ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contention

K AH0 N T EH1 N SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contention-, *contention*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contention(n) การแข่งขัน, Syn. competition, rivalry
contention(n) การโต้แย้ง, