Search result for

believe

(76 entries)
(0.0167 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -believe-, *believe*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
believe    [VT] เชื่อ, Syn. accept, Ant. doubt
believe    [VT] เชื่อว่าพูดจริง, See also: ถือว่า, Ant. disbelieve
believe    [VT] เชื่อถือ, See also: มั่นใจ, เชื่อมั่น
believe    [VI] ศรัทธา, See also: เลื่อมใส
believer    [N] ผู้ที่เชื่อถือ, See also: ผู้ที่สนับสนุน, Syn. follower, supporter, Ant. opponent
believe in    [PHRV] เชื่อในเรื่อง, See also: เชื่อเรื่อง
believe in    [PHRV] ไว้วางใจใน, See also: ศรัทธาใน, Ant. disbelieve in
believe in    [PHRV] พิจารณาว่าเป็นจริง, See also: เห็นว่าเป็นจริง
believe in    [PHRV] เห็นว่ามีค่า
believe of    [PHRV] เชื่อว่าเป็น (ฝีมือของ), See also: เชื่อว่ามาจาก, เชื่อว่ากระทำโดย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
believe"I believe you like your job" "On the contrary, I hate it".
believeSeven is believed to be a lucky number.
believeDo you believe in UFOs?
believeSome believe in UFOs and others do not.
believeDo you believe in UFOs?
believeSince you say so, I think I must believe it.
believeI can not believe you, whatever reasons you may give.
believeFor all you say, I still believe in the truth of the theory.
believeI can't believe I misplaced the party information and registration you sent to me.
believeIt is difficult to believe that you say.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
believe(บิลิฟว') {believed,believing,believes} vt. เชื่อ,มั่นใจใน,ศรัทธา,เชื่อว่า,เข้าใจว่า, See also: believable adj. ดูbelieve believer n. ดูbelieve, Syn. postulate,hold ###A. disbelieve,doubt
disbelievevt. ไม่เชื่อ, See also: disbeliever n. ดูdisbelieve
make-believe(เมค'บิลีฟว) n. การเสแสร้ง,การแกล้งทำ,ผู้เสแสร้ง,ผู้แกล้งทำ. adj. แกล้งทำ,กุเรื่องขึ้น,ไม่จริง, Syn. pretense,pretender
unbeliever(อันบิลีฟ'เวอะ) n. ผู้ไร้ศรัทธา,ผู้สงสัย,ผู้กังขา, Syn. doubter

English-Thai: Nontri Dictionary
believe(vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน
believer(n) ผู้เชื่อ,ผู้เชื่อถือ,ผู้เลื่อมใส,ผู้ศรัทธา
disbelieve(vt) ไม่เชื่อ,ไม่ยอมรับ
MAKE-make-believe(vi) ทำให้เชื่อ,สมมุติ,กุเรื่องขึ้น
misbeliever(n) คนไม่เชื่อศาสนา,คนเชื่อผิดๆ
unbeliever(n) คนนอกศาสนา,ผู้ไม่นับถือ,ผู้ไม่ศรัทธา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศรัทธา    [V] believe in, See also: have trust, confidence in, Syn. ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ
ฟังความข้างเดียว    [V] listen to one-sided only, See also: believe one-sided story, be oblivious of the other side of the coin, Example: ผมไม่ชอบการโกหก จะไปทนฟังความอยู่ข้างเดียวกับคนที่พูดตอหลดตอแหลได้ทุกเรื่องทุกกรณีได้อย่างไร
เชื่อใจได้ [V] trust, See also: believe in, have confidence in, have faith in, rely on, count on, bank on, Syn. ไว้ใจได้, วางใจได้, Example: ทางคุณเชื่อใจได้ พวกเราไม่โกงคุณอย่างแน่นอน, Thai definition: มอบความเชื่อ ความมั่นใจหรือความไว้วางใจได้
เชื่อลมปาก [V] believe in one's words, Syn. เชื่อคำพูด, Example: ถ้าเธอเชื่อลมปากของเขา เธออาจจะต้องมาเสียใจภายหลังก็ได้, Thai definition: เห็นตามหรือไว้ใจถ้อยคำที่กล่าวออกมาเพื่อจูงใจให้คล้อยตาม
ปักใจ    [V] determine, See also: believe on firmly, set one's mind, firmly convinced, fully confident of, Syn. มั่นใจ, Ant. ลังเล, Example: นักข่าวต่างชาติปักใจเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับสายการบินเลาด้าแอร์ครั้งนี้ต้องเป็นวินาศกรรม, Thai definition: มั่นใจหรือเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ฝังหัว    [V] believe blindly, Syn. ติดแน่น, ตราตรึง, ตรึง, Example: ีความเชื่อจากบรรพบุรุษฝังหัวเขามาว่า การทำบุญเท่านั้นที่จะทำให้ได้ขึ้นสวรรค์, Thai definition: เชื่ออย่างงมงาย
ถือ    [V] believe in, See also: worship, profess, Syn. นับถือ, เชื่อ, Example: เขาถือเอาคำสอนทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจ, Thai definition: ยึดมั่นในหลักคำสอน
ถือศาสนา    [V] believe in, See also: hold beliefs of a religion, profess a religion, affirm faith in a religion, Example: คนไทยถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ, Thai definition: นับถือศาสนา
เชื่อ [V] believe in, See also: have faith in, Syn. ศรัทธา, เลื่อมใส, เชื่อมั่น, ไว้ใจ, Ant. ลบหลู่, Example: ชาวไทยเชื่อในพระพุทธศาสนา
เชื่อ [V] believe, See also: obey, Syn. เชื่อฟัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อ [v.] (cheūa) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey   FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อใจ [v.] (cheūajai) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in   FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūajai dāi) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on   FR: compter sur
เชื่อกันว่า[v. exp.] (cheūa kan wā) EN: it's believed that   
เชื่อมั่น[v.] (cheūaman) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in   FR: être confiant ; être convaincu
เชื่อถือ [v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe   FR: croire en ; avoir foi en
แคลงใจ[v.] (khlaēngjai) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain   FR: douter ; soupçonner ; suspecter
เหลือเชื่อ [X] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe   FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire
เลื่อมใส[v.] (leūamsai) EN: have faith in ; believe in ; admire   FR: croire en ; avoir foi en
ลมเพลมพัด[n.] (lomphēlomphat) EN: illness believed to be due to black magic   

