ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

believe

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -believe-, *believe*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
believe(vt) เชื่อ, Syn. accept, Ant. doubt
believe(vt) เชื่อว่าพูดจริง, See also: ถือว่า, Ant. disbelieve
believe(vt) เชื่อถือ, See also: มั่นใจ, เชื่อมั่น
believe(vi) ศรัทธา, See also: เลื่อมใส
believer(n) ผู้ที่เชื่อถือ, See also: ผู้ที่สนับสนุน, Syn. follower, supporter, Ant. opponent
believe in(phrv) เชื่อในเรื่อง, See also: เชื่อเรื่อง
believe in(phrv) ไว้วางใจใน, See also: ศรัทธาใน, Ant. disbelieve in
believe in(phrv) พิจารณาว่าเป็นจริง, See also: เห็นว่าเป็นจริง
believe in(phrv) เห็นว่ามีค่า
believe of(phrv) เชื่อว่าเป็น (ฝีมือของ), See also: เชื่อว่ามาจาก, เชื่อว่ากระทำโดย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
believe(บิลิฟว') { believed, believing, believes } vt. เชื่อ, มั่นใจใน, ศรัทธา, เชื่อว่า, เข้าใจว่า, See also: believable adj. ดูbelieve believer n. ดูbelieve, Syn. postulate, hold, Ant. disbelieve, doubt
disbelievevt. ไม่เชื่อ, See also: disbeliever n. ดูdisbelieve
make-believe(เมค'บิลีฟว) n. การเสแสร้ง, การแกล้งทำ, ผู้เสแสร้ง, ผู้แกล้งทำ. adj. แกล้งทำ, กุเรื่องขึ้น, ไม่จริง, Syn. pretense, pretender
unbeliever(อันบิลีฟ'เวอะ) n. ผู้ไร้ศรัทธา, ผู้สงสัย, ผู้กังขา, Syn. doubter

English-Thai: Nontri Dictionary
believe(vt) เชื่อ, เชื่อถือ, ไว้วางใจ, ศรัทธา, มั่นใจใน
believer(n) ผู้เชื่อ, ผู้เชื่อถือ, ผู้เลื่อมใส, ผู้ศรัทธา
disbelieve(vt) ไม่เชื่อ, ไม่ยอมรับ
MAKE-make-believe(vi) ทำให้เชื่อ, สมมุติ, กุเรื่องขึ้น
misbeliever(n) คนไม่เชื่อศาสนา, คนเชื่อผิดๆ
unbeliever(n) คนนอกศาสนา, ผู้ไม่นับถือ, ผู้ไม่ศรัทธา

WordNet (3.0)
believe(v) accept as true; take to be true, Ant. disbelieve
believe(v) be confident about something, Syn. trust
believe(v) follow a credo; have a faith; be a believer
believe(v) credit with veracity
believer(n) a supporter who accepts something as true, Syn. truster
believer(n) a person who has religious faith, Syn. worshiper, worshipper
think(v) judge or regard; look upon; judge, Syn. consider, believe, conceive

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Believe

v. t. [ imp. & p. p. Believed p. pr. & vb. n. Believing. ] [ OE. bileven (with pref. be- for AS. ge-), fr. AS. gel&unr_;fan, gel&unr_;fan; akin to D. gelooven, OHG. gilouban, G. glauben, OS. gil&unr_;bian, Goth. galaubjan, and Goth. liubs dear. See Lief, a., Leave, n. ] To exercise belief in; to credit upon the authority or testimony of another; to be persuaded of the truth of, upon evidence furnished by reasons, arguments, and deductions of the mind, or by circumstances other than personal knowledge; to regard or accept as true; to place confidence in; to think; to consider; as, to believe a person, a statement, or a doctrine. [ 1913 Webster ]

Our conqueror (whom I now
Of force believe almighty). Milton. [ 1913 Webster ]

King Agrippa, believest thou the prophets ? Acts xxvi. 27. [ 1913 Webster ]

Often followed by a dependent clause.
I believe that Jesus Christ is the Son of God. Acts viii. 37. [ 1913 Webster ]

Syn. -- See Expect. [ 1913 Webster ]

Believe

v. i. 1. To have a firm persuasion, esp. of the truths of religion; to have a persuasion approaching to certainty; to exercise belief or faith. [ 1913 Webster ]

Lord, I believe; help thou mine unbelief. Mark ix. 24. [ 1913 Webster ]

With the heart man believeth unto righteousness. Rom. x. 10. [ 1913 Webster ]

2. To think; to suppose. [ 1913 Webster ]

I will not believe so meanly of you. Fielding. [ 1913 Webster ]


