Search result for

doubtful

(53 entries)
(0.0581 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -doubtful-, *doubtful*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
doubtful    [ADJ] สงสัย, See also: เคลือบแคลงใจ, Syn. dubious, indefinite, Ant. definite, certain
doubtfully    [ADV] อย่างสงสัย, See also: อย่างไม่แน่ใจ, อย่างคลางแคลงใจ, Syn. dubiously
doubtfulness    [N] ความสงสัย

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Doubtful accountsหนี้สงสัยจะสูญ [การบัญชี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
doubtfulOne thing remains doubtful.
doubtfulIt's doubtful if we'll finish in time for Christmas.
doubtfulIt is doubtful whether this machine works well or not.
doubtfulIt is doubtful whether this method will work.
doubtfulIt is doubtful whether this will work.
doubtfulIt is doubtful whether the rumor is true or not.
doubtfulIt is doubtful whether the rumor is true or not.
doubtfulThe correctness of the information is doubtful.
doubtfulMrs. Harris is very doubtful about her son's future.
doubtfulIt is doubtful whether if Bill will come.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
doubtful(เดาทฺ'ฟูล) adj. สงสัย,ไม่แน่ใจ,ไม่มั่นใจ,ลังเล, See also: doubtfulness n. ดูdoubtful, Syn. uncertain,undecided,unlikely ###A. determined,likely

English-Thai: Nontri Dictionary
doubtful(adj) กังขา,ไม่แน่ใจ,ลังเล,ไม่มั่นใจ,แคลงใจ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คาใจ    [ADJ] doubtful, See also: questionable, suspicious, dubious, skeptical, Example: กรรมการผู้จัดการใหญ่ออกโรงเปิดแถลงข่าว เคลียร์ปัญหาคาใจให้สิ้นซาก, Thai definition: ยังข้องใจอยู่, ยังติดใจอยู่
หวาดระแวง    [ADV] suspiciously, See also: doubtfully, Syn. เคลือบแคลง, ระแวง, แคลงใจ, สงสัย, Ant. วางใจ, เชื่อใจ, ไว้ใจ, Example: ทุกคนเห็นผมเป็นตัวประหลาด สายตาของพวกเขามองดูผมอย่างหวาดระแวง, Thai definition: หวั่นเกรงสงสัย
พิรุธ    [ADJ] suspicious, See also: doubtful, dubious, Example: มีหลายอย่างในเนื้อหาของจดหมายลูกโซ่ ที่ส่อไปในทางพิรุธ และแอบแฝงด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์, Thai definition: ที่ผิดปกติ, ที่มีอาการน่าสงสัย
วิมัติ    [N] doubtfulness, See also: suspicion, Syn. ความเคลือบแคลง, ความสงสัย, ความข้องใจ, ความแคลงใจ, ความฉงน, ความกังขา, ความสนเท่ห์, Notes: (บาลี)
น่าสงสัย    [ADJ] suspicious, See also: doubtful, questionable, Syn. น่ากังขา, น่าแคลงใจ, Ant. น่าไว้วางใจ, น่าเชื่อถือ, Example: ตำรวจพบหลักฐานที่น่าสงสัยหลายชิ้น, Thai definition: ไม่น่าไว้วางใจ
กำกวม    [ADJ] ambiguous, See also: doubtful, vague, unclear, obscure, dubious, equivocal, Syn. เคลือบคลุม, คลุมเครือ, น่าสงสัย, Ant. ชัดเจน, แจ่มแจ้ง, แน่ชัด, Example: เขาชอบพูดประโยคกำกวมทำให้ผมมักจะเข้าใจผิด, Thai definition: มีความหมายหลายนัย
ความข้องใจ    [N] doubtfulness, See also: mistrust, suspicion, uncertainty, Syn. ความสงสัย, ความแคลงใจ, ความสนเท่ห์, ความกังขา, Example: ผมหมดความข้องใจในเรื่องความบริสุทธิ์ของเธอแล้ว
ความสงสัย    [N] doubtfulness, See also: questionableness, Syn. ความข้องใจ, ความกังขา, Example: เรื่องที่พูดคุยกันวันนั้นทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความสงสัย ยังไม่มีข้อมูลหลักฐานชัดเจน
น่ากลัว    [ADV] perhaps, See also: doubtfully, suspiciously, conceivably, possibly, reasonably, Syn. สงสัย, บางที, เห็นที, Example: น่ากลัวเขาจะแพ้หล่อนเสียแล้ว
ความเคลือบแคลง    [N] doubtfulness, See also: unclearness, ambiguity, Syn. ความคลุมเครือ, ความสงสัย, ความสงสัยเคลือบแคลง, Ant. ความชัดเจน, ความแจ่มแจ้ง, ความกระจ่าง, Example: การลาออกในครั้งนี้ของเขาย่อมอยู่ในความเคลือบแคลงสงสัยของใครต่อใครหลายคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉงนใจ[v.] (cha-ngonjai) EN: doubt ; suspect ; be skeptical ; be suspicious of ; be doubtful ; be uncertain ; be unsure ; wonder   
กำกวม[adj.] (kamkūam) EN: equivocal ; obscure ; doubtful ; ambiguous ; vague ; unclear ; dubious   FR: équivoque ; ambigu ; vague
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ[n. exp.] (khā pheūa nī songsai ja sūn) EN: allowance for doubtful accounts   
ขี้ระแวง[adj.] (khīrawaēng) EN: suspicious ; distrustful ; doubtful   FR: soupçonneux ; suspicieux
ขี้สงสัย[adj.] (khīsongsai) EN: suspicious ; dubious ; doubtful ; skeptical   FR: sceptique ; incrédule ; suspicieux
ความสงสัย[n.] (khwām songsai) EN: doubtfulness ; questionableness ; doubt ; suspicion   FR: doute [m] ; soupçon [m] ; suspicion [f] ; défiance [f]
กริ่ง[v.] (kring) EN: be suspicious of ; suspect ; be doubtful   FR: suspecter
น่าสังเกต[adj.] (nāsangkēt) EN: noticeable ; spectacular ; doubtful   FR: marquant ; remarquable ; notable
น่าสงสัย[adj.] (nāsongsai) EN: ambiguous ; doubtful ; suspicious-looking ; doubtable ; suspicious   FR: douteux ; suspect ; ambigu
หนี้สงสัยจะสูญ[n. exp.] (nī songsai ja sūn) EN: doubtful accounts   

