Search result for

distrust

(66 entries)
(0.0314 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -distrust-, *distrust*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
distrust[VT] คลางแคลงใจ, See also: ไม่เชื่อใจ, Syn. doubt, beware, contest, distrust, Ant. trust, believe
distrust[N] ความคลางแคลงใจ, See also: ความไม่เชื่อใจ, Syn. dubiosity, qualm, Ant. trust, belief
distrustful[ADJ] ไม่ไว้ใจ, See also: ไม่เชื่อใจ, สงสัย, Syn. suspicious, leery, Ant. unsuspicious
distrustfully[ADV] อย่างไม่น่าไว้ใจ, See also: อย่างน่าสงสัย
distrustfulness[N] ความไม่ไว้วางใจ, See also: ความคลางแคลง, ความสงสัย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
distrust(ดิสทรัสทฺ') vt. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วางใจ n. ความแคลงใจ,ความไม่ไว้วางใจ,ความสงสัย, See also: distruster n. ดูdistrust, Syn. mistrust
distrustful(ดิสทรัส'ฟูล) adj. สงสัย,แคลงใจ,ไม่ไว้วางใจ., See also: distrusfulness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
distrust(n) ความเคลือบแคลงใจ, ความไม่ไว้ใจ,ความสงสัย
distrust(vt) เคลือบแคลงใจ,ไม่ไว้ใจ,ไม่เชื่อใจ,สงสัย
distrustful(adj) เคลือบแคลงใจ,ไม่น่าไว้ใจ,สงสัย,ไม่ไว้วางใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
sorry about this. they're very distrustful of outsiders.ต้องขอโทษจริงๆ พวกเขาไม่ค่อยไว้ใจคนแปลกหน้า Spies Like Us (1985)
I have to say, sister, that I always distrusted his appearance of goodness.ฉันจะต้องพูดกับเธอนะน้องว่าฉันไม่เคยไว้วางใจ ในท่าทางที่ทำว่าแสนดีของเขาเลย Episode #1.5 (1995)
I think there is an overhang over the market, of distrust.ผมคิดว่ามีบรรยากาศของความไม่ไว้วางใจในตลาด The Corporation (2003)
What's it like going through life always distrustful?มันเหมือนอะไรนะ ชีวิตเต็มไปด้วยความระแวงรึไง? Bang and Burn (2007)
It's more of an ongoing detached distrust.มันก็แค่การกวนกันเล็กๆน่ะ How to Succeed in Bassness (2009)
Lord Baelish, perhaps I was wrong to distrust you.ลอร์ดเบย์ริช บางที ข้าอาจคิดผิดที่ไม่เชื่อใจท่าน Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Distrusting me was the wisest thing you've done since you climbed off your horse.ไม่เชื่อใจข้าคือ สิ่งฉลาดที่สุด ที่ท่านทำนับตั้งแต่ ลงจากหลังม้า Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Yeah. It's like she brought her distrust of cops along with her.ใช่ ดูเหมือนว่าเธอจะเอาความไม่ไว้วางใจของตำรวจมากับเธอด้วยนะ Rise (2011)
Our period of distrusting each other.เราไง ช่วงเวลาที่ไม่ไว้ใจกันและกัน Semper I (2011)
I never imagined being distrusted by the CIA.ผมไม่เคยคิดว่าจะได้รับความเชื่อถือจากCIA World Leader Pretend (2011)
It is everyone of those, that made people distrusting of others, isn't it?ก็คนพวกนี้แหละ ที่ทำให้ประชาชนไม่ไว้วางใจกัน Tree with Deep Roots (2011)
You distrust me.คุณไม่ไว้ใจฉัน Underworld Awakening (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
distrustDistrust of people, not to mention hate, is the root of human suffering.
distrustDistrust of the Social Insurance Agency and the Ministry of Health, Labour and Welfare just keeps getting stronger.
distrustI was distrustful of his motives.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่ไว้วางใจ[V] distrust, See also: disbelieve, mistrust, have no trust in, have no confidence in, suspect, be suspicious of, Ant. ไว้วางใจ, วางใจ, Example: ผู้คนในเมืองต่างมีชีวิตเร่งรีบ และหวาดกลัว ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน, Thai definition: ไม่เชื่อใจ, ไม่วางใจ, ไม่เชื่อถือ
ขี้ระแวง[ADJ] suspicious, See also: distrustful, doubtful, Syn. หวาดระแวง, ระแวง, Example: ผู้มีสุขภาพจิตไม่ดีส่วนใหญ่มีนิสัยขี้ระแวงไม่ไว้วางใจแม้แต่ตนเอง, Thai definition: ที่มีความสงสัยหรือเกิดแคลงใจขึ้นมา
แคลงใจ[V] doubt, See also: distrust, mistrust, disbelieve, suspect, be uncertain, Syn. สงสัย, คลางแคลง, ระแวง, Ant. มั่นใจ, เชื่อมั่น, เชื่อถือ, เชื่อใจ, Example: ทั้งสองฝ่ายควรเลิกแคลงใจกันเสียที หันมาร่วมมือกันทำงานจะดีกว่า, Thai definition: ไม่แน่ใจหรือวางใจลงไปได้ เพราะออกจะสงสัย
กินใจ[V] distrust, See also: suspect, be suspicious of, be doubtful, cause estrangement, Syn. แหนงใจ, สะดุดใจ, กระทบใจ, Example: ทั้งสองคนเป็นเพื่อนที่กินใจกันมาเป็นเวลายาวนาน
กินใน[V] doubt, See also: distrust, mistrust, suspect, Syn. กินใจ, แคลงใจ, แหนงใจ, Example: พวกเขาไม่ค่อยลงให้กันเพราะทั้งสองกินในกันอยู่
ความไม่ไว้วางใจ[N] distrustfulness, See also: untrustworthiness, trustlessness, Syn. ความคลางแคลง, ความสงสัย, ความไม่ไว้ใจ, Ant. ความไว้วางใจ, Example: ลักษณะเจตนคติของผู้ที่ชอบเยาะเย้ยผู้อื่นมักจะมีพลังผลักดันมาจากความไม่ไว้วางใจ
ไม่ไว้ใจ[V] distrust, See also: doubt, mistrust, disbelieve, suspect

