ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เสนาบดี

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสนาบดี-, *เสนาบดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสนาบดี[N] minister, See also: chief official, high-ranked official, Syn. ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่, Example: การปกครองในสมัยก่อนของประเทศไทยแบ่งราชการออกเป็น 4 ส่วนคือ เวียง วัง คลัง นา และมีเสนาบดีเรียกว่าจตุสดมภ์กำกับราชการสนองพระเดชพระคุณ, Notes: (โบราณ)
เสนาบดี[N] minister, See also: Secretary of State, Syn. เจ้ากระทรวง, Example: พระเจ้าลูกยาเธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์เสนาบดีกระทรวงยุติธรรมทรงมีคุณานุประการนับมากมายต่อการพัฒนาการศาลและกฎหมาย, Notes: (โบราณ)
เสนาบดี[N] general, See also: commander-in-chief, Syn. แม่ทัพ, Notes: (โบราณ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสนาบดี(-บอดี) น. แม่ทัพ
เสนาบดีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
เสนาบดีเจ้ากระทรวงซึ่งเทียบเท่ารัฐมนตรีว่าการในปัจจุบัน.
กรมนาเสนาบดีตำแหน่งตามทำเนียบเดิม คือ เจ้าพระยาเกษตราธิบดีฯ หรือเจ้าพระยาพลเทพฯ, ตราประจำตำแหน่ง คือตราพระพิรุณทรงนาคและตราอื่น ๆ รวม ๙ ดวง.
กรมพระคลังเสนาบดีตำแหน่งตามทำเนียบเดิม คือ เจ้าพระยาพระคลัง เจ้าพระยาโกษาธิบดีฯ หรือเจ้าพระยาศรีธรรมาธิราชฯ, ตราประจำตำแหน่ง คือ ตราบัวแก้ว.
กรมเมืองเสนาบดีตำแหน่งตามทำเนียบเดิม คือ เจ้าพระยายมราชฯ, ตราประจำตำแหน่ง คือ ตราพระยมขี่สิงห์.
กรมวังเสนาบดีตำแหน่งตามทำเนียบเดิม คือ เจ้าพระยาธรรมาธิกรณ์หรือเจ้าพระยาธรรมาธิบดีฯ, ตราประจำตำแหน่ง คือ ตราเทพยดาขี่โคนนทิกร.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
They are my royal council and truest friends.นี่คือเสนาบดี และเพื่อนแท้ของข้า The Man in the Iron Mask (1998)
Prime Minister!ท่านเสนาบดีEpisode #1.41 (2006)
Prime Minister, did you suggest that I go as a peace treaty?ท่านเสนาบดี, ท่านแนะนำให้ข้าไปเป็นทูตเจริญสัมพันธไมตรีงั้นเหรอ? Episode #1.41 (2006)
Prime Minister, don't you think Prince Young-Po will do something horrible?ท่านเสนาบดี, ท่านไม่คิดว่าองค์ชายยองโพจะทำเรื่องน่ากลัวหรือ Episode #1.41 (2006)
Prime Minister, set up a meeting with Jol-Bon.ท่านเสนาบดี จัดการประชุมกับโจลบน Episode #1.41 (2006)
Prime Minister, please convince His Royal Highness.ท่านเสนาบดี, ได้โปรดโน้มน้าวองค์รัชทายาทด้วย Episode #1.42 (2006)
Your Majesty, the Prime Minister is here.ฝ่าบาท ท่านเสนาบดีมาแล้วพะย่ะค่ะ Episode #1.42 (2006)
The Prime Minister has, since the late king's reign, been in control of everything.ตั้งแต่พระราชาองค์ที่แล้ว ที่ท่านเสนาบดีมีอำนาจควบคุมทุกอย่าง Episode #1.42 (2006)
Prime Minister.ท่านเสนาบดี Episode #1.42 (2006)
Yes, Prime Minister.ค่ะ ท่านเสนาบดี Episode #1.42 (2006)
Prime Minister,ท่านเสนาบดี Episode #1.9 (2006)
Prime Ministerท่านเสนาบดี Episode #1.9 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสนาบดี[n.] (sēnābodī) EN: minister ; secretary of State ; chief official; high-ranked official   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chancellery(ชาน'ชะเลอรี) n. ตำแหน่งเสนาบดี,สำนักงานเสนาบดี,รัฐมนตรี,ตำแหน่งอัครมหาเสนาบดีของบางประเทศ,สถานเอกอัครราชฑูต,สถานกงสุลใหญ่,เจ้าหน้าที่ทั้งหมดของสถานเอกอัครราชฑูต (หรือกงสุล) ,เลขานุการเอกอัครราชทูต (หรือกงสุล) ,นายกรัฐมนตรี (ของบางประเทศ) ,ตุลาการใหญ่ของบางประเ
chancellor(ชาน'ซะเลอ) n. เสนาบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,เอกอัครราชทูต,ตุลาการใหญ่, See also: chancellorship n.
chancery(ชาน'ซะรี) n. ศาลฎีกา,ที่เก็บเอกสารทางราชการ,ที่ทำการของเสนาบดี,ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก
lord chamberlainn. ขุนวัง,เสนาบดีกระทรวงวัง
premier(พรีเมียร์',พริมเยียร์') n. นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี. adj. เป็นหัวหน้า,นำหน้า,ครั้งแรก,เก่าที่สุด., See also: premiership n., Syn. prime minister
treasurer(เทรช'เ?อะเรอะ) n. ผู้รักษาทรัพย์สมบัติ,เหรัญญิก -Phr. (Lord High Treasurer เสนาบดีฝ่ายการคลัง,ขุนคลัง,รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง), See also: treasurership n.
vice chancellorn. รองอัครมหาเสนาบดี,รองนายกรัฐมนตรี,รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย

English-Thai: Nontri Dictionary
chancellor(n) อธิการบดี,อัครมหาเสนาบดี,นายกรัฐมนตรี,รัฐมนตรี,เลขานุการสถานทูตน
premier(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี
PRIME prime minister(n) นายกรัฐมนตรี,อัครมหาเสนาบดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Secretary of State (n ) เสนาบดีใหญ่ เป็นตำแหน่งในรัฐบาลสหราชอาณาจักร มีประจำอยู่ในสองกระทรวงคือกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงปิตุภูมิ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top