CMU English Pronouncing Dictionary
BELIEVE    B AH0 L IY1 V
BELIEVED    B AH0 L IY1 V D
BELIEVER    B AH0 L IY1 V ER0
BELIEVES    B AH0 L IY1 V Z
BELIEVERS    B AH0 L IY1 V ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
believe    (v) (b i1 l ii1 v)
believed    (v) (b i1 l ii1 v d)
believer    (n) (b i1 l ii1 v @ r)
believes    (v) (b i1 l ii1 v z)
believers    (n) (b i1 l ii1 v @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sage und schreibebelieve it or not [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
いたちの道切り;鼬の道切り[いたちのみちきり, itachinomichikiri] (exp) (See いたちの道) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]
ごっこ[, gokko] (n-suf) something done together; game of make-believe [Add to Longdo]
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to [Add to Longdo]
まやかし[, mayakashi] (n,adj-no) deception; make-believe; fake; counterfeit; phony [Add to Longdo]
ものか;もんか[, monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[, monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
ケサランパサラン;ケセランパセラン;ケセランパサラン;テンサラバサラ[, kesaranpasaran ; keseranpaseran ; keseranpasaran ; tensarabasara] (n) (1) flock from a vine-seed weed, used for face powder, and believed to promote desire and happiness; (2) animal from popular folklore with a white fluffy down made from dandelions and a rabbit's tail resembling a fluffy hairball [Add to Longdo]
嘘のよう[うそのよう, usonoyou] (adj-na) (See 様・よう・4) hard to believe; fabulous; unbelievable; incredible [Add to Longdo]
我宗の徒[わがしゅうのと, wagashuunoto] (n) believer of my denomination [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信仰者[xìn yǎng zhě, ] believer [Add to Longdo]
信徒[xìn tú, ] believer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Believe \Be*lieve"\, v. t. [imp. & p. p. {Believed}; p. pr. &
   vb. n. {Believing}.] [OE. bileven (with pref. be- for AS.
   ge-), fr. AS. gel?fan, gel?fan; akin to D. gelooven, OHG.
   gilouban, G. glauben, OS. gil?bian, Goth. galaubjan, and
   Goth. liubs dear. See {Lief}, a., {Leave}, n.]
   To exercise belief in; to credit upon the authority or
   testimony of another; to be persuaded of the truth of, upon
   evidence furnished by reasons, arguments, and deductions of
   the mind, or by circumstances other than personal knowledge;
   to regard or accept as true; to place confidence in; to
   think; to consider; as, to believe a person, a statement, or
   a doctrine.
   [1913 Webster]
 
      Our conqueror (whom I now
      Of force believe almighty).       --Milton.
   [1913 Webster]
 
      King Agrippa, believest thou the prophets ? --Acts
                          xxvi. 27.
   [1913 Webster]
 
      Often followed by a dependent clause.
      I believe that Jesus Christ is the Son of God. --Acts
                          viii. 37.
   [1913 Webster]
 
   Syn: See {Expect}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Believe \Be*lieve"\, v. i.
   1. To have a firm persuasion, esp. of the truths of religion;
    to have a persuasion approaching to certainty; to exercise
    belief or faith.
    [1913 Webster]
 
       Lord, I believe; help thou mine unbelief. --Mark ix.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       With the heart man believeth unto righteousness.
                          --Rom. x. 10.
    [1913 Webster]
 
   2. To think; to suppose.
    [1913 Webster]
 
       I will not believe so meanly of you. --Fielding.
    [1913 Webster]
 
   {To believe in}.
    (a) To believe that the subject of the thought (if a
      person or thing) exists, or (if an event) that it has
      occurred, or will occur; -- as, to believe in the
      resurrection of the dead. "She does not believe in
      Jupiter." --J. H. Newman.
    (b) To believe that the character, abilities, and purposes
      of a person are worthy of entire confidence; --
      especially that his promises are wholly trustworthy.
      "Let not your heart be troubled: ye believe in God,
      believe also in me." --John xiv. 1.
    (c) To believe that the qualities or effects of an action
      or state are beneficial: as, to believe in sea
      bathing, or in abstinence from alcoholic beverages.
 
   {To believe on}, to accept implicitly as an object of
    religious trust or obedience; to have faith in.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 believe
   v 1: accept as true; take to be true; "I believed his report";
      "We didn't believe his stories from the War"; "She believes
      in spirits" [ant: {disbelieve}, {discredit}]
   2: judge or regard; look upon; judge; "I think he is very
     smart"; "I believe her to be very smart"; "I think that he is
     her boyfriend"; "The racist conceives such people to be
     inferior" [syn: {think}, {believe}, {consider}, {conceive}]
   3: be confident about something; "I believe that he will come
     back from the war" [syn: {believe}, {trust}]
   4: follow a credo; have a faith; be a believer; "When you hear
     his sermons, you will be able to believe, too"
   5: credit with veracity; "You cannot believe this man"; "Should
     we believe a publication like the National Enquirer?"

Are you satisfied with the result?

Go to Top