To believe in. (a) To believe that the subject of the thought (if a person or thing) exists, or (if an event) that it has occurred, or will occur; -- as, to believe in the resurrection of the dead. “She does not believe in Jupiter.” J. H. Newman. (b) To believe that the character, abilities, and purposes of a person are worthy of entire confidence; -- especially that his promises are wholly trustworthy. “Let not your heart be troubled: ye believe in God, believe also in me.” John xiv. 1. (c) To believe that the qualities or effects of an action or state are beneficial: as, to believe in sea bathing, or in abstinence from alcoholic beverages. --
To believe on, to accept implicitly as an object of religious trust or obedience; to have faith in.
[ 1913 Webster ]

Believer

n. 1. One who believes; one who is persuaded of the truth or reality of some doctrine, person, or thing. [ 1913 Webster ]

2. (Theol.) One who gives credit to the truth of the Scriptures, as a revelation from God; a Christian; -- in a more restricted sense, one who receives Christ as his Savior, and accepts the way of salvation unfolded in the gospel. [ 1913 Webster ]

Thou didst open the Kingdom of Heaven to all believers. Book of Com. Prayer. [ 1913 Webster ]

3. (Eccl. Hist.) One who was admitted to all the rights of divine worship and instructed in all the mysteries of the Christian religion, in distinction from a catechumen, or one yet under instruction. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can't believe it. I just don't believe it.ข้าไปอยากจะเชื่อเลย Aladdin (1992)
Believe me, I will.เชื่อสิ ฉันทำแน่ Aladdin (1992)
I can't believe it. I must have sounded so stupid to her.ข้าคงเป็นแค่ ไอ้โง่ สำหรับเธอ Aladdin (1992)
I can't believe it--I'm losing to a rug.ข้าไม่อยากเชื่อเลย ข้าแพ้พรม Aladdin (1992)
Believe me, I know.เชื่อฉัน ฉันมองออก Aladdin (1992)
Yet inside, I believe she vacillates between a feeling of godlike omnipotence and a sense that she simply doesn't exist which, of course, is intolerable.แต่ข้างในตัวเธอ ผมเชื่อว่า... ...เธอโอนเอนอยู่ระหว่าง ความรู้สึกในการมีอำนาจเหมือนพระเจ้า... ...และสัมผัส ที่เธอไม่มีตัวตน... Basic Instinct (1992)
I believe her behavior is driven by what we call a risk addiction.ผมเชื่อว่าพฤติกรรมของเธอ มันถูกขับดันจากสิ่งที่เราเรียกว่า ติดความเสี่ยงภัย Basic Instinct (1992)
Yes, I believe she is.ครับ ผมเชื่อว่าอย่างนั้น Basic Instinct (1992)
I believe he mentioned it to you.ผมเชื่อว่าเขากล่าวถึงคุณ Basic Instinct (1992)
So you still believe in confidentiality.งั้นคุณก็ยังเชื่อในการเก็บความลับ Basic Instinct (1992)
I don't know. It's so hard to believe anything she says.ผมไม่รู้ มันยากที่จะเชื่อ หลายๆเรื่องที่เธอพูด Basic Instinct (1992)
She would have met him, believe me.เธออาจจะไปพบเขา เชื่อผมสิ Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
believeAdmitting what you say, I still believe I am right.
believeAll his friends believed him happy.
believeAll of them say so, but I believe none of them.
believeAll you have to do is (to) believe me.
believeAlmost all the people believed the rumor.
believeAlmost all the students believed the rumor.
believeAlmost no one believed her.
believeAlmost no one believed him.
believeAlthough astrology has no scientific basis, it's very popular and it seems that many people believe in it.
believeA monster was believed to live in the cave.
believeA precious thing you should believe.
believeAre there many people Europe who believe in ghosts even now?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศรัทธา(v) believe in, See also: have trust, confidence in, Syn. ถือ, เชื่อถือ, ยึดถือ
ฟังความข้างเดียว(v) listen to one-sided only, See also: believe one-sided story, be oblivious of the other side of the coin, Example: ผมไม่ชอบการโกหก จะไปทนฟังความอยู่ข้างเดียวกับคนที่พูดตอหลดตอแหลได้ทุกเรื่องทุกกรณีได้อย่างไร
เชื่อใจได้(v) trust, See also: believe in, have confidence in, have faith in, rely on, count on, bank on, Syn. ไว้ใจได้, วางใจได้, Example: ทางคุณเชื่อใจได้ พวกเราไม่โกงคุณอย่างแน่นอน, Thai Definition: มอบความเชื่อ ความมั่นใจหรือความไว้วางใจได้
เชื่อลมปาก(v) believe in one's words, Syn. เชื่อคำพูด, Example: ถ้าเธอเชื่อลมปากของเขา เธออาจจะต้องมาเสียใจภายหลังก็ได้, Thai Definition: เห็นตามหรือไว้ใจถ้อยคำที่กล่าวออกมาเพื่อจูงใจให้คล้อยตาม
ปักใจ(v) determine, See also: believe on firmly, set one's mind, firmly convinced, fully confident of, Syn. มั่นใจ, Ant. ลังเล, Example: นักข่าวต่างชาติปักใจเชื่อว่าอุบัติเหตุที่เกิดกับสายการบินเลาด้าแอร์ครั้งนี้ต้องเป็นวินาศกรรม, Thai Definition: มั่นใจหรือเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
ฝังหัว(v) believe blindly, Syn. ติดแน่น, ตราตรึง, ตรึง, Example: ีความเชื่อจากบรรพบุรุษฝังหัวเขามาว่า การทำบุญเท่านั้นที่จะทำให้ได้ขึ้นสวรรค์, Thai Definition: เชื่ออย่างงมงาย
ถือ(v) believe in, See also: worship, profess, Syn. นับถือ, เชื่อ, Example: เขาถือเอาคำสอนทางศาสนาเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวใจ, Thai Definition: ยึดมั่นในหลักคำสอน
ถือศาสนา(v) believe in, See also: hold beliefs of a religion, profess a religion, affirm faith in a religion, Example: คนไทยถือศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ, Thai Definition: นับถือศาสนา
เชื่อ(v) believe in, See also: have faith in, Syn. ศรัทธา, เลื่อมใส, เชื่อมั่น, ไว้ใจ, Ant. ลบหลู่, Example: ชาวไทยเชื่อในพระพุทธศาสนา
เชื่อ(v) believe, See also: obey, Syn. เชื่อฟัง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื่อ[cheūa] (v) EN: believe ; believe in ; have faith in ; obey  FR: croire ; faire confiance ; ajouter foi
เชื่อใจ[cheūajai] (v) EN: believe in ; have faith (in someone) ; trust ; confide ; have confidence in  FR: avoir confiance (en) ; croire ; avoir foi (en) ; faire confiance (à)
เชื่อใจได้[cheūajai dāi] (v, exp) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on  FR: compter sur
เชื่อกันว่า[cheūa kan wā] (v, exp) EN: it's believed that
เชื่อมั่น[cheūaman] (v) EN: firmly believe ; strongly believe ; trust in ; have confidence ; be confident ; believe in  FR: être confiant ; être convaincu
เชื่อถือ[cheūatheū] (v) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe  FR: croire en ; avoir foi en
แคลงใจ[khlaēngjai] (v) EN: doubt ; distrust ; mistrust ; disbelieve ; suspect ; be uncertain  FR: douter ; soupçonner ; suspecter
เหลือเชื่อ[leūacheūa] (x) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe  FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire
เลื่อมใส[leūamsai] (v) EN: have faith in ; believe in ; admire  FR: croire en ; avoir foi en
ลมเพลมพัด[lomphēlomphat] (n) EN: illness believed to be due to black magic

