Search result for

mistrust

(49 entries)
(0.0085 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -mistrust-, *mistrust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mistrust[N] ความไม่ไว้วางใจ, See also: ความไม่เชื่อใจ, Syn. distrust, suspicion, Ant. confidence, trust
mistrust[VT] ไม่เชื่อใจใน, See also: ไม่ไว้ใจ, Syn. suspect, distrust, Ant. trust
mistrustful[ADJ] ซึ่งไม่ไว้วางใจ, See also: ซึ่งน่าสงสัย, Syn. dubious, skeptical, doubtful, suspicious
mistrustfully[ADV] อย่างไม่น่าไว้วางใจ, See also: อย่างน่าสงสัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mistrust(มิสทรัสทฺ') n. การขาดความไว้วางใจ,การขาดความมั่นใจ vt. ไม่ไว้วางใจ.

English-Thai: Nontri Dictionary
mistrust(n) ความแคลงใจ,ความไม่เชื่อใจ,ความไม่ไว้ใจ
mistrust(vt) ไม่เชื่อใจ,แคลงใจ,ไม่ไว้ใจ
mistrustful(adj) ไม่เชื่อใจ,แคลงใจ,ไม่ไว้ใจ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mistrustไม่วางใจ, ความไม่ไว้วางใจ, ขาดความไว้วางใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You had a fundamental mistrust of me before this incident!คุณมีอคติกับผมอยู่ก่อนที่จะเกิดเรื่อง Doubt (2008)
* Much mistrust, love gone behind... * April.* เบื้องหลังรักนั้นวางใจไม่ได้... The Rhodes Not Taken (2009)
Your species is naturally mistrusting.พวกคุณเป็นเผ่าพันธุ์ โดยธรรมชาติแล้วไม่ค่อย เชื่อใจอะไร A Bright New Day (2009)
Living on earth has made you mistrustful.การอยู่บนโลกนี้ มันทำให้คุณไม่เชื่อใจ Disciple (2010)
All their doubts and mistrust.ความสงสัยของเขา และ ความไม่ไว้ใจ Supergirl (2010)
He went against Emperor Gaozu of Han's orders and began to be mistrusted, and, ultimately, he was killed.เขาขัดคำสั่งจักรพรรดิ์เกาซูแห่งราชวงศ์ฮั่น และไม่ได้รับการไว้วางใจ และในที่สุดเขาถูกสังหาร The Fugitive: Plan B (2010)
But nothing's more contagious than mistrust.แต่ไม่มีอะไรน่ากลัวไปกว่า/Nความไม่ไว้ใจกัน Damien Darko (2011)
You made me mistrust my gut because I wanted to believe you!คุณทำให้ฉันสัญชาติญาณของฉันผิด เพราะว่าฉันอยากจะเชื่อคุณ Sweet Baby (2012)
Loyalties forged in apprehension and mistrust are tenuous at best...ความภักดีจอมปลอม ในความกลัวและความหวาดระแวง ไร้ความหมายที่สุด... Scandal (2012)
It infects the mind, creating a mistrust of people's motives and of one's own perceptions.ทำให้จิตใจติดเชื้อ สร้างความไม่เชื่อใจ ในเป้าหมายของผู้อื่น และในการรับรู้ของตนเอง Doubt (2012)
The S.E.C. has been harassing my family's company for months and is now attempting to trade on the mistrust the public has of me to build a baseless case against it.ก.ล.ต.คุกคามบริษัทของ ครอบครัวผมมาหลายเดือน และตอนนี้พวกเขาพยายามที่จะขายมัน จากความไม่เชื่อใจ ของประชาชนที่มีต่อผม Absolution (2012)
You treat your champions with such mistrust.คุณก็ดูแลแชมป์ของคุณไว้เถอะ ด้วยความไม่ไว้ใจนั่น The Avengers (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mistrustIt is more ignominious to mistrust our friends than to be deceived by them.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความหวาดระแวง[N] suspicion, See also: mistrust, distrust, Syn. ความสงสัย, ความระแวง, Example: ผู้นำตะวันตกปกปิดความหวาดระแวงพายุประชาธิปไตยในโซเวียตไว้อย่างมิดชิด, Thai definition: ความกลัวและไม่ไว้วางใจ
ไม่ชอบมาพากล[ADJ] suspicious, See also: mistrustful, distrustful, suspecting, doubting, Syn. ไม่น่าไว้วางใจ, ไม่เข้าที, Example: ตำรวจกำลังติดตามพฤติกรรมซึ่งไม่ชอบมาพากลของผู้ต้องสงสัย, Thai definition: ผิดปกติ
กริ่งใจ[V] suspect, See also: mistrust, have an inkling, doubt, Syn. ระแวง, แคลงใจ, Ant. ไว้ใจ, เชื่อใจ, Example: ผมไม่เคยกริ่งใจเลยว่าเขาจะนอกใจผม
ความข้องใจ[N] doubtfulness, See also: mistrust, suspicion, uncertainty, Syn. ความสงสัย, ความแคลงใจ, ความสนเท่ห์, ความกังขา, Example: ผมหมดความข้องใจในเรื่องความบริสุทธิ์ของเธอแล้ว
ความระแวง[N] suspicion, See also: mistrust, doubt, Syn. ความแคลงใจ, ความระแวงสงสัย, Ant. ความไว้วางใจ, ความเชื่อมั่น, Example: โรคจิตทางอารมณ์มีความระแวงร่วมอยู่ด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain   FR: douter ; soupçonner ; suspecter
ความระแวง[n.] (khwām rawaēng) EN: suspicion ; mistrust ; doubt   FR: soupçon [m] ; suspicion [f]
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāphākøn) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting   
ไม่ไว้ใจ[v. exp.] (mai waijai) EN: distrust ; doubt ; mistrust ; disbelieve ; suspect   FR: se méfier de
แหนงใจ[v.] (naēngjai) EN: suspect ; doubt ; be suspicious ; mistrust   
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect   FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner

