Search result for

specifically

(35 entries)
(0.0222 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -specifically-, *specifically*, specifical
English-Thai: Nontri Dictionary
specifically(adv) โดยชนิด,โดยจำเพาะ,โดยพันธุ์,เป็นลักษณะเฉพาะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were sent here by the church, specifically, to retrieve the Marker.ในโบสถ์ทุกคนเน้นว่าให้ส่งแก่ มารับสัญลัษณ์นี่ไป Dead Space: Downfall (2008)
I told you not to take that case specifically {\so you could }to deal with Wilson.ฉันบอกแล้วว่าอย่ารับเคสนั้น โดยเฉพาะถ้าคุณอยากจะจัดการกับวิลสัน Dying Changes Everything (2008)
That one was made specifically for Arthur.ดาบนี้สร้างพิเศษมาเพื่ออาเธอร์ Excalibur (2008)
And there's one specificallyแต่มีคนพิเศษคนนึง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
- "Mom"? - Young man, I specifically told youแม่เหรอ หนุ่มน้อย ฉันบอกนายว่า Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
I asked you specifically to stay in the car.ฉันขอร้องแกอย่างจริงจังให้รออยู่ในรถ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
And, more specifically Broadway!และมากด้วยความแตกต่าง บรอนไกวย์ Bedtime Stories (2008)
You know, the mayor did ask for her specifically.คุณรู้มั้ย นายกเทศมนตรีมีบางอย่างจะถามเธอเป็นพิเศษ City of Ember (2008)
And, so far, each of your fellow defendants has specifically denied being pan of that process.และจนถึงตอนนี้ พวกคุณจำเลยแต่ละคน ยังคงปฏิเสธว่ามีส่วนร่วมในกระบวนการนั้น The Reader (2008)
Specifically... three square inches of upper groin thigh meat.โดยเฉพาะ ท่อนเนื้อยาวสามนิ้ว Five the Hard Way (2008)
I specifically said I wanted the report by 3:00!ฉันบอกไปแล้วว่าต้องการรายงาน ภายในบ่าย 3! Dead Like Me: Life After Death (2009)
Mr. O'Brian, can you tell me specifically when you'll have the file decrypted?คุณโอไบรอัน ช่วยบอกให้ชัดเจนกว่านี้ ได้ไหมว่าคุณจะถอดรหัสได้เมื่อไร Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
specificallyInstead of giving Alex a nut each time he said something, she'd only give it when he specifically said "nut."
specificallyLanguage is a specifically human characteristic.
specificallyThe job advertisement specifically requested female.
specificallyThe lecturer spoke generally about American literature and specifically about Faulkner.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เฉพาะ[ADV] specifically, See also: especially, particularly, Syn. จำกัด, เท่านี้, เท่านั้น, Example: การศึกษาแบบวิทยาศาสตร์ในเรื่องทางจิตวิทยาจะศึกษาเฉพาะสิ่งที่ผู้ศึกษาทำการสังเกตได้เท่านั้น
เฉพาะเจาะจง[ADV] specifically, See also: specially, Syn. เฉพาะ, เจาะจง, Example: โดยมากโปรแกรมตรวจหาเหล่านี้จะรู้จักเจ้าไวรัสเฉพาะเจาะจงเป็นตัวๆ ไป
เฉพาะราย[ADV] individually, See also: specifically, particularly, Syn. รายตัว, เฉพาะตัว, Example: ได้มีการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจกัน ซึ่งจะไม่ไว้วางใจทั้งคณะหรือเฉพาะรายนั้น ว่ากันว่าจะได้ข้อสรุปในเร็ววันนี้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เฉพาะ[adv.] (chaphǿ) EN: especially ; specially ; specifically ; particularly ; exclusively ; only ; just   FR: spécialement ; spécifiquement ; particulièrement ; uniquement ; exclusivement ; seulement
เฉพาะเจาะจง[adv.] (chaphǿ jǿjong) EN: specifically ; specially   
เฉพาะราย[adv.] (chaphǿ rāi) EN: individually ; specifically ; particularly   
เฉพาะเรื่อง[adv.] (chaphǿ reūang) EN: particularly ; only ; specifically   
โดยเฉพาะ[adv.] (dōi chaphǿ) EN: specially ; especially ; particularly ; specifically   FR: spécialement ; en particulier ; particulièrement ; ad hoc ; surtout
กว้าง ๆ[adv.] (kwāng-kwāng) EN: extensively ; comprehensively ; not specifically   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPECIFICALLY    S P AH0 S IH1 F IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
specifically    (a) (s p @1 s i1 f i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P) [Add to Longdo]
貸物[かしもの, kashimono] (n) (sometimes refers specifically to bedding) items for rent; items for loan [Add to Longdo]
馬場殿;馬場の殿[うまばどの(馬場殿);ばばどの(馬場殿);うまばのおとど, umabadono ( baba dono ); babadono ( baba dono ); umabanootodo] (n) (arch) (See 武徳殿・1) building for observing horse racing, horseback archery, etc. (sometimes specifically that used by the emperor on the greater palace grounds) [Add to Longdo]
墓穴[ぼけつ(P);はかあな, boketsu (P); hakaana] (n) grave, specifically the hole in the ground; (P) [Add to Longdo]
法華宗[ほっけしゅう, hokkeshuu] (n) (1) Nichiren sect of Buddhism (sometimes specifically referring to the Hokke school of Nichiren); (2) Tendai sect of Buddhism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Specifically \Spe*cif"ic*al*ly\, adv.
   In a specific manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 specifically
   adv 1: in distinction from others; "a program specifically for
       teenagers"; "he is interested specifically in poisonous
       snakes" [ant: {generally}, {in general}, {in the main}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top