Search result for

วางใจ

(43 entries)
(0.0073 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -วางใจ-, *วางใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางใจ[V] trust, See also: believe in, confide, have confidence in, rely, entrust, credit, rely, be convinced, Syn. ไว้ใจ, เชื่อใจ, Ant. ระแวง, แคลงใจ, Example: เขาวางใจว่าลูกอยู่ในที่ปลอดภัย, Thai definition: ไม่กังวลเพราะเชื่อว่าเหตุการณ์จะเป็นไปดังที่คิด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
วางใจก. เชื่อใจ, ไว้ใจ, เช่น อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Is that you've betrayed my trust and wasted my time.คือลูกทรยศความไว้วางใจของพ่อ และทำให้พ่อเสียเวลา Chuck in Real Life (2008)
You're supposed to trust friends. I don't know the guy.คุณจำเป็นต้องวางใจเพื่อนๆ ฉันไม่รู้จักพวกเขา Not Cancer (2008)
I'm gonna trust your first instinct.ฉันค่อนข้างวางใจสัญชาติญานแรกของคุณ Not Cancer (2008)
Trust me.วางใจฉันซิ The Itch (2008)
This journey may be treacherous.การเดินทางนี่อาจจะไม่น่าไว้วางใจ Shadow of Malevolence (2008)
I'm leaving this in your hand 'coz you seem trust-worthyฝากเจ้าดูแลแทนข้าด้วย มีเพียงเจ้าที่ข้าวางใจ Portrait of a Beauty (2008)
You're in good hands.ลูกวางใจได้ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
If continued to be controlling by those dishonest individuals, I fear that his Majesty will messes up our true courseถ้ายังทรงถูกควบคุมด้วยพวกที่ไม่น่าไว้วางใจ ข้าเกรงว่า พระราชาจะเลอะเลือน Iljimae (2008)
You can rely on it. I'll keep you informed.คุณวางใจได้เลย ผมจะคอยส่งข่าวไปให้คุณ The Bank Job (2008)
I would have gone with him, and I would have shut you out of my mind,ฉันอยากจะไปกับเขา และฉันก็ไม่อยากให้คุณมาขวางใจฉัน The Bank Job (2008)
With this position, you shall now be entrusted with governing this country on my behalf.ตำแหน่งนี้ เจ้าจะได้รับความไว้วางใจ ปกครองแผ่นดินนี้ในนามของข้า The Kingdom of the Winds (2008)
This is not about trust.เรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับความไว้วางใจ Babylon A.D. (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
วางใจ[v.] (wāngjai) EN: rest assured ; rest easy ; trust ; have confidence   FR: se fier à ; avoir confiance

English-Thai: Longdo Dictionary
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
dodgy(adj ) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer. , S. questionable, suspicious,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
resign to[PHRV] วางใจใน, See also: มอบให้ดูแล, ยินยอมให้
rest in[PHRV] เชื่อใจใน, See also: วางใจ, Syn. repose in
sure[ADJ] ไว้ใจได้, See also: วางใจได้, เชื่อใจได้, Syn. dependable, reliable, trustworthy
swear by[PHRV] วางใจใน, See also: เชื่อใจใน, เชื่อถือ
trust[VI] วางใจ, See also: เชื่อใจ, ไว้วางใจ
trust[VT] วางใจ, See also: เชื่อใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
commend(คะเมนดฺ') {commended,commending,commends} vt. มอบ,แนะนำ,ให้ความไว้วางใจ,ฝากฝัง,สรรเสริญ,ยกย่อง, See also: commendable adj. ดูcommend commendableness n. ดูcommend
commit(คะมิท') {committed,committing,commits} vt. มอบ,มอบให้แก่,มอบหมาย (หน้าที่ ความไว้วางใจ) ,ส่งโรงพยาบาลโรคจิต,ให้คำมั่น,กระทำ,ทำผิด -Phr. (commit to memory ท่องจำ จดจำ), See also: committable adj.
commitment(คะมิท'เมินทฺ) n. การมอบ,การมอบหมาย (หน้าที่ความไว้วางใจ) ,การส่งให้พิจารณา,การกักตัวไว้ในโรงพยาบาลโรคจิต,การส่งเข้าคุก,การให้คำมั่นสัญญา,คำสั่งศาลให้กักหรือเข้าคุก,การกระทำความผิด,การพัวพัน,การเข้าสู่สงคราม., Syn. committal,delive
con gamen. การโกงโดยทำให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence game
con mann. คนโกงที่ให้เหยื่อไว้วางใจก่อน., Syn. confidence man
confidant(คอนฟิแดนทฺ') n. คนที่ไว้วางใจ,คู่คิด,คนสนิท, Syn. intimate -Conf. confident
confide(คันไฟดฺ') vi.,vt. มอบ,ไว้วางใจ,มอบความลับไว้อย่างไว้วางใจ,ปรับทุกข์., See also: confider n., Syn. trust,tell,entrust
confidence mann. คนโกงที่หลอกให้เหยื่อไว้วางใจก่อน, Syn. swindler
confident(คอน'ฟิเดินทฺ) adj. ซึ่งไว้วางใจ,มั่นใจ,กล้า,กล้าเกินไป. n. คนที่ไว้ใจ,คู่คิด -Conf. confidant

English-Thai: Nontri Dictionary
askance(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
askant(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
assure(vt) ทำให้มั่นใจ,ทำให้แน่ใจ,ทำให้วางใจ,รับประกัน
believe(vt) เชื่อ,เชื่อถือ,ไว้วางใจ,ศรัทธา,มั่นใจใน
commitment(n) การทำผิด,การมอบหมาย,การมอบความไว้วางใจ,การให้คำมั่น
confidential(adj) ลับ,ไว้วางใจ,เป็นที่เชื่อถือ
confiding(adj) ไว้ใจได้,วางใจได้
credence(n) ความเชื่อถือ,หลักความเชื่อ,ความไว้วางใจ
credibility(n) ความน่าเชื่อถือ,ความน่าไว้วางใจ
credible(adj) น่าเชื่อถือ,ไว้ใจได้,น่าไว้วางใจ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top