Search result for

ไว้ใจ

(50 entries)
(0.0518 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไว้ใจ-, *ไว้ใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไว้ใจ[V] believe in, See also: have faith in, rely, trust, entrust, be convinced, Syn. เชื่อใจ, Ant. ระแวง, Example: โบราณสอนไว้ว่าอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขน, Thai definition: คิดว่ามีความซื่อตรงหรือความสามารถ
ไว้ใจได้[V] trust, See also: rely on, count on, depend on, bank on, Syn. เชื่อใจได้, Example: พนักงานทุกคนที่นี่ไว้ใจได้เพราะผ่านการอบรมมาอย่างดี, Thai definition: มอบความเชื่อความมั่นใจให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไว้ใจก. มอบความเชื่อความมั่นใจให้, วางใจ, เช่น ไว้ใจให้เก็บรักษาเงิน ไว้ใจให้ดูแลบ้าน, ไว้วางใจ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You confided in dan and even blair.-เธอยังเคยไว้ใจแดนรวมทั้งแบลร์ด้วย There Might be Blood (2008)
I'm trusting you.ฉันไว้ใจเธอนะ There Might be Blood (2008)
That is part of the pleasure of friendship:นั่นเป็นส่วนหนึ่งของความไว้ใจในมิตรภาพ Not Cancer (2008)
And then being rewarded for that trust.ให้รางวัลความไว้ใจ Not Cancer (2008)
And you're lecturing me about the rewards of trust.และคุณก็มาบรรยายเรื่องรางวัลของความไว้ใจให้ฉันฟัง Not Cancer (2008)
We're not friends anymore. There's no trust to be breached.เราไม่ใช่เพื่อนกันอีกแล้ว ไม่มีความไว้ใจ Not Cancer (2008)
He doesn't trust anyone.เขาไม่เคยไว้ใจใคร The Itch (2008)
I wouldn't trust me either.ฉันไม่ไว้ใจตัวฉันเอง Emancipation (2008)
You have no reason to trust me.คุณไม่มีเหตุผล ที่จะไว้ใจฉัน Emancipation (2008)
Then I can't trust you.ผมไว้ใจคุณไม่ได้่ Last Resort (2008)
Sometimes you just have to trust people.บางเวลา คุณต้องไว้ใจคนอื่นบ้าง Last Resort (2008)
The fire captain can be convinced to rethink his report.หัวหน้าดับเพลิงไว้ใจได้ ให้เขาทบทวนการรายงานใหม่ Pilot (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไว้ใจ[v. exp.] (waijai) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced   FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; avoir foi (en qqn)
ไว้ใจได้[adj.] (waijaidāi) EN: trustworthy ; reliable ; dependable   FR: fiable ; sûr ; digne de confiance
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai dāi) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable   FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be on one's honour[IDM] ไว้ใจได้, See also: เก็บความลับได้, รักษาสัญญาได้, ไม่ฉ้อโกง, ไม่หลอกลวง, Syn. put on
certain[ADJ] ไว้ใจได้, Syn. reliable, trustworthy
confide[VI] ไว้ใจ, Syn. trust
fly-by-night[IDM] ไม่น่าไว้วางใจ, See also: ไว้ใจไม่ได้
misplace[VT] ไว้ใจคนผิด, See also: มั่นใจผิดเรื่อง, Syn. mislay, Ant. place, locate
pukka[ADJ] ไว้ใจได้
pin one's faith on[IDM] ไว้ใจใน, See also: เชื่อใจ
reliable[ADJ] เชื่อถือได้, See also: ไว้ใจได้, ไว้วางใจได้, Syn. dependable, trustworthy
rely on[PHRV] ไว้ใจใน, See also: เชื่อใจ, Syn. depend on
fly-by-night[SL] ไม่ซื่อ, See also: ไว้ใจไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
askance(อัสแคนสฺ') adv. สงสัย,ไม่ไว้ใจ,ไม่เห็นด้วย,ชายตามอง,ชำเลืองมอง., Syn. askant
calculable(แคล'คิวละเบิล) adj. ซึ่งคำนวณได้,ไว้ใจได้, See also: calculability n. ดู calculable
confident(คอน'ฟิเดินทฺ) adj. ซึ่งไว้วางใจ,มั่นใจ,กล้า,กล้าเกินไป. n. คนที่ไว้ใจ,คู่คิด -Conf. confidant
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
faithless(เฟธ'เลส) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่มีสัจจะ,ไม่น่าไว้ใจ,เชื่อถือไม่ได้,ไม่มีความเลื่อมใสในศาสนา, Syn. treacherous,
flaky(เฟล'คี) adj. เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น,เป็นแผ่น,ประหลาด,น่าสงสัย,ไม่น่าไว้ใจ., See also: flakily adv. flakiness n.
leaky(ลี'คี) adj. รั่ว,ซึม,ไม่น่าไว้ใจ,ไว้ใจไม่ได้, See also: leakiness n. ดูleaky
mentor(เมน'เทอะ,-ทอร์) n. ที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดและไว้ใจได้ menu (เมน'นู,เม'นู) n. รายชื่ออาหาร,รายการอาหาร,อาหารดังกล่าว
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
confidant(n) คู่คิด,คู่หู,คนสนิท,คนที่ไว้ใจ
confide(vi,vt) เชื่อมั่น,ไว้ใจ,บอกความลับ,ปรับทุกข์
confidence(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ,ความเชื่อถือ
confident(adj) แน่ใจ,มั่นใจ,เชื่อใจ,เชื่อมั่น,ไว้ใจ
confiding(adj) ไว้ใจได้,วางใจได้
credible(adj) น่าเชื่อถือ,ไว้ใจได้,น่าไว้วางใจ
credulity(n) ความหูเบา,ความงมงาย,ความไว้ใจง่าย
credulous(adj) หูเบา,เชื่อง่าย,งมงาย,ไว้ใจง่าย
depend(vi) เชื่อถือ,ไว้ใจ,พึ่งพิง,อาศัย,ขึ้นอยู่กับ
dependable(adj) เชื่อถือได้,ไว้ใจได้,วางใจได้,พึ่งพาได้

German-Thai: Longdo Dictionary
sich verlassen(vt) |verläßt sich, verließ sich, hat sich verlassen, + auf etw./jmdn. (A)| ไว้ใจ, เชื่อใจ เช่น Du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin immer für dich da. เธอไว้ใจฉันได้ ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอ, See also: S. auf etw.(A)/jmdn. vertrauen,
zuverlässig(adj adv) เชื่อถือได้, ไว้ใจได้ เช่น Er arbeitet zuverlässig. เขาทำงานไว้ใจได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top