ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

qualm

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -qualm-, *qualm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
qualm[N] ความรู้สึกไม่สบายใจ, See also: ความรู้สึกกระวนกระวายใจ, Syn. scruple
qualm[N] ความรู้สึกหวาดหวั่น
qualm[N] ความรู้สึกวิงเวียน, See also: อาการหน้ามืด
qualmish[ADJ] ซึ่งไม่สบายใจ
qualmish[ADJ] ซึ่งมีอาการหวาดหวั่น
qualmish[ADJ] ที่มีอาการวิงเวียน
qualmishly[ADV] อย่างกระวนกระวาย, See also: อย่างไม่สบายใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
qualm(ความ,ควอม) n. ความกระวนกระวายใจ,ความหวั่นใจ,ความไม่สบายใจ,อาการวิงเวียนศีรษะ,อาการคลื่นเหียนอาเจียน, See also: qualmish adj. qualmishly adv. qualmishness n., Syn. pang,remorse

English-Thai: Nontri Dictionary
qualm(n) ความประหวั่นพรั่นพรึง,ความกระวนกระวาย,ความวิงเวียน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you remember when Chris came here first, and he had some serious qualms about riding?ยังจำตอนที่คริสมาที่นี่ครั้งแรกได้มั้ย เขากลัวการขี่ม้าแทบแย่ใช่มั้ย Match Point (2005)
Though you have no qualms about screwing over your best friend.เห็นเลยว่าเธอไม่ได้แยแสเลยที่จะทำร้ายเพื่อนรักของเธอ The Serena Also Rises (2008)
You boys do me wrong, I have no qualms at all about singing it loud and clear, you understand?เข้าใจมั้ย Prison Break: The Final Break (2009)
Who has no qualms about shooting her family,ใครกันที่ยังสบายใจอยู่เลย เธอฆ่าครอบครัว Dex Takes a Holiday (2009)
I have no qualms at all about singing it loud and clear, you understand?ฉันไม่รู้สึกลำบากใจเลยนะ ที่จะไปป่าวประกาศ แกเข้าใจมั้ย? Free (2009)
And I have no qualms About my decision.และฉันไม่รู้สึกหวาดหวั่นเลยที่ตัดสินใจ You Don't Know Jack (2010)
The job of a personal assistant, requires having no qualms about digging into people's backgrounds.หน้าที่ของผู้ช่วย, ทำได้ทุกเรื่อง รวมถึงขุดคุ้ยเรื่องชาวบ้านด้วยใช่ไหม Episode #1.7 (2010)
Do you have any ethical qualms regarding human experimentation?เธอมีปัญหาในการใช้มนุษย์เป็นตัวทดลองหรือเปล่า The Herb Garden Germination (2011)
Look, I got no qualms about it.ฟังนะ ผมไม่สนอะไรแล้ว Nebraska (2012)
Do you think she's going to have any qualms about cutting us off if we displease her?ขณะที่เธอกำลังร้อง "I'm killing my babies" Choke (2012)
And you had no qualms about taking in a convicted felon?และคุณไม่รู้สึกอะไรเลยหรือ ทีให้อาชญากรพักอาศัยอยู่ด้วย Judgment Day (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลงคอ[adv.] (longkhø) EN: heartlessly ; without remorse ; hardheartedly ; shamelessly ; without compunction ; without a qualm   FR: sans remords ; sans scrupule

CMU English Pronouncing Dictionary
QUALMS    K W AA1 M Z
QUALMS    K W AA1 L M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
qualm    (n) kwˈaːm (k w aa1 m)
qualms    (n) kwˈaːmz (k w aa1 m z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bedenk {n}; Zweifel {m} | Bedenken {pl}; Zweifel {pl}qualm | qualms [Add to Longdo]
Qualm {m}fume [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
気がとがめる;気が咎める[きがとがめる, kigatogameru] (exp,v1) to feel guilty; to suffer from a guilty conscience; to feel uneasy; to have qualms about; to have scruples about; to feel regret [Add to Longdo]
疑感[ぎかん, gikan] (n) (feelings of) doubt; misgivings; suspicion; qualms [Add to Longdo]
躊躇わずに[ためらわずに, tamerawazuni] (exp) (uk) without hesitation; without a qualm; at the drop of a hat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Qualm \Qualm\, n. [AS. cwealm death, slaughter, pestilence, akin
   to OS. & OHG. qualm. See {Quail} to cower.]
   1. Sickness; disease; pestilence; death. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       thousand slain and not of qualm ystorve [dead].
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A sudden attack of illness, faintness, or pain; an agony.
    " Qualms of heartsick agony." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Especially, a sudden sensation of nausea.
    [1913 Webster]
 
       For who, without a qualm, hath ever looked
       On holy garbage, though by Homer cooked?
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   4. A prick or scruple of conscience; uneasiness of
    conscience; compunction. --Dryden.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 qualm
   n 1: uneasiness about the fitness of an action [syn: {scruple},
      {qualm}, {misgiving}]
   2: a mild state of nausea [syn: {queasiness}, {squeamishness},
     {qualm}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Qualm /kvalm/ 
  fume

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top