CMU English Pronouncing Dictionary
MISTRUST    M IH2 S T R AH1 S T
MISTRUSTED    M IH2 S T R AH1 S T AH0 D
MISTRUSTFUL    M IH2 S T R AH1 S T F AH0 L
MISTRUSTFUL    M IH2 S T R AH1 S F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mistrust    (v) (m i2 s t r uh1 s t)
mistrusts    (v) (m i2 s t r uh1 s t s)
mistrusted    (v) (m i2 s t r uh1 s t i d)
mistrustful    (j) (m i2 s t r uh1 s t f @ l)
mistrusting    (v) (m i2 s t r uh1 s t i ng)
mistrustfully    (a) (m i1 s t r uh1 s t f @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不信任[bù xìn rèn, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄖㄣˋ, ] mistrust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
危ぶむ[あやぶむ, ayabumu] (v5m) to fear; to have misgivings; to be doubtful; to mistrust; (P) [Add to Longdo]
不信[ふしん, fushin] (n,adj-no) unfaithfulness; insincerity; perfidy; mistrust; distrust; discredit; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mistrust \Mis*trust"\, n.
   Want of confidence or trust; suspicion; distrust. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mistrust \Mis*trust"\, v. t.
   1. To regard with jealousy or suspicion; to suspect; to doubt
    the integrity of; to distrust.
    [1913 Webster]
 
       I will never mistrust my wife again. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To forebode as near, or likely to occur; to surmise.
    [1913 Webster]
 
       By a divine instinct, men's minds mistrust
       Ensuing dangers.           --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mistrust
   n 1: doubt about someone's honesty [syn: {misgiving},
      {mistrust}, {distrust}, {suspicion}]
   2: the trait of not trusting others [syn: {distrust},
     {distrustfulness}, {mistrust}] [ant: {trust}, {trustfulness},
     {trustingness}]
   v 1: regard as untrustworthy; regard with suspicion; have no
      faith or confidence in [syn: {distrust}, {mistrust},
      {suspect}] [ant: {bank}, {rely}, {swear}, {trust}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top