ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

in general

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -in general-, *in general*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in general(adv) ตามธรรมดา, See also: โดยทั่วไป, Syn. mainly, usually

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But in general relativity, which is theory of curved space-time, if you take a shortcut, you can beat a light.แต่ในความสัมพันธ์ทั่วไป ซึ่งเป็นทฤษฎีของพื้นที่เวลาโค้ง ถ้าคุณใช้ทางลัดให้คุณ สามารถเอาชนะแสง Is Time Travel Possible? (2010)
Well, like it's to big in general or like I talk too much?หมายถึง ปากใหญ่แบบทั้วไป หรือว่าฉันพูดมาก? Hick (2011)
Collection in general aแต่ละนางล้วนธรรมดา 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
My man in the warden's office says they gonna be putting your ass back in general next week.คนคุมของฉันที่นี้บอกว่า มันจะอัดที่ตูดของแก Setup (2011)
When I said I'm participating in general election, many people were surprised.เมื่อผมพูดว่าผมจะลงสมัครเลือกตั้ง หลาย ๆ คนคงแปลกใจ Episode #1.8 (2011)
But what if we're not just talking about putting you back in general pop?แต่ถ้าเราไม่ได้พูดเรื่อง ส่งนายกลับไปอยู่เรือนจำที่เดิมหละ? Pu'olo (2012)
In the limo or in general or just, like...ในรถ หรือที่ปกติ หรือแค่.. Caught (2013)
I'm going to get convicted, and then put in general population, so Caza can finish off the job that El hombre llave started.ยังไงผมต้องขึ้นศาลแน่ แล้วก็ถูกเอาไปขังรวม คาซ่าจะได้จัดการปิดงาน ที่ เอล ฮอมบรี ยาเลฟ เปิดไว้ได้ King's Castle (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in generalAmericans, in general, don't like to dress up.
in generalForeigners in general don't need as many compliments as Japanese are required to give each other, and it is good to keep this in mind.
in generalHe tends to place more stress on society in general than on individual.
in generalHowever, in general, it seems that the Emperors had continued without seeking worldly power.
in generalI like Chinese food in general.
in generalI mean students in general, but not in particular.
in generalIn general, children are fond of candy.
in generalIn general, communication between doctors and their patients is the most important part of medical treatment.
in generalIn general, consumers prefer quantity to quality.
in generalIn general it may be said that he is a genius in music.
in generalIn general, Japanese are hardworking.
in generalIn general little girls are fond of dolls.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทั่วไป(adv) in general, See also: all over, generally, Syn. ทั่วๆ ไป, Example: วิธีการทางวิทยาศาสตร์นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย และเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป, Thai Definition: ธรรมดาๆ, ไม่จำกัด, ส่วนใหญ่, ส่วนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยปกติ[dōi pakati = dōi pokkati] (adv) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general  FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยทั่วไป[dōi thūapai] (adv) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general  FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale
กิจธุระ[kit thura] (n) EN: affairs (in general)  FR: affaires (en général) [ fpl ]
นกกินปลา[nok kin plā] (n) EN: kingfish (in general – inf.)  FR: martin-pêcheur (en général – inf.) [ m ]
ทั่วไป[thūapai] (adv) EN: in general ; generally  FR: en général ; généralement

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大体[dà tǐ, ㄉㄚˋ ㄊㄧˇ, / ] in general; more or less; in rough terms; basically; on the whole, #11,540 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フライ[furai] (n) (1) fried seafood or vegetables in general (fry); (2) fly; (P) [Add to Longdo]
一体[いったい, ittai] (adv) (1) (before an interrogative, forms an emphatic question) ...the heck (e.g. "what the heck?"); ...in the world (e.g. "why in the world?"); ...on earth (e.g. "who on earth?"); (n) (2) one object; one body; unity; (3) one form; one style; (4) one Buddhist image (or carving, etc.); (n-adv) (5) (See 一体に) generally; in general; (P) [Add to Longdo]
一体に[いったいに, ittaini] (adv) (See 一体・5) generally; in general [Add to Longdo]
一通り[ひととおり, hitotoori] (n, adj-no) (1) (See 一通り揃う) from start to end; in general; (2) ordinary; usual; (adv) (3) briefly; roughly; (n) (4) one method; (P) [Add to Longdo]
一渡;一渉り;一渡り[ひとわたり, hitowatari] (adv) briefly; in general; roughly; glancing through [Add to Longdo]
一般に[いっぱんに, ippanni] (adv) (See 一般) in general; generally; (P) [Add to Longdo]
押し並べて[おしなべて, oshinabete] (adv) (uk) in general; on the whole; for the most part; by and large; almost all [Add to Longdo]
蟹味噌[かにみそ;カニミソ, kanimiso ; kanimiso] (n) (uk) brown meat (crab); miso-like paste found inside a crab's (and arthropods in general) intestinal area [Add to Longdo]
概して言えば[がいしていえば, gaishiteieba] (exp) generally speaking; all in all; in general [Add to Longdo]
概ね;大旨[おおむね, oomune] (adv) (1) (uk) in general; generally; mostly; roughly; largely; mainly; on the whole; by and large; (n) (2) gist; point; main idea [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
一般に[いっぱんに, ippanni] in general [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 General \Gen"er*al\, n. [F. g['e]n['e]ral. See {General}., a.]
   [1913 Webster]
   1. The whole; the total; that which comprehends or relates to
    all, or the chief part; -- opposed to particular.
    [1913 Webster]
 
       In particulars our knowledge begins, and so spreads
       itself by degrees to generals.    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) One of the chief military officers of a government
    or country; the commander of an army, of a body of men not
    less than a brigade. In European armies, the highest
    military rank next below field marshal.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the United States the office of General of the Army
      has been created by temporary laws, and has been held
      only by Generals U. S. Grant, W. T. Sherman, and P. H.
      Sheridan. Popularly, the title General is given to
      various general officers, as General, Lieutenant
      general, Major general, Brigadier general, Commissary
      general, etc. See {Brigadier general}, {Lieutenant
      general}, {Major general}, in the Vocabulary.
      [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) The roll of the drum which calls the troops
    together; as, to beat the general.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eccl.) The chief of an order of monks, or of all the
    houses or congregations under the same rule.
    [1913 Webster]
 
   5. The public; the people; the vulgar. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {In general}, in the main; for the most part.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Audience \Au"di*ence\, n. [F. audience, L. audientia, fr. audire
   to hear. See {Audible}, a.]
   1. The act of hearing; attention to sounds.
    [1913 Webster]
 
       Thou, therefore, give due audience, and attend.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Admittance to a hearing; a formal interview, esp. with a
    sovereign or the head of a government, for conference or
    the transaction of business.
    [1913 Webster]
 
       According to the fair play of the world,
       Let me have audience: I am sent to speak. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. An auditory; an assembly of hearers. Also applied by
    authors to their readers.
    [1913 Webster]
 
       Fit audience find, though few.    --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He drew his audience upward to the sky. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   {Court of audience}, or {Audience court} (Eng.), a court long
    since disused, belonging to the Archbishop of Canterbury;
    also, one belonging to the Archbishop of York. --Mozley &
    W.
 
   {In general} (or {open}) {audience}, publicly.
 
   {To give audience}, to listen; to admit to an interview.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in general
   adv 1: without distinction of one from others; "he is interested
       in snakes in general" [syn: {generally}, {in general},
       {in the main}] [ant: {specifically}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top