ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doubtfully

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doubtfully-, *doubtfully*, doubtful
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doubtfully[ADV] อย่างสงสัย, See also: อย่างไม่แน่ใจ, อย่างคลางแคลงใจ, Syn. dubiously

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวาดระแวง[ADV] suspiciously, See also: doubtfully, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: ทุกคนเห็นผมเป็นตัวประหลาด สายตาของพวกเขามองดูผมอย่างหวาดระแวง, Thai definition: หวั่นเกรงสงสัย
น่ากลัว[ADV] perhaps, See also: doubtfully, suspiciously, conceivably, possibly, reasonably, Syn. สงสัย, บางที, เห็นที, Example: น่ากลัวเขาจะแพ้หล่อนเสียแล้ว

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doubtfully    (a) dˈautfuliː (d au1 t f u l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doubtfully \Doubt"ful*ly\, adv.
   In a doubtful manner.
   [1913 Webster]
 
      Nor did the goddess doubtfully declare. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doubtfully
   adv 1: in a doubtful manner; "Gerald shook his head doubtfully"
       [syn: {doubtfully}, {dubiously}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top