ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ไว้ใจ

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ไว้ใจ-, *ไว้ใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไว้ใจ[V] believe in, See also: have faith in, rely, trust, entrust, be convinced, Syn. เชื่อใจ, Ant. ระแวง, Example: โบราณสอนไว้ว่าอย่าไว้ใจสัตว์หน้าขน, Thai definition: คิดว่ามีความซื่อตรงหรือความสามารถ
ไว้ใจได้[V] trust, See also: rely on, count on, depend on, bank on, Syn. เชื่อใจได้, Example: พนักงานทุกคนที่นี่ไว้ใจได้เพราะผ่านการอบรมมาอย่างดี, Thai definition: มอบความเชื่อความมั่นใจให้

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไว้ใจก. มอบความเชื่อความมั่นใจให้, วางใจ, เช่น ไว้ใจให้เก็บรักษาเงิน ไว้ใจให้ดูแลบ้าน, ไว้วางใจ ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My opinion of Favell is no higher than yours, Crawley.ผมก็ไม่ไว้ใจฟาเวลมากไปกว่าคุณหรอก ครอว์ลี่ย์ Rebecca (1940)
But these strange 70-pound workers are unreliable.แต่พวกคนงานหนัก 70 ปอนด์พวกนี้ ไว้ใจไม่ได้หรอก Night and Fog (1956)
You thought I'd trust you?นายคิดว่าฉันไว้ใจนายได้หรอ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Because the only good human is a dead human!เเละพระเป็นเจ้า มนุษย์ที่ไว้ใจได้ คือมนุษย์ที่ตายเเล้ว Beneath the Planet of the Apes (1970)
Oh, yeah, but you can never put too much trust in wolfhounds.โอ, ใช่, ไว้ใจหมาไม่ได้หรอก บ้าบอ. Suspiria (1977)
But soon, we gained their trust.แต่ไม่นานนัก เราก็ทำให้พวกเขาไว้ใจ Airplane! (1980)
A lot of young children are depending on it.เด็กเยาว์วัยมากมายกำลังไว้ใจกับมัน The Blues Brothers (1980)
- You trust these guys?- คุณไว้ใจผู้ชายคนนี้? Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
We trust you found the settlement satisfactory.เราไว้ใจว่าคุณจะหาพบ การจัดการได้รับความพอใจหรือไม่ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
But it's because he trusts me.แต่เป็นเพราะว่าเขาไว้ใจผม First Blood (1982)
One other thing. I think it rips through your clothes when it takes you over.ไม่มีใครไว้ใจกันเองเลย The Thing (1982)
Windows found some shredded long johns, but the name tag was missing.และตอนนี้พวกเราเหนื่อยกันมาก " ไม่มีใครไว้ใจกันเองเลย " The Thing (1982)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไว้ใจ[v. exp.] (waijai) EN: trust ; have confidence ; have faith (in s.o.) ; believe in ; confide in ; rely ; entrust ; be convinced   FR: faire confiance ; avoir confinace ; se fier à ; avoir foi (en qqn)
ไว้ใจได้[adj.] (waijaidāi) EN: trustworthy ; reliable ; dependable   FR: fiable ; sûr ; digne de confiance
ไว้ใจไม่ได้[adj.] (waijai mai dāi) EN: unreliable ; untrustworthy ; unsound ; unpredictable ; not dependable   FR: douteux ; à qui on ne peut pas se fier