CMU English Pronouncing Dictionary
DOUBTFUL    D AW1 T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
doubtful    (j) (d au1 t f u l)
doubtfully    (a) (d au1 t f u l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fraglich; zweifelhaft {adj} | fraglicher; zweifelhafter | am fraglichsten; am zweifelhaftestendoubtful | more doubtful | most doubtful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
怪しい(P);妖しい[あやしい, ayashii] (adj-i) (1) (怪しい only) suspicious; dubious; doubtful; dodgy; suspicious (referring to a potential amorous relation); dangerous (e.g. financial situation); ominous (e.g. weather); strange; shady; fishy; (2) (See いろっぽい) charming; bewitching; mysterious; (P) [Add to Longdo]
怪しげ[あやしげ, ayashige] (adj-na,n) questionable; doubtful; suspicious [Add to Longdo]
覚束ない(ateji);覚束無い(ateji);覺束ない(ateji)(oK)[おぼつかない;かくそくない(ik), obotsukanai ; kakusokunai (ik)] (adj-i) (1) (uk) uncertain; doubtful; (2) (uk) unreliable; unsteady; shaky; faltering [Add to Longdo]
危うい[あやうい, ayaui] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (P) [Add to Longdo]
危ない[あぶない, abunai] (adj-i) (1) dangerous; risky; hazardous; perilous; precarious; (2) in danger; in jeopardy; critical; grave; at risk; (3) uncertain; unreliable; insecure; unsteady; doubtful; (4) close (i.e. a close call); narrow; (int) (5) look out!; watch out!; (P) [Add to Longdo]
危ぶむ[あやぶむ, ayabumu] (v5m) to fear; to have misgivings; to be doubtful; to mistrust; (P) [Add to Longdo]
疑わしい[うたがわしい, utagawashii] (adj-i) doubtful; questionable; uncertain; disputable; suspicious; (P) [Add to Longdo]
疑点[ぎてん, giten] (n) doubtful point [Add to Longdo]
疑問が残る[ぎもんがのこる, gimonganokoru] (exp,v5r) there are still some doubtful points [Add to Longdo]
小首を傾げる;小首をかしげる[こくびをかしげる, kokubiwokashigeru] (exp,v1) to bend one's head slightly to one side; to look slightly doubtful [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nǐ, ㄋㄧˇ, ] doubtful; suspicious; variant of 拟; to emulate; to imitate [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Doubtful \Doubt"ful\, a.
   1. Not settled in opinion; undetermined; wavering; hesitating
    in belief; also used, metaphorically, of the body when its
    action is affected by such a state of mind; as, we are
    doubtful of a fact, or of the propriety of a measure.
    [1913 Webster]
 
       Methinks I should know you, and know this man;
       Yet I am doubtful.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       With doubtful feet and wavering resolution.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Admitting of doubt; not obvious, clear, or certain;
    questionable; not decided; not easy to be defined,
    classed, or named; as, a doubtful case, hue, claim, title,
    species, and the like.
    [1913 Webster]
 
       Beauty is but a vain and doubtful good. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Is it a great cruelty to expel from our abode the
       enemy of our peace, or even the doubtful friend [i.
       e., one as to whose sincerity there may be doubts]?
                          --Bancroft.
    [1913 Webster]
 
   3. Characterized by ambiguity; dubious; as, a doubtful
    expression; a doubtful phrase.
    [1913 Webster]
 
   4. Of uncertain issue or event.
    [1913 Webster]
 
       We . . . have sustained one day in doubtful fight.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
       The strife between the two principles had been long,
       fierce, and doubtful.         --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. Fearful; apprehensive; suspicious. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       I am doubtful that you have been conjunct
       And bosomed with her.         --Shak.
 
   Syn: Wavering; vacillating; hesitating; undetermined;
     distrustful; dubious; uncertain; equivocal; ambiguous;
     problematical; questionable.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 doubtful
   adj 1: open to doubt or suspicion; "the candidate's doubtful
       past"; "he has a dubious record indeed"; "what one found
       uncertain the other found dubious or downright false";
       "it was more than dubitable whether the friend was as
       influential as she thought"- Karen Horney [syn:
       {doubtful}, {dubious}, {dubitable}, {in question(p)}]
   2: fraught with uncertainty or doubt; "they were doubtful that
     the cord would hold"; "it was doubtful whether she would be
     admitted"; "dubious about agreeing to go" [syn: {doubtful},
     {dubious}]
   3: unsettled in mind or opinion; "drew a few tentative
     conclusions" [syn: {doubtful}, {tentative}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top