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ระแวง[adj.] (khīrawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful   FR: soupçonneux ; suspicieux
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain   FR: douter ; soupçonner ; suspecter
ไม่เชื่อใจ [v. exp.] (mai cheūajai) EN: distrust   FR: être méfiant ; être défiant ; se méfier
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāphākøn) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting   
ไม่ไว้ใจ[v. exp.] (mai waijai) EN: distrust ; doubt ; mistrust ; disbelieve ; suspect   FR: se méfier de
แหนง[v.] (naēng) EN: suspect ; be suspicious of ; doubt ; distrust   FR: soupçonner ; suspecter
สงสัย[v.] (songsai) EN: doubt ; be skeptical ; suspect ; be suspicious ; distrust ; mistrust ; suspect   FR: douter ; être sceptique ; suspecter ; soupçonner

CMU English Pronouncing Dictionary
DISTRUST    D IH2 S T R AH1 S T
DISTRUSTS    D IH2 S T R AH1 S T S
DISTRUSTS    D IH2 S T R AH1 S S
DISTRUSTS    D IH2 S T R AH1 S
DISTRUSTED    D IH2 S T R AH1 S T AH0 D
DISTRUSTFUL    D IH2 S T R AH1 S T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
distrust    (v) (d i1 s t r uh1 s t)
distrusts    (v) (d i1 s t r uh1 s t s)
distrusted    (v) (d i1 s t r uh1 s t i d)
distrustful    (j) (d i1 s t r uh1 s t f @ l)
distrusting    (v) (d i1 s t r uh1 s t i ng)
distrustfully    (a) (d i1 s t r uh1 s t f @ l ii)
distrustfulness    (n) (d i1 s t r uh1 s t f @ l n @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不信用[bù xìn yòng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄣˋ ㄩㄥˋ, ] distrust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪気[わるぎ, warugi] (n) ill will; malice; evil intent; ill feeling; distrust; (P) [Add to Longdo]
悪推量[わるずいりょう, waruzuiryou] (adj-na,n) distrust; unjust suspicion [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n) doubt; distrust; suspicion (of) [Add to Longdo]
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P) [Add to Longdo]
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious [Add to Longdo]
疑う[うたがう, utagau] (v5u,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect; (P) [Add to Longdo]
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust [Add to Longdo]
疑る[うたぐる, utaguru] (v5r,vt) to doubt; to distrust; to be suspicious of; to suspect [Add to Longdo]
疑惑[ぎわく, giwaku] (n,adj-no) doubt; misgivings; distrust; suspicion; (P) [Add to Longdo]
邪推[じゃすい, jasui] (n,vs) distrust; unjust suspicion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 distrust \dis*trust"\, v. t. [imp. & p. p. {Distrusted}; p. pr.
   & vb. n. {Distrusting}.] [Cf. {Mistrust}.]
   To feel absence of trust in; not to confide in or rely upon;
   to deem of questionable sufficiency or reality; to doubt; to
   be suspicious of; to mistrust.
   [1913 Webster]
 
      Not distrusting my health.        --2 Mac. ix.
                          22.
   [1913 Webster]
 
      To distrust the justice of your cause.  --Dryden.
   [1913 Webster]
 
      He that requireth the oath doth distrust that other.
                          --Udall.
   [1913 Webster]
 
      Of all afraid,
      Distrusting all, a wise, suspicious maid. --Collins.
   [1913 Webster]
 
   Note: Mistrust has been almost wholly driven out by distrust.
      --T. L. K. Oliphant.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 distrust \dis*trust"\, n.
   1. Doubt of sufficiency, reality, or sincerity; lack of
    confidence, faith, or reliance; as, distrust of one's
    power, authority, will, purposes, schemes, etc.
    [1913 Webster]
 
   2. Suspicion of evil designs.
    [1913 Webster]
 
       Alienation and distrust . . . are the growth of
       false principles.           --D. Webster.
    [1913 Webster]
 
   3. State of being suspected; loss of trust. --Milton.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 distrust
   n 1: doubt about someone's honesty [syn: {misgiving},
      {mistrust}, {distrust}, {suspicion}]
   2: the trait of not trusting others [syn: {distrust},
     {distrustfulness}, {mistrust}] [ant: {trust}, {trustfulness},
     {trustingness}]
   v 1: regard as untrustworthy; regard with suspicion; have no
      faith or confidence in [syn: {distrust}, {mistrust},
      {suspect}] [ant: {bank}, {rely}, {swear}, {trust}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top