Search result for

กังขา

(32 entries)
(0.0231 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -กังขา-, *กังขา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กังขา[V] doubt, See also: suspect, wonder, Syn. สงสัย, Example: ทุกคนกำลังกังขาว่าทำไมพรรคร่วมรัฐบาลจึงงดออกเสียง, Notes: บาลี

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กังขาน. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Skepticismกังขาคติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If we go now, we risk telling the world that you weren't really there.ขืนสั่งตอนนี้โลกจะกังขาว่านั่น ไม่ใช่ท่านที่ไปประชุม Vantage Point (2008)
The first day of a new queen's reign... nervous subjects twitter and tweet... will she continue where the old queen left off or strike out on her own?วันแรกของควีนคนใหม่ หัวข้อที่น่ากังขาในทวิืตเตอร์ และทวีต เธอจะสานต่อสิ่งที่ควีนคนเก่าทิ้งไว้ Dan de Fleurette (2009)
This represents the culmination of a dream more than 2000 years old a dream now assured because of your unquestioning assistance.นี่คือจุดสูงสุดความฝัน อายุมากกว่าสองพันปี... ...ที่วันนี้ได้กลายเป็นความจริง ด้วยความช่วยเหลืออย่างไม่กังขาจากพวกคุณ Watchmen (2009)
Took auxiliaries desertion, questioned my orders.ด้วยการปลุกขวัญทหารเสริมทัพให้หนีทัพไป ทำให้คำสั่งของข้าต้องมีข้อกังขา Sacramentum Gladiatorum (2010)
Sounds like Hector's got a strong opinion about how his friend died.ฟังดูเหมือนว่าเฮคเตอร์ ยืนกังขาสาเหตุการตายของเพื่อนเขา Lochan Mor (2010)
And there was a question of the health of the baby.แต่ก็ยังมีข้อกังขาเรื่อง สุขภาพของทารกอยู่ Goodbye Yellow Brick Road (2010)
Do you know what a decent defence calls 95%?95% คุณรู้ไหมว่าการแก้ต่างในชั้นศาลที่เรียกว่า 95% มันหมายถึงอะไร ไม่มีข้อกังขา Episode #1.6 (2010)
It's just a suspicion I have. Mmm, mmm, mmm. I'm so glad you like it.นั่นเป็นแค่ข้อกังขาที่ผมมีน่ะ ฉันดีใจมากที่คุณชอบมัน ผมชอบนะ The Spaghetti Catalyst (2010)
I really do hope you accept... my true love for you.จะได้เห็นความจริงใจของผม และจะรับรู้ความรู้สึกของผม โดยไม่มีข้อกังขา Episode #1.10 (2010)
Must feel wonderful winning such acclaim for destroying such an innocent city.ที่ต้องรู้สึกกังขาในชัยชนะ ในการทำร้ายเมืองผู้บริสุทธิ์ Prince of Persia: The Sands of Time (2010)
They begun to question the Gods and finally rise up against them.ตั้งข้อกังขากับเหล่าทวยเทพ และสุดท้ายก็ลุกขึ้นต่อต้านเทพเจ้า Clash of the Titans (2010)
I had my doubts, of course.ผมเคยกังขาแน่นอน Crazy, Stupid, Love. (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กังขา[v.] (kangkhā) EN: be suspicious ; doubt ; wonder   FR: douter

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sceptical[N] น่าสงสัย, See also: กังขา, ซึ่งสงสัย, Syn. doubtful, suspicious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
incredulity(อินคริดูล' ลิที) n. ความไม่เชื่อถือ, ความกังขา, ความสงสัย, Syn. disbelief, doubt)
incredulous(อินเครด' ดูเลิส) adj. ไม่เชื่อ, กังขา, สงสัย., See also: incredulously adv. incredulousness n., Syn. skeptical
suspect(ซัสเพคทฺ') vt.,vi.,adj. สงสัย,ข้องใจ,กังขา,คาดคิด,คาดคะเน. n. (ซัส'เพคทฺ) ผู้ต้องหา,ผู้ถูกสงสัย., See also: suspecter n. suspectible adj., Syn. mistrust
suspicion(ซัสพิช'เชิน) n. ความสงสัย,ความกังขา,ความระแวง,ร่องรอย,นัย vt. สง-สัย., Syn. doubt,distrust ###A. trust
unbelief(อันบิลีฟ') n. ความไม่เชื่อถือ,ความไร้ศรัทธา,ความสงสัย,ความกังขา
unbeliever(อันบิลีฟ'เวอะ) n. ผู้ไร้ศรัทธา,ผู้สงสัย,ผู้กังขา, Syn. doubter
unbelieving(อันบิลีฟ'วิง) adj. ไม่น่าเชื่อ,น่าสงสัย,น่ากังขา,ไม่ศรัทธา., See also: unbelievingly adv. unbelievingness n., Syn. skeptical
wonder(วัน'เดอะ) vi.,vt. รู้สึกประหลาดใจ,รู้สึกงงงวย,รู้สึกกังขา,รู้สึกสงสัย n. สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ,ความประหลาดใจ,ความงงงวย,ความพิศวง,การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: wonderer n., Syn. surprise,miracle,doubt,

English-Thai: Nontri Dictionary
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ
skeptic(n) คนขี้สงสัย,ผู้กังขา
skeptical(adj) ขี้สงสัย,ไม่เชื่อ,กังขา
skepticism(n) ความแคลงใจ,ความสงสัย,ความกังขา
wonder(vi) ประหลาดใจ,สนเท่ห์,อัศจรรย์ใจ,พิศวง,งงงวย,สงสัย,กังขา
wonder(vt) ประหลาดใจ,อัศจรรย์ใจ,สนเท่ห์,พิศวง,งงงวย,สงสัย,กังขา

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
疑う[うたがう, utagau] Thai: กังขา English: to suspect

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top