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
believe
believed
believer
believes
believers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
believe
believed
believer
believes
believers

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信徒[xìn tú, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄨˊ,  ] believer #21,876 [Add to Longdo]
信仰者[xìn yǎng zhě, ㄒㄧㄣˋ ㄧㄤˇ ㄓㄜˇ,   ] believer #87,594 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sage und schreibebelieve it or not [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[じ, ji] (n) (1) thing; matter; (2) incident; occurrence; event; something serious; trouble; crisis; (3) circumstances; situation; state of affairs; (4) work; business; affair; (5) after an inflectable word, creates a noun phrase indicating something the speaker does not feel close to; (n-suf) (6) (See 事・ごと・1) nominalizing suffix; (7) (See 事・ごと・2) pretending to ...; playing make-believe ...; (P) #353 [Add to Longdo]
[じ, ji] (suf) (1) (See 事・こと・6) nominalizing suffix; (2) (See 事・こと・7) pretending to ...; playing make-believe ... #353 [Add to Longdo]
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u, vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P) #1,370 [Add to Longdo]
信者[しんじゃ, shinja] (n) believer; adherent; devotee; (P) #7,048 [Add to Longdo]
教徒[きょうと, kyouto] (n) believer; adherent; (P) #7,268 [Add to Longdo]
信徒[しんと, shinto] (n) layman; believer; adherent; follower; laity; (P) #11,983 [Add to Longdo]
信じる[しんじる, shinjiru] (v1, vt) to believe; to believe in; to place trust in; to confide in; to have faith in; (P) #13,802 [Add to Longdo]
狂言[きょうげん, kyougen] (n) (1) (See 本狂言, 間狂言) kyogen; farce presented between noh plays or during the interlude of a noh play; (2) kabuki play; kabuki performance; (3) make-believe; ruse; trick; (P) #18,044 [Add to Longdo]
ごっこ[gokko] (n-suf) something done together; game of make-believe #18,199 [Add to Longdo]
いたちの道;鼬の道[いたちのみち, itachinomichi] (exp) not to write to or visit someone; road of the weasel (it is believed that if someone blocks the path a weasel, he will never take that path again) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top