㄤˇ, / ] generally speaking #32,631 [Add to Longdo]
总的来说[zǒng de lái shuō, ㄗㄨㄥˇ ㄉㄜ˙ ㄌㄞˊ ㄕㄨㄛ, / ] generally speaking; to sum up; in summary; in short [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
im Großen und Ganzengenerally speaking [Add to Longdo]
gewöhnlichgenerally (speaking) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
普通[ふつう, futsuu] (adj-no) (1) general; ordinary; usual; (adv) (2) normally; generally; usually; (3) (abbr) (See 普通列車) train that stops at every station; (P) #1,198 [Add to Longdo]
大半[たいはん, taihan] (n) majority; mostly; generally; (P) #3,707 [Add to Longdo]
一体[いったい, ittai] (adv) (1) (before an interrogative, forms an emphatic question) ...the heck (e.g. "what the heck?"); ...in the world (e.g. "why in the world?"); ...on earth (e.g. "who on earth?"); (n) (2) one object; one body; unity; (3) one form; one style; (4) one Buddhist image (or carving, etc.); (n-adv) (5) (See 一体に) generally; in general; (P) #4,917 [Add to Longdo]
概ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea #7,637 [Add to Longdo]
大抵[たいてい, taitei] (adj-na, adv, n) (1) (uk) mostly; ordinarily; usually; generally; (2) probably; (adj-no, n) (3) most; almost all; (4) (before a neg. form) ordinary; (adj-na) (5) (usu. as 〜にする) proper; appropriate; moderate; (P) #13,288 [Add to Longdo]
おばたりあん[obatarian] (n) (col) generally obnoxious middle-aged woman (from aunt and battalion) [Add to Longdo]
しゃがみ込む;蹲み込む[しゃがみこむ, shagamikomu] (v5m, vi) (uk) to squat; to crouch down (completely, generally with face looking through knees) [Add to Longdo]
そうか(P);そっか[souka (P); sokka] (exp) is that so? (generally rhetorical); (P) [Add to Longdo]
アイザメ科[アイザメか, aizame ka] (n) Centrophoridae (family of generally deepwater gulper sharks) [Add to Longdo]
グラスリスト[gurasurisuto] (n) Generally Recognized as Safe list (Recognised); GRAS list [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Generally \Gen"er*al*ly\, adv.
   1. In general; commonly; extensively, though not universally;
    most frequently.
    [1913 Webster]
 
   2. In a general way, or in general relation; in the main;
    upon the whole; comprehensively.
    [1913 Webster]
 
       Generally speaking, they live very quietly.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   3. Collectively; as a whole; without omissions. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I counsel that all Israel be generally gathered unto
       thee.                 --2 Sam. xvii.
                          ll.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 generally
   adv 1: usually; as a rule; "by and large it doesn't rain much
       here" [syn: {by and large}, {generally}, {more often than
       not}, {mostly}]
   2: without distinction of one from others; "he is interested in
     snakes in general" [syn: {generally}, {in general}, {in the
     main}] [ant: {specifically}]
   3: without regard to specific details or exceptions; "he
     interprets the law broadly" [syn: {broadly}, {loosely},
     {broadly speaking}, {generally}] [ant: {narrowly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top