ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contented

K AH0 N T EH1 N T AH0 D   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contented-, *contented*, content, contente
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contented[ADJ] ที่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่, Syn. content, pleased
contentedly[ADV] อย่างพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่, Syn. happily

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contented(คันเทน'ทิด) adj. เป็นที่พอใจ,อิ่มอกอิ่มใจ,มักน้อย
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ,ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied,frustrated ###A. contented

English-Thai: Nontri Dictionary
contented(adj) เป็นที่พึงพอใจ,เป็นที่สำราญใจ,เป็นที่จุใจ,อิ่มอกอิ่มใจ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You're going to turn me into one of those fat, useless, contented house cats.เธอทำให้ฉันกลับไปอ้วนอีกแล้ว, ฉันคงอยู่ในบ้านแมวไม่ได้แน่. Hocus Pocus (1993)
And i also got contented to this, that like our film in our real lives,และผมพอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้, เช่นเดียวกับหนังของพวกเรา ชีวิตจริงของพวกเรา, Om Shanti Om (2007)
You've been pretty contented up till now.คุณพึงพอใจกับความสมถะจนถึงตอนนี้ Episode #1.15 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contentedA contented mind is a perpetual feast.
contentedDespite of riches, he is not contented.
contentedFor all his riches, he is not quite contented.
contentedFor all his wealth, he is not contented.
contentedHappy is a man who is contented.
contentedHappy is the man who is contented.
contentedHappy is the man who is contented with his lot.
contentedHe is contented with his lot.
contentedI am contented with my lot.
contentedIt is true that he is poor, but he is contented.
contentedNo matter how rich he may be, he is never contented.
contentedRich as he is, he is not contented.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อย่างสบายใจ[ADV] happily, See also: contentedly, satisfyingly, Syn. อย่างมีความสุข, Ant. อย่างเศร้าใจ, Example: หญิงสาว 3-4 คนเดินอวดโฉมมาตามถนนอย่างสบายใจ
ความอิ่มใจ[N] contentedness, See also: gratification, delight, satisfaction, complacency, Syn. ความปลื้มใจ, ความพอใจ, ความสุขใจ, Example: เรื่องธรรมดาของศิลปินเมื่อสิ้นสุดการก้าวเดินช่วงหนึ่งก็มักเกิดความภูมิใจ และความอิ่มใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิ่มใจ[v.] (imjai) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented   FR: être comblé ; être assouvi
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed   
กริ่ม[v.] (krim) EN: be happy ; be pleased ; be satisfied ; be contented   
สบายใจ[adj.] (sabāijai) EN: contented heart ; happy ; pleasure ; joyous   FR: heureux ; détendu
สมถะ[adj.] (samatha) EN: unambitious ; plain ; contented ; simple ; content with what one has ; composed ; modest ; leading a simple life ; humble   FR: content de son sort ; bien dans sa tête
สุขสบาย[adj.] (suksabāi) EN: contented ; happy   FR: bienheureux
ยิ้มย่อง[v.] (yimyǿng) EN: smile contentedly   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTENTED K AH0 N T EH1 N T AH0 D
CONTENTED K AH0 N T EH1 N T IH0 D
CONTENTEDLY K AH0 N T EH1 N T AH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contented (v) kˈəntˈɛntɪd (k @1 n t e1 n t i d)
contentedly (a) kˈəntˈɛntɪdliː (k @1 n t e1 n t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiè, ㄑㄧㄝˋ, ] contented, #39,512 [Add to Longdo]
[yān, ㄧㄢ, / ] contented; peaceful, #271,499 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
安んじる[やすんじる, yasunjiru] (v1,vi) to be contented; to be at ease [Add to Longdo]
以て瞑すべし;もって瞑すべし;以って瞑すべし(io)[もってめいすべし, mottemeisubeshi] (exp) one can now rest in peace; one ought to be contented with what has been accomplished [Add to Longdo]
甘んじる[あまんじる, amanjiru] (v1,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot) [Add to Longdo]
甘んずる[あまんずる, amanzuru] (vz,vi) to content oneself with; to be resigned to (one's fate); to be contented (satisfied) with (one's lot) [Add to Longdo]
心行く[こころゆく, kokoroyuku] (v5k-s,vi) to be completely satisfied or contented [Add to Longdo]
不純分子[ふじゅんぶんし, fujunbunshi] (n) dissident (discontented) element [Add to Longdo]
不平分子[ふへいぶんし, fuheibunshi] (n) discontented element; discontented (grumbling) member [Add to Longdo]
不満げ;不満気[ふまんげ, fumange] (adj-na) dissatisfied; discontented; glum; complaining [Add to Longdo]
怏怏;怏々;鞅鞅;鞅々[おうおう, ouou] (adj-t,adv-to) discontented; unhappy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contented \Con*tent"ed\, a.
   Content; easy in mind; satisfied; quiet; willing. --
   {Con*tent"ed*ly}, adv. -- {Con*tent"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contented
   adj 1: satisfied or showing satisfaction with things as they
       are; "a contented smile" [syn: {contented}, {content}]
       [ant: {discontent}, {discontented}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top