Search result for

suspicion

(68 entries)
(0.0325 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -suspicion-, *suspicion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
suspicion[N] ความคลางแคลงใจ, See also: ความระแวง, ความสงสัย, ความหวาดระแวง, ความไม่ไว้วางใจ, Syn. distrust, doubt, mistrust, wariness
suspicion[N] ร่องรอย, See also: สิ่งที่บอกเป็นนัย, รอยแต้มเล็กน้อย, Syn. hint, trace, tinge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
suspicion(ซัสพิช'เชิน) n. ความสงสัย,ความกังขา,ความระแวง,ร่องรอย,นัย vt. สง-สัย., Syn. doubt,distrust ###A. trust

English-Thai: Nontri Dictionary
suspicion(n) ข้อพิรุธ,ความสงสัย,ความระแวง,ร่องรอย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
suspicionความสงสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I have my suspicions. - About what?-ข้ายังมีสงสัยอยู่ อะไรหล่ะ? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Yes, she is not yet under suspicion.-พะยะค่ะ,นางยังไม่พ้นข้อสงสัย Hong Gil Dong, the Hero (2008)
It is unsettling to look at people with suspicion. I feel less close to God.รู้สึกไม่สบายใจเลยที่ต้องมองคน ด้วยความสงสัย ทำให้รู้สึกห่างจากพระเจ้า Doubt (2008)
No, this is about your unfounded suspicions.ไม่ มันเกี่ยวกับความสงสัยที่ไม่มีเหตุผลรองรับของคุณ Doubt (2008)
- That's right. I have suspicions.-ถูกต้อง ฉันสงสัย Doubt (2008)
Not arouse suspicion.โดยไม่ทำให้น่าสงสัย Eagles and Angels (2008)
I had my suspicions, ma'am, but I was hoping I was wrong.ผมก็สงสัยอยู่ แต่ผมก็หวังว่ามันจะไม่จริง Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
Don't do anything that's going to raise the suspicion of the driver.อย่าทำอะไรก็ตาม -ที่จะทำให้คนขับสงสัย Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Suspicion of a double agent.สงสัยว่าจะมีสายลับสองหน้าน่ะ Bound (2009)
Dunham's already under suspicion for being unstable.จะให้ฉันไป... ดันแฮมถูกสงสัยอยู่ว่าสภาพจิตไม่ปกติ Bound (2009)
FAR ENOUGH AWAY SO AS NOT TO AROUSE SUSPICION.- ฉันจะหาให้ครอบคลุมค่ะ - ขอบคุณ ฉันก็โตมาในเมืองเล็ก ๆ House on Fire (2009)
ALL BECAUSE OF A RUMOR. I COULDN'T GO AFTER ANYONE BASED ONLY ON MY SUSPICIONS.ผมบอกปู่กับย่าของเขาไปแล้วว่าควรทำอย่างไร House on Fire (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suspicionEvents of that type generally arouse suspicion.
suspicionHe fell under the suspicion of the police.
suspicionHe is above suspicion.
suspicionHe is under suspicion of theft.
suspicionHer conduct gave rise to suspicions in his mind.
suspicionHer unusual behavior gave rise to our suspicions.
suspicionHe was purged of all suspicion.
suspicionHe was under suspicion of being a spy.
suspicionHis alibi is above suspicion.
suspicionHis behavior aroused my suspicions.
suspicionHis behavior is above suspicion.
suspicionHis conduct is above suspicion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อสงสัย[N] doubt, See also: suspicion, Syn. ปัญหา, คำถาม, Example: ทุกคนมีข้อสงสัยต่างๆ นานาเกี่ยวกับการหายไปของดาราสาว, Thai definition: ข้อเคลือบแคลงหรือลังเลไม่แน่ใจในข้อเท็จจริง
ความหวาดระแวง[N] suspicion, See also: mistrust, distrust, Syn. ความสงสัย, ความระแวง, Example: ผู้นำตะวันตกปกปิดความหวาดระแวงพายุประชาธิปไตยในโซเวียตไว้อย่างมิดชิด, Thai definition: ความกลัวและไม่ไว้วางใจ
พิรุธ[N] suspicion, See also: defect, Example: การรัฐประหารล้มเหลว เพราะประธานาธิบดีจับพิรุธในเหตุการณ์ได้, Thai definition: อาการน่าสงสัย, อาการไม่น่าไว้วางใจ
วิมัติ[N] doubtfulness, See also: suspicion, Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความฉงน, ความกังขา, ความสนเท่ห์, Notes: (บาลี)
ศงกา[N] doubt, See also: suspicion, Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความกังขา, ความสนเท่ห์, ศังกา
ศังกา[N] doubt, See also: suspicion, Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความกังขา, ความสนเท่ห์, ศงกา, Notes: (สันสกฤต)
สงกา[N] doubt, See also: suspicion, Syn. ความสงสัย, ความเคลือบแคลง, ความข้องใจ, ความกังขา, ความสนเท่ห์
ข้อกังขา[N] doubt, See also: suspicion, question, Syn. ข้อสงสัย, Example: การแสดงรายการทรัพย์สินรัฐมนตรีสองรัฐบาลที่ผ่านมายังเป็นข้อกังขาของประชาชน, Count unit: ข้อ
ความระแวง[N] suspicion, See also: mistrust, doubt, Syn. ความแคลงใจ, ความระแวงสงสัย, Ant. ความไว้วางใจ, ความเชื่อมั่น, Example: โรคจิตทางอารมณ์มีความระแวงร่วมอยู่ด้วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อกังขา[n.] (khøkangkhā) EN: doubt ; suspicion ; question   FR: doute [m] ; suspicion [f]
ข้อสงสัย[n.] (khøsongsai) EN: doubt ; suspicion   FR: doute [m] ; suspicion [f]
ความระแวง[n.] (khwām rawaēng) EN: suspicion ; mistrust ; doubt   FR: soupçon [m] ; suspicion [f]
ความสงสัย[n.] (khwām songsai) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion   FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
มลทิน[n.] (monthin) EN: flaw ; blemish ; defect ; fault ; impurity ; smudge ; stain ; cause for suspicion   FR: souillure [f] ; impureté [f]
ต้องสงสัย[v. exp.] (tǿng songsai) EN: be under suspicion   FR: être soupçonné ; être suspecté

CMU English Pronouncing Dictionary
SUSPICION    S AH0 S P IH1 SH AH0 N
SUSPICIONS    S AH0 S P IH1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
suspicion    (n) (s @1 s p i1 sh @ n)
suspicions    (n) (s @1 s p i1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Dopingverdacht {m}suspicion of having taken drugs [Add to Longdo]
Verdacht {m}; Verdächtigung {f} | Verdächtigungen {pl} | haltlose Verdächtigung {f} | Verdacht schöpfensuspicion | suspicions | groundless suspicion | to become suspicious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪推量[わるずいりょう, waruzuiryou] (adj-na,n) distrust; unjust suspicion [Add to Longdo]
瓜田李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]
汚職疑惑[おしょくぎわく, oshokugiwaku] (n) suspicion of corruption [Add to Longdo]
核疑惑[かくぎわく, kakugiwaku] (n,adj-no) suspicion of having (or to be making) nuclear weapons [Add to Longdo]
気を回す[きをまわす, kiwomawasu] (exp,v5s) to read too much into things; to get wrong ideas by letting one's imagination run wild; to have a groundless suspicion [Add to Longdo]
[ぎ, gi] (n) doubt; distrust; suspicion (of) [Add to Longdo]
疑い[うたがい, utagai] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust; (P) [Add to Longdo]
疑いをかけられる[うたがいをかけられる, utagaiwokakerareru] (exp,v1) to be under suspicion [Add to Longdo]
疑いを抱く[うたがいをいだく, utagaiwoidaku] (exp,v5k) to harbor suspicion; to harbour suspicion [Add to Longdo]
疑り[うたぐり, utaguri] (n) doubt; question; uncertainty; skepticism; scepticism; suspicion; distrust [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嫌忌[xián jì, ㄒㄧㄢˊ ㄐㄧˋ, ] suspicion [Add to Longdo]
嫌猜[xián cāi, ㄒㄧㄢˊ ㄘㄞ, ] suspicion [Add to Longdo]
嫌疑[xián yí, ㄒㄧㄢˊ ㄧˊ, ] suspicion; (be) suspected (of) [Add to Longdo]
疑团[yí tuán, ㄧˊ ㄊㄨㄢˊ, / ] suspicion; doubts and suspicions; a chain of suspicions [Add to Longdo]
疑心[yí xīn, ㄧˊ ㄒㄧㄣ, ] suspicion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspicion \Sus*pi"cion\, n. [OE. suspecioun, OF. souspe[,c]on,
   F. soup[,c]on, L. suspectio a looking up to, an esteeming
   highly, suspicion, fr. suspicere to look up, to esteem, to
   mistrust. The modern form suspicion in English and French is
   in imitation of L. suspicio mistrust, suspicion. See
   {Suspect}, and cf. {Suspicious}.]
   1. The act of suspecting; the imagination or apprehension of
    the existence of something (esp. something wrong or
    hurtful) without proof, or upon very slight evidence, or
    upon no evidence.
    [1913 Webster]
 
       Suspicions among thoughts are like bats among birds,
       they ever fly by twilight.      --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. Slight degree; suggestion; hint. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       The features are mild but expressive, with just a
       suspicion . . . of saturnine or sarcastic humor.
                          --A. W. Ward.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Jealousy; distrust; mistrust; diffidence; doubt.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Suspicion \Sus*pi"cion\, v. t.
   To view with suspicion; to suspect; to doubt. [Obs. or Low]
   --South.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 suspicion
   n 1: an impression that something might be the case; "he had an
      intuition that something had gone wrong" [syn: {intuition},
      {hunch}, {suspicion}]
   2: doubt about someone's honesty [syn: {misgiving}, {mistrust},
     {distrust}, {suspicion}]
   3: the state of being suspected; "he tried to shield me from
     suspicion"
   4: being of a suspicious nature; "his suspiciousness destroyed
     his marriage" [syn: {suspicion}, {suspiciousness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top