หรือคุณหมายถึง doubtfulneß?
Search result for

doubtfulness

(8 entries)
(0.0148 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doubtfulness-, *doubtfulness*, doubtfulnes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doubtfulness[N] ความสงสัย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิมัติ[N] doubtfulness, See also: suspicion, Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความฉงน, ความกังขา, ความสนเท่ห์, Notes: (บาลี)
ความข้องใจ[N] doubtfulness, See also: mistrust, suspicion, uncertainty, Syn. ความสงสัย, ความแคลงใจ, ความสนเท่ห์, ความกังขา, Example: ผมหมดความข้องใจในเรื่องความบริสุทธิ์ของเธอแล้ว
ความสงสัย[N] doubtfulness, See also: questionableness, Syn. ความข้องใจ, ความกังขา, Example: เรื่องที่พูดคุยกันวันนั้นทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความสงสัย ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานชัดเจน
ความเคลือบแคลง[N] doubtfulness, See also: unclearness, ambiguity, Syn. ความคลุมเครือ, ความสงสัย, ความสงสัยเคลือบแคลง, Ant. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, ความกระจ่าง, Example: การลาออกในครั้งนี้ของเขาย่อมอยู่ในความเคลือบแคลงสงสัยของใครต่อใครหลายคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสงสัย[n.] (khwām songsai) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion   FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doubtfulness \Doubt"ful*ness\, n.
   1. State of being doubtful.
    [1913 Webster]
 
   2. Uncertainty of meaning; ambiguity; indefiniteness. " The
    doubtfulness of his expressions." --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. Uncertainty of event or issue. --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doubtfulness
   n 1: the state of being unsure of something [syn: {doubt},
      {uncertainty}, {incertitude}, {dubiety}, {doubtfulness},
      {dubiousness}] [ant: {certainty}]
   2: uncertainty about the truth or factuality or existence of
     something; "the dubiousness of his claim"; "there is no
     question about the validity of the enterprise" [syn: {doubt},
     {dubiousness}, {doubtfulness}, {question}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top