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
be on one's honour[IDM] ไว้ใจได้, See also: เก็บความลับได้, รักษาสัญญาได้, ไม่ฉ้อโกง, ไม่หลอกลวง, Syn. put on
certain[ADJ] ไว้ใจได้, Syn. reliable, trustworthy
confide[VI] ไว้ใจ, Syn. trust
fly-by-night[IDM] ไม่น่าไว้วางใจ, See also: ไว้ใจไม่ได้
misplace[VT] ไว้ใจคนผิด, See also: มั่นใจผิดเรื่อง, Syn. mislay, Ant. place, locate
pukka[ADJ] ไว้ใจได้
pin one's faith on[IDM] ไว้ใจใน, See also: เชื่อใจ
reliable[ADJ] เชื่อถือได้, See also: ไว้ใจได้, ไว้วางใจได้, Syn. dependable, trustworthy
rely on[PHRV] ไว้ใจใน, See also: เชื่อใจ, Syn. depend on
fly-by-night[SL] ไม่ซื่อ, See also: ไว้ใจไม่ได้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
askance(อัสแคนสฺ') adv. สงสัย,ไม่ไว้ใจ,ไม่เห็นด้วย,ชายตามอง,ชำเลืองมอง., Syn. askant
calculable(แคล'คิวละเบิล) adj. ซึ่งคำนวณได้,ไว้ใจได้, See also: calculability n. ดู calculable
confident(คอน'ฟิเดินทฺ) adj. ซึ่งไว้วางใจ,มั่นใจ,กล้า,กล้าเกินไป. n. คนที่ไว้ใจ,คู่คิด -Conf. confidant
faithful(เฟธ'ฟูล) adj. ซื่อสัตย์,รักษาสัจจะ,ไว้ใจได้,น่าเชื่อถือ,ยึดมั่นในข้อเท็จจริง. the faithful ผู้ศรัทธา, See also: faithfulness n., Syn. loyal,true
faithless(เฟธ'เลส) adj. ไม่ซื่อสัตย์,ไม่มีสัจจะ,ไม่น่าไว้ใจ,เชื่อถือไม่ได้,ไม่มีความเลื่อมใสในศาสนา, Syn. treacherous,
flaky(เฟล'คี) adj. เป็นสะเก็ด,เป็นชั้น,เป็นแผ่น,ประหลาด,น่าสงสัย,ไม่น่าไว้ใจ., See also: flakily adv. flakiness n.
leaky(ลี'คี) adj. รั่ว,ซึม,ไม่น่าไว้ใจ,ไว้ใจไม่ได้, See also: leakiness n. ดูleaky
mentor(เมน'เทอะ,-ทอร์) n. ที่ปรึกษาที่ชาญฉลาดและไว้ใจได้ menu (เมน'นู,เม'นู) n. รายชื่ออาหาร,รายการอาหาร,อาหารดังกล่าว
repose(รีโพซ') n. การนอนพิง,การพักผ่อน,การนอนหลับ,ความสงบ,ความสงบเงียบ,ความสุขุม,การนิ่งเฉย,ความไม่หวั่นไหว,ความสำรวม,ความเย็นตา,ลักษณะเย็นตา vi. นอนพิง,อิง,นอนพักผ่อน,นอนหลับ,นอนตาย,สำรวม,สงบจิต,ขึ้นอยู่ vt. ไว้ใจ,ไว้วางใจ,เชื่อใจ,วาง,ใส่กับ,ไว้วางใจ,vt. นอนพัก
rest(เรสทฺ) n. การพักผ่อน,การพัก,การนิ่งเฉย,การตาย,การหยุด,ช่วงเงียบ,จังหวะหยุด,ที่พัก,ที่พักผ่อน,ที่สำหรับพัก,ที่ค้ำ,ส่วนที่เหลือ,ส่วนอื่น,ส่วนที่เหลือหลังการหักค่าใช้จ่าย,ส่วนที่เป็นกไร,ทุนสำรอง vi. พักผ่อนเอาแรง,นอนพัก,หลับ,หยุดนิ่ง,พัก อาศัย,ไว้ใจ,วางบน,นั่ง

English-Thai: Nontri Dictionary
confidant(n) คู่คิด,คู่หู,คนสนิท,คนที่ไว้ใจ
confide(vi,vt) เชื่อมั่น,ไว้ใจ,บอกความลับ,ปรับทุกข์
confidence(n) ความเชื่อมั่น,ความไว้ใจ,ความเชื่อถือ
confident(adj) แน่ใจ,มั่นใจ,เชื่อใจ,เชื่อมั่น,ไว้ใจ
confiding(adj) ไว้ใจได้,วางใจได้
credible(adj) น่าเชื่อถือ,ไว้ใจได้,น่าไว้วางใจ
credulity(n) ความหูเบา,ความงมงาย,ความไว้ใจง่าย
credulous(adj) หูเบา,เชื่อง่าย,งมงาย,ไว้ใจง่าย
depend(vi) เชื่อถือ,ไว้ใจ,พึ่งพิง,อาศัย,ขึ้นอยู่กับ
dependable(adj) เชื่อถือได้,ไว้ใจได้,วางใจได้,พึ่งพาได้

German-Thai: Longdo Dictionary
sich verlassen(vt) |verläßt sich, verließ sich, hat sich verlassen, + auf etw./jmdn. (A)| ไว้ใจ, เชื่อใจ เช่น Du kannst dich auf mich verlassen. Ich bin immer für dich da. เธอไว้ใจฉันได้ ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอเสมอ, See also: S. auf etw.(A)/jmdn. vertrauen,
zuverlässig(adj adv) เชื่อถือได้, ไว้ใจได้ เช่น Er arbeitet zuverlässig. เขาทำงานไว้ใจได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top