Search result for

หนำใจ

(18 entries)
(0.0263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หนำใจ-, *หนำใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หนำใจ[V] satisfy, See also: fulfill, Syn. พอใจ, สาแก่ใจ, สมใจ, Example: เขาทานอาหารคาวจนหนำใจแล้วจึงเปลี่ยนไปทานของหวานต่อ, Thai definition: มากจนพอใจ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หนำใจว. สาแก่ใจ, สมใจอยาก, เช่น กินให้หนำใจ เที่ยวเสียหนำใจ.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
But it was agony pretending his puny, little penis satisfied me. I bet.แต่มันก็ทรมานที่ต้องทำเป็นว่า จ้อนเล็กสั้นของเขาหนำใจฉัน Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
"Kill that motherfucker." I'm gonna kill your motherfucking ass."ฆ่าไอ้เวรนั่นซะ" แล้วฉันก็จะฆ่าแกให้หนำใจ Pineapple Express (2008)
Shit, I just want to fucking dance.บ้าเอ้ย ฉันแค่อยากจะเต้นให้หนำใจ Shake and Fingerpop (2009)
I'm gonna rape so many fine bitches.ชั้นจะข่มขืนสาวๆซะให้หนำใจ Predators (2010)
Until you get the hang of it.จนกว่าท่านจะหนำใจ Whore (2010)
In other words, we're gonna take you to pizza world, and you can play all the video games you want.พูดง่ายๆก็คือ วันนี้พ่อจะให้ลูกกินพิซซ่าให้หนำใจ แล้วก็เล่นเกมส์ได้เท่าที่อยากไปเลย I Guess This Is Goodbye (2010)
I'd rather just stay in here with my blade and fuck things up.ข้าอยากอยู่ในนี้กับดาบของข้า และอาละวาดให้หนำใจ Your Highness (2011)
Either way I intend to get properly fucked up if no one disagrees.ไม่ว่าจะยังไงข้าก็ตั้งใจจะเมากัญชาให้หนำใจ Your Highness (2011)
I just want to play you, play with herแต่ว่าข้ายังเล่นกับนางไม่หนำใจพอ 3-D Sex and Zen: Extreme Ecstasy (2011)
And if the party wasn't enough, Lily arranged for me to spend the day at the Plaza Athenee Spa.และถ้าปาร์ตี้ยังไม่หนำใจ ลิลลี่ก็ยังจัดให้ฉัน ใช้เวลาทั้งวันที่สปาของ พลาซ่า แอทธินี Riding in Town Cars with Boys (2011)
Did you get your fill of snooping yet?เธออยากรู้อยากเห็นเรื่องของคนอื่นหนำใจพอรึยัง Ordinary People (2011)
Tell her to choke on these.ให้ไปดม ให้หนำใจ Ring Around the Rosie (2011)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
satisfactory(แซททิสแฟค'ทอรี) adj. พอใจ,สาแก่ใจ,หนำใจ,จุใจ,แน่ใจ,ชดเชย,ถ่ายบาป., See also: satisfactorily adv., Syn. gratifying

English-Thai: Nontri Dictionary
satisfactorily(adv) อย่างสมปรารถนา,อย่างพอใจ,อย่างหนำใจ,อย่างสาแก่ใจ
satisfactory(adj) จุใจ,เป็นที่พอใจ,หนำใจ,สาแก่ใจ
satisfy(vt) ทำให้จุใจ,ทำให้พอใจ,ทำให้หนำใจ,ทำให้สมปรารถนา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top