Search result for

scruple

(38 entries)
(0.0375 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scruple-, *scruple*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scruple[N] ศีลธรรม, See also: จรรยา, ความลังเลใจ, ความกระดากใจ, ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, Syn. compunction, qualm
scruple[VI] รู้สึกกระดากใจ, See also: คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา
scruple[N] หน่วยน้ำหนักเท่ากับ 20 เกรม หรือ 1.3 กรัม, See also: จำนวนเล็กน้อยมาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scruple(สครู'เพิล) n. ศิลธรรม,จรรยา,จำ-นวนน้อยมาก,ความลังเลใจ,ความกระดากใจ,ความคำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, 20 grains ,จำนวนเล็กน้อยมาก vi.,vt. รู้สึกกระดากใจ,คำนึงถึงศีลธรรมจรรยา, Syn. moral standard,reluctance

English-Thai: Nontri Dictionary
scruple(n) ความลังเลใจ,ความกังวลใจ,ความกระดากใจ
scruple(vi) ลังเลใจ,ตะขิดตะขวงใจ,กระดากใจ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And astounding lack of scruples would precludeและความประหลาดใจต่อความไร้ศีลธรรมจะขัดขวาง Don't Walk on the Grass (2009)
My role is to be sly, obsequious and without scruples.ข้าจำเป็นต้องมีเล่ห์เหลี่ยม ช่างประจบและไร้ซึ่งศีลธรรม Baelor (2011)
Suddenly you have scruples?ทั้งๆที่คุฯเพิ่ฝทำมาเนี่ยนะ Loner (2011)
After abusing you so to your face, I could have no scruple in abusing you to all your relations.หลังจากที่หยาบคายกับคุณแล้ว ฉันไม่สามารถที่จะ ลดความตะขิดตะขวงใจที่ได้ว่าร้ายคุณไป Episode #1.6 (1995)
Perhaps these offences might have been overlooked had not your pride been hurt by my scruples about our relationship.ถ้าไม่ใช่เพราะความทะนงตนของคุณเสียไป เพราะฉันไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์ของเรา Pride & Prejudice (2005)
Hey, look, I know you have morals and scruples, And that's fine... sort of.เฮ้ ฟังนะ ฉันรู้ว่านายมีจรรยาบรรณ และศีลธรรม ไม่เป็นไร ทำนองนั้น No Such Thing as Vampires (2007)
I know you have morals and scruples, and that's fine... 22 years ago a took a case that changed my life forever.ฉันรู้ว่านายมีจรรยาบรรณและศีลธรรม,และนั้นไม่เป็นไร เมื่อ22ปีที่แล้ว คดีนั้นได้เปลี่ยนผมไปตลอดกาล Out of the Past (2007)
These scruples must seem very provincial to a gentleman with such elevated airs, but I do not devise these rules.ศีลธรรมพวกนี้ คนชนชั้นสูง อาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใจแคบนะ Becoming Jane (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scrupleHe has no scruples about lying.
scrupleI had a slight scruple about doing that kind of thing.
scrupleNo scruple held him back from making this attempt.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ธรรม[n.] (tham) EN: good ; righteousness ; virtue ; morality ; truth ; right principles ; scruples   FR: vertu [f] ; moralité [f] ; droiture [f] ; justice [f]
ธรรมะ[n.] (thamma) EN: dharma ; dhamma ; virtue codes of moral ; scruples ; rectitude   FR: dharma [m] ; dhamma [m] ; enseignements du Bouddha [mpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
SCRUPLE    S K R UW1 P AH0 L
SCRUPLES    S K R UW1 P AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scruple    (v) (s k r uu1 p l)
scrupled    (v) (s k r uu1 p l d)
scruples    (v) (s k r uu1 p l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Skrupel {m}; Bedenken {n} | Skrupel {pl}; Bedenken {pl} | ein skrupelloser Mensch | frei von Skrupelnscruple | scruples | a person with no scruples | unfettered by scruples [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スクループル[, sukuru-puru] (n) scruple [Add to Longdo]
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret [Add to Longdo]
気兼ね[きがね, kigane] (adj-na,n,vs) hesitance; diffidence; feeling constraint; fear of troubling someone; having scruples about doing something; (P) [Add to Longdo]
疑念[ぎねん, ginen] (n) doubt; suspicion; misgivings; scruples; (P) [Add to Longdo]
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor [Add to Longdo]
憚る[はばかる, habakaru] (v5r,vi) (1) to hesitate; to have scruples; to be afraid of what others may think; (2) to lord it over; to have great influence [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拘忌[jū jì, ㄐㄩ ㄐㄧˋ, ] scruple [Add to Longdo]
顾忌[gù jì, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ, / ] scruple [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scruple \Scru"ple\, v. t.
   1. To regard with suspicion; to hesitate at; to question.
    [1913 Webster]
 
       Others long before them . . . scrupled more the
       books of heretics than of gentiles.  --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To excite scruples in; to cause to scruple. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Letters which did still scruple many of them. --E.
                          Symmons.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scruple \Scru"ple\, n. [L. scrupulus a small sharp or pointed
   stone, the twenty-fourth part of an ounce, a scruple,
   uneasiness, doubt, dim. of scrupus a rough or sharp stone,
   anxiety, uneasiness; perh. akin to Gr. ? the chippings of
   stone, ? a razor, Skr. kshura: cf. F. scrupule.]
   1. A weight of twenty grains; the third part of a dram.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, a very small quantity; a particle.
    [1913 Webster]
 
       I will not bate thee a scruple.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Hesitation as to action from the difficulty of determining
    what is right or expedient; unwillingness, doubt, or
    hesitation proceeding from motives of conscience.
    [1913 Webster]
 
       He was made miserable by the conflict between his
       tastes and his scruples.       --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {To make scruple}, to hesitate from conscientious motives; to
    scruple.                  --Locke.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Scruple \Scru"ple\, v. i. [imp. & p. p. {Scrupled}; p. pr. & vb.
   n. {Scrupling}.]
   To be reluctant or to hesitate, as regards an action, on
   account of considerations of conscience or expedience.
   [1913 Webster]
 
      We are often over-precise, scrupling to say or do those
      things which lawfully we may.      --Fuller.
   [1913 Webster]
 
      Men scruple at the lawfulness of a set form of divine
      worship.                 --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 scruple
   n 1: a unit of apothecary weight equal to 20 grains
   2: uneasiness about the fitness of an action [syn: {scruple},
     {qualm}, {misgiving}]
   3: an ethical or moral principle that inhibits action
   v 1: hesitate on moral grounds; "The man scrupled to perjure
      himself"
   2: raise scruples; "He lied and did not even scruple about it"
   3: have doubts about

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sc
 
 1. (kıs.) scene, science, scruple, sculpsit.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top