ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discontented

D IH2 S K AH0 N T EH1 N T IH0 D   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discontented-, *discontented*, discontent, discontente
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discontented[ADJ] ซึ่งไม่พอใจ, Syn. dissatisfied, disgrantled
discontentedly[ADV] ด้วยความไม่พอใจ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ,ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied,frustrated ###A. contented

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่สบอารมณ์[ADJ] dissatisfied, See also: discontented, disappointed, displeased, unsatisfied, unhappy, Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์, Example: หล่อนทำการบ้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาสุดเกลียดด้วยทีท่าไม่สบอารมณ์
ฮึกฮัก[ADJ] dissatisfied, See also: discontented, disgruntled, malcontent, ungratified, exasperated, Example: แดงทำท่าฮึกฮัก เมื่อแม่ไม่อนุญาตให้ไปทัศนาจรต่างจังหวัด, Thai definition: อาการไม่พอใจ, อาการขัดใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed   

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCONTENTED D IH2 S K AH0 N T EH1 N T IH0 D
DISCONTENTEDLY D IH2 S K AH0 N T EH1 N T IH0 D L IY0
DISCONTENTEDNESS D IH2 S K AH0 N T EH1 N T IH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discontented (v) dˌɪskəntˈɛntɪd (d i2 s k @ n t e1 n t i d)
discontentedly (a) dˌɪskəntˈɛntɪdliː (d i2 s k @ n t e1 n t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàng, ㄧㄤˋ, ] discontented, #124,631 [Add to Longdo]
欿[kǎn, ㄎㄢˇ, 欿] discontented with oneself, #691,040 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unzufrieden; missmutig {adj} | unzufriedener; missmutiger | am unzufriedensten; am missmutigstendiscontented | more discontented | most discontented [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
不純分子[ふじゅんぶんし, fujunbunshi] (n) dissident (discontented) element [Add to Longdo]
不平分子[ふへいぶんし, fuheibunshi] (n) discontented element; discontented (grumbling) member [Add to Longdo]
不満げ;不満気[ふまんげ, fumange] (adj-na) dissatisfied; discontented; glum; complaining [Add to Longdo]
怏怏;怏々;鞅鞅;鞅々[おうおう, ouou] (adj-t,adv-to) discontented; unhappy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discontent \Dis`con*tent"\, v. t. [imp. & p. p. {Discontented};
   p. pr. & vb. n. {Discontenting}.]
   To deprive of content; to make uneasy; to dissatisfy.
   --Suckling.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discontented \Dis`con*tent"ed\, p. p. & a.
   Dissatisfied; uneasy in mind; malcontent.
   [1913 Webster]
 
      And every one that was in distress, and every one that
      was in debt, and every one that was discontented,
      gathered themselves unto him.      --1 Sam. xxii.
                          2.
   -- {Dis`con*tent"ed*ly}, adv. -- {Dis`con*tent"ed*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discontented
   adj 1: showing or experiencing dissatisfaction or restless
       longing; "saw many discontent faces in the room"; "was
       discontented with his position" [syn: {discontented},
       {discontent}] [ant: {content}, {contented}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top