หรือคุณหมายถึง dubiousneß?
Search result for

dubiousness

(7 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -dubiousness-, *dubiousness*, dubiousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา dubiousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *dubiousness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dubiousness[N] ความสงสัย, See also: ความไม่แน่ใจ, Syn. uncertainty, doubtfulness

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dubiousness    (n) (d y uu1 b i@ s n @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zweifelhaftigkeit {f}dubiousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dubiousness \Du"bi*ous*ness\, n.
   State of being dubious.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 dubiousness
   n 1: the state of being unsure of something [syn: {doubt},
      {uncertainty}, {incertitude}, {dubiety}, {doubtfulness},
      {dubiousness}] [ant: {certainty}]
   2: uncertainty about the truth or factuality or existence of
     something; "the dubiousness of his claim"; "there is no
     question about the validity of the enterprise" [syn: {doubt},
     {dubiousness}, {doubtfulness}, {question}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top