ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

大会

   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -大会-, *大会*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大会[dà huì, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] general assembly; general meeting; convention, #1,553 [Add to Longdo]
人民大会[rén mín dà huì táng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] Great Hall of the People, at Tiananmen Square, #9,523 [Add to Longdo]
世界卫生大会[Shì jiè Wèi shēng Dà huì, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄨㄟˋ ㄕㄥ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] World Health Assembly [Add to Longdo]
全国人大会[quán guó rén dà huì yì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] National People's Congress (NPC) [Add to Longdo]
全国人民代表大会[quán guó rén mín dài biǎo dà huì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] National People's Congress [Add to Longdo]
全国大会[Quán guó Dà huì dǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄤˇ, / ] National Congress Party (Sudan) [Add to Longdo]
北京人民大会[Běi jīng rén mín dà huì táng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, / ] the Great Hall of the People in Beijing [Add to Longdo]
教友大会[jiào yǒu dà huì, ㄐㄧㄠˋ ㄧㄡˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] church conference [Add to Longdo]
联合国大会[Lián hé guó Dà huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] United Nations General Assembly [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
大会[たいかい, taikai] Thai: การแข่งขันครั้งใหญ่ที่มีคนมาร่วมเป็นจำนวนมาก

Japanese-English: EDICT Dictionary
大会[たいかい, taikai] (n,adj-no) convention; tournament; mass meeting; rally; (P) [Add to Longdo]
大会[たいかいはた, taikaihata] (n) tournament flag [Add to Longdo]
大会[だいがいしゃ, daigaisha] (n) large industrial company; major corporation; big business [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Do you know the reason why two-thirds of the students did not attend the student meeting?3分の2の学生が学生大会に欠席した理由がわかりますか。
You have just won a prize of $5000 in a California state safety competition for proper use of your seatbelt.あなたはシートベルトをちゃんと使用していたとして、カリフォルニア州交通安全大会において賞金5000ドルを獲得されました。
Emily won first prize in the speech contest.エミリーは弁論大会で1等賞をとった。
It is probable that she will win the speech contest.おそらく彼女はその弁論大会で優勝するだろう。
The Olympic Games are held every four years.オリンピック大会は4年毎に開催される。
I hereby declare the opening of the Olympic Games.ここにオリンピック大会の開会を宣言します。
His victory at this age in an international competition is a good indication of a bright future.この若さで国際大会で優勝するなんて、まさに前途洋洋ですね。
You should take part in that speech contest.そのスピーチ大会に参加したほうがいいよ。
That athlete won three times in a row in this tournament.その選手はこの大会で三回連続優勝した。
The player won the championship three times in a row.その選手は選手権大会で連続して3度優勝した。
Who organized that meeting?その大会を準備したのは誰ですか。
Even if there is a convention, I shouldn't ask them for so much money.たとえ大会があるといっても、彼らにそんなにたくさんのお金を請求してはいけないな。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Toward the beginning of the fireworks,[JA] 花火大会の最初のほうに Kiss and Tell (2016)
Winning the Golden Gloves was huge.[JA] 地方の大会でも重要だ CounterPunch (2017)
I did feel that always having people travel from Tokyo was wrong.[CN] 如果在老家办 在东京的一些人确实不大会参加 The Place Where the Sun Sits (2014)
- I did. What happened to my 9:30 staff meeting?[CN] 那我九点半要开的员工大会 Shalwar Kameez (2014)
I've been working that team for 18 months but they still don't let me join the meeting tonight[CN] 我已经混进去十八个月 可是今天晚上的黑道大会 还是不让我参加 The Man from Macau (2014)
Manila has been chosen as the location for the Council's inaugural meeting, coinciding with the Philippine's annual Independence Day celebrations.[CN] 马尼拉已被选定作为位置 理事会的成立大会上, 与菲律宾的重合 每年的独立日庆祝活动。 Operation Rogue (2014)
The Golden Gloves is one of the few things that has stayed constant in amateur boxing.[JA] ゴールデン・グローブは 歴史ある大会の1つ CounterPunch (2017)
After a year of Olympic trials qualifiers, the top American Olympic boxing hopefuls are here in Reno to compete to make the US team.[JA] 予選大会を勝ち抜き― 有力選手たちが代表の座を 目指してリノに集結 CounterPunch (2017)
Golden Glove National Tournament gets you no ranking points. It gets you no international competition. Gets you nothing.[JA] ここで勝っても国際大会への 出場権は得られない CounterPunch (2017)
In reality, a dick-swinging contest extraordinaire.[JA] 実際はこの上ない自慢大会 Salesmen Are Like Vampires (2017)
The organizer gives each of us 13 minutes to talk about ourselves.[CN] 大会规定每对男女会有十三分钟聊天 The Seventh Lie (2014)
We're glad to have Jeana here today to be our judge[CN] 很高兴Jeana能出席这次比赛大会评判 Lan Kwai Fong 3 (2014)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大会[たいかい, taikai] grosse_Versammlung, Sportfest [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top