Search result for

ฉงนใจ

(5 entries)
(0.0051 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฉงนใจ-, *ฉงนใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฉงนใจ[V] doubt, See also: suspect, be skeptical, be suspicious of, be doubtful, be uncertain, be unsure, wonder, Syn. เอะใจ, คลางแคลงใจ, สงสัย, Example: นางเริ่มฉงนใจที่เขาทำทุกอย่างให้เธอเกินความพอดี, Thai definition: เกิดความสงสัยหรือไม่แน่ใจ, รู้สึกแคลงใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When the world heard his theory, they were all bowled.ตอนที่โลกรับรู้ถึงทฤษฎีของเขา ทุกคนต่างฉงนใจ Like Stars on Earth (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wonder[VI] สงสัย, See also: ฉงนใจ, งงงวย, กังขา, ข้องใจ
wonder[VT] สงสัย, See also: ฉงนใจ, งงงวย, กังขา, ข้องใจ, Syn. doubt

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top