ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rely on

   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rely on-, *rely on*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rely on[PHRV] ไว้ใจใน, See also: เชื่อใจ, Syn. depend on
rely on[PHRV] ขึ้นอยู่กับ, Syn. depend on, hang on

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He began to rely on me. It made me really happyเขาเริ่มที่จะพึ่งพาผม ผมมีความสุขจริงๆ 1999 - Nen no natsu yasumi (1988)
Well, you can rely on me for complete discretion.คุณไว้ใจผมได้ว่าจะไม่พูดไป The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I'm not sure that I can rely on Mr. Garrad.ผมไม่แน่ใจว่าผมจะพึ่งคุณการาดได้ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
As a scientist I rely on empirical evidence, and in this matter I don't believe that there's data either way.ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ ฉันพึ่งพาหลักฐานเชิง ประจักษ์และในเรื่องนี้ ฉันไม่เชื่อว่ามีข้อมูลทางใดทางหนึ่ง Contact (1997)
I can rely on you, then?ข้าไว้ใจเจ้านะ Snow White: A Tale of Terror (1997)
And we rely on truth to make judgments, don't we?And we rely on truth to make judgments, don't we? Anna and the King (1999)
Do we rely on our eyes or do we believe in the impossible?Do we rely on our eyes or do we believe in the impossible? Anna and the King (1999)
Tom would love having you as a brother-in-law, and whatever you two need, you can always rely on us.ทอมเองเขาก็รักเธอเหมือนน้องชายอยู่แล้ว และไม่ว่าพวกเธออยากได้อะไร ก็บอกเราได้โดยไม่ต้องเกรงใจ Match Point (2005)
Now, we will see if you are willing the to look in world better than that, to give up the one thing you rely on in order to go on living.เอาหละ มาดูกัน ถ้าคุณต้องการอยู่ต่อ หรือจะยอมแพ้ ขึ้นอยู่กับสิ่งนี้ เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่ต่อ Saw II (2005)
But from now on I will try to rely on myself and do what I can do.ตั้งแต่นี้ไป ผมจะพยายาม พึ่งตัวเอง ทําเท่าที่จะทําได้ Train Man (2005)
You are the one people rely on in this harsh time. I'm nobody.ท่านคือคนที่ประชาชนจะพื่งพาได้ ในเวลาทุกข์ยากเช่นนี้ Shadowless Sword (2005)
Only one I can rely onเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ฉันอุ่นใจ Art of Seduction (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
rely onBut in return they get a clear look at important games, and if they miss something, they can always rely on the commentator's description or the instant replay.
rely onCan I rely on you to be here on time tomorrow?
rely onChoose friends you can rely on.
rely onDoes Tom still rely on his parents?
rely onDo not rely on the room clock for the accurate time of day.
rely onDon't rely on his help.
rely onDon't rely on others.
rely onDo you know of any person for me to rely on in Canada?
rely onHe is not a man to rely on.
rely onHe is the man you can rely on.
rely onI feel as I can rely on things now.
rely onI know you can rely on him for transportation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พึ่งตัวเอง[V] rely on oneself, See also: be self-reliant, Ant. พึ่งคนอื่น, พึ่งผู้อื่น, Example: หากประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้แล้ว ก็จะมีส่วนช่วยเหลือเสริมสร้างประเทศชาติในส่วนรวมได้, Thai definition: ทำอะไรด้วยตัวเอง ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น
พึ่งพาอาศัย[V] depend on, See also: rely on, lean on, count on, Syn. พึ่งพากัน, Example: ประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วนั้นต้องพึ่งพาอาศัยทรัพยากรจากประเทศอื่นๆ ด้วย, Thai definition: ช่วยซึ่งกันและกัน, เป็นที่พึ่งให้กัน
ขึ้นอยู่[V] depend on, See also: rely on, Syn. ขึ้นอยู่กับ, ขึ้นกับ, Example: เด็กๆ จะได้ไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับคำอนุญาตของผู้ปกครอง, Thai definition: อ้างอิงอยู่กับสิ่งนั้น
พึ่งตนเอง[V] rely on oneself, See also: be self-reliance, support oneself, Example: สมัยก่อนชาวนาต้องพึ่งตนเอง โดยทำนา และผลิตสิ่งของที่ครอบครัวต้องกินต้องใช้เอง, Thai definition: อาศัยตนเอง, ช่วยตนเอง
พึ่งใบบุญ[V] depend on, See also: rely on, count on, Example: ผมก็ได้พึ่งใบบุญของหลวงพ่อที่วัดนี้มาตั้งแต่เด็ก, Thai definition: มาอาศัยขอความช่วยเหลืออยู่ใต้อำนาจหรือบารมี
พึ่งพา[V] depend on, See also: rely on, Syn. พึ่ง, พึ่งพิง, พึ่งพาอาศัย, Example: คนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารมาก ผู้คนมักเข้าไปพึ่งพาขอความช่วยเหลือ, Thai definition: อาศัยพักพิง, ขอความช่วยเหลือ
พึ่งพิง[V] depend on, See also: rely on, Syn. พึ่ง, พึ่งพา, พึ่งพาอาศัย, Example: เขาเป็นคนเดียวเท่านั้นที่เห็นจะพึ่งพิงได้, Thai definition: อาศัยพักพิง, ขอความช่วยเหลือ
ถือ[V] rely on, See also: depend on, count on, Syn. ถือโทษ, ถือสา, Example: ผมขอโทษแล้วกันนะครับ ผมไม่รู้จริงๆ อย่าถือกันเลย, Thai definition: ยึดเอาว่า, นับเอาว่า
ไว้ใจได้[V] trust, See also: rely on, count on, depend on, bank on, Syn. เชื่อใจได้, Example: พนักงานทุกคนที่นี่ไว้ใจได้เพราะผ่านการอบรมมาอย่างดี, Thai definition: มอบความเชื่อความมั่นใจให้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [v.] (āsai) EN: rely on ; live on ; depend on ; cling to ; rest on ; resort to ; be based on   FR: dépendre de
เชื่อใจได้[v. exp.] (cheūajai dāi) EN: trust ; believe in ; have confidence in ; have faith in ; rely on ; count on ; bank on   FR: compter sur
เชื่อถือ [v.] (cheūatheū) EN: trust ; have faith in ; rely on ; confide in ; respect ; admire ; look up to ; believe   FR: croire en ; avoir foi en
อิง[v.] (ing) EN: lean on ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with   FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur
ขึ้นอยู่กับ[v. exp.] (kheun yū kap) EN: depend on ; hinge on ; be decided by ; rely on   FR: dépendre de ; reposer sur
พึ่ง[v.] (pheung) EN: rely on ; depend on   FR: compter sur ; dépendre de
พึ่งพา[v.] (pheungphā) EN: depend on ; lean on ; rely on ; count on   FR: dépendre de ; compter sur
พึ่งพาอาศัย [v. exp.] (pheungphā āsai) EN: depend on ; rely on ; lean on ; count on   FR: avoir recours à

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
依托[yī tuō, ㄧ ㄊㄨㄛ, ] rely on; depend on, #6,975 [Add to Longdo]
[fù, ㄈㄨˋ, ] rely on; to resemble [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一つにかかって;一にかかって;一つに掛かって;一に掛かって[ひとつにかかって;いちにかかって(一にかかって;一に掛かって), hitotsunikakatte ; ichinikakatte ( ichi nikakatte ; ichi ni kaka tte )] (exp) depends entirely on; depends above all on [Add to Longdo]
縁;因;便[よすが;よすか(ok), yosuga ; yosuka (ok)] (n) (1) something to rely on; aid; clue; way; means; (2) someone to rely on; relative; (3) reminder; memento [Add to Longdo]
寄り掛かる(P);寄りかかる;凭り掛かる;倚り懸かる;寄り掛る[よりかかる, yorikakaru] (v5r,vi) to lean against; to recline on; to lean on; to rely on; to depend on; (P) [Add to Longdo]
寄り縋る;寄縋る[よりすがる, yorisugaru] (v5r,vi) to cling to; to rely on [Add to Longdo]
尽く;尽(io)[ずく;づく, zuku ; duku] (suf) (1) (uk) (after a noun) relying entirely on ...; using solely ...; (2) with the sole purpose of ...; (3) based on (mutual consent, etc.) [Add to Longdo]
赤手空拳[せきしゅくうけん, sekishukuuken] (n) barehanded; having no wealth or position to rely on (aside from one's own resourcefulness) (when embarking on something) [Add to Longdo]
頼む(P);恃む;憑む[たのむ, tanomu] (v5m) (1) to request; to beg; to ask; (2) to call; to order; to reserve; (3) to entrust to; (4) (esp. 恃む) to rely on; (P) [Add to Longdo]
頼りにする[たよりにする, tayorinisuru] (exp,vt,vs-i) (See 頼りになる) to rely on [Add to Longdo]
頼る(P);便る[たよる, tayoru] (v5r,vi) to rely on; to have recourse to; to depend on; (P) [Add to Longdo]
凭れ掛かる;凭れ掛る;靠れ掛かる;靠れ掛る;もたれ掛る[もたれかかる, motarekakaru] (v5r,vi) (1) to lean on; to recline on; (2) to rely on; to depend on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rely on
   v 1: put trust in with confidence; "she is someone you can
      really rely on when times get rough"; "you can rely on his
      discretion" [syn: {depend on}, {depend upon}, {rely on},
      {rely upon}]
   2: be dependent on, as for support or maintenance; "elderly
     parents often depend on their adult children" [syn: {depend
     on}, {rely on}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top