ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

doubting

D AW1 T IH0 NG   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doubting-, *doubting*, doubt
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doubting[ADJ] น่าสงสัย, See also: น่าคลางแคลงใจ
doubting Thomas[IDM] คนที่ไม่เชื่อสิ่งใดหากปราศจากข้อพิสูจน์ / หลักฐาน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
undoubting(อัน'เดา'ทิง) adj. ไม่น่าสงสัย,แน่นอน,แท้จริง,, See also: undoubtingly adv.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I won the doubting public over.ผมยังเอาชนะข้อสงสัยของสาธารณะ The King (2017)
Sorry for doubting you.ขอโทษที่สงสัยนายนะ The King (2017)
Let us begin anew, by doubting everything we assume has been proven.ให้เราเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง โดยสงสัยทุกอย่างที่เราคิด Standing Up in the Milky Way (2014)
I don't think anybody's doubting how dangerous this asshole is.ฉันไม่คิดว่าคนจะมาตั้งข้อสงสัยหรอก ว่าไอ้บ้านี่มันอันตรายแค่ไหน Predestination (2014)
Oh, I didn't need a reason. I've been doubting you since we met.ฉันไม่ต้องการเหตุผล ฉันสงสัยตั้งแต่ฉันเจอคุณครั้งแรกแล้ว Blood Moon (2013)
"I will remember you doubting me.""I Will Remember You Doubting Me" Herstory of Dance (2013)
You'll still be doubting your thoughts and your feelings for a while.เธอจะสับสนในความคิด และตัวเองไปสักพัก The Kenzi Scale (2013)
Are you doubting our beliefs?เจ้าข้องใจหลักการนี้รึ Journey to the West (2013)
Thror ruled with utter surety never doubting his house would endure for his line lay secure in the lives of his son and grandson.ปกครองโดยธรอร์ กษัตริย์ในเขตใต้ขุนเขา กษัตริย์เหนือกษัตริย์แห่งคนแคระทั้งปวง อำนาจของธรอร์เป็นปึกแผ่น The Hobbit: An Unexpected Journey (2012)
I owe all of you an apology for ever doubting McKinley's my home.ฉันเป็นหนี้ทั้งหมดของคุณ. ขอโทษ ที่เคยสงสัย\McKinley เป็นบ้านของฉัน Dynamic Duets (2012)
I know you're doubting that right now.ฉันรู้ว่าคูณก็สงสัยในเรื่องนี้เหมือนกัน ในตอนนี้ Transilience Thought Unifier Model-11 (2012)
You didn't count on so many people having questions, doubting you.คุณไม่ได้คาดว่าจะมีหลายคนตั้งคำถาม สงสัยคุณ Damaged (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doubtingI can't help doubting his honesty.
doubting"What? Are you doubting us?" "B-but, that is, suddenly 'spirit world', 'magical beings' - it's strange to ask me to believe."
doubtingYou are always doubting my word.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไม่ชอบมาพากล[adj.] (maichøpmāphākøn) EN: suspicious ; mistrustful ; distrustful ; suspecting ; doubting   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOUBTING    D AW1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doubting    (v) dˈautɪŋ (d au1 t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zweifelnd {adj} | zweifelnder | am zweifelndstendoubting | more doubting | most doubting [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
疑い深い[うたがいぶかい, utagaibukai] (adj-i) doubting; distrustful; incredulous; suspicious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doubting \Doubt"ing\, a.
   That is uncertain; that distrusts or hesitates; having
   doubts. -- {Doubt"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doubt \Doubt\ (dout), v. i. [imp. & p. p. {Doubted}; p. pr. &
   vb. n. {Doubting}.] [OE. duten, douten, OF. duter, doter,
   douter, F. douter, fr. L. dubitare; akin to dubius doubtful.
   See {Dubious}.]
   1. To waver in opinion or judgment; to be in uncertainty as
    to belief respecting anything; to hesitate in belief; to
    be undecided as to the truth of the negative or the
    affirmative proposition; to b e undetermined.
    [1913 Webster]
 
       Even in matters divine, concerning some things, we
       may lawfully doubt, and suspend our judgment.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       To try your love and make you doubt of mine.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. To suspect; to fear; to be apprehensive. [Obs.]
 
   Syn: To waver; vacillate; fluctuate; hesitate; demur;
     scruple; question.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doubting
   adj 1: marked by or given to doubt; "a skeptical attitude"; "a
       skeptical listener" [syn: {doubting}, {questioning},
       {skeptical}, {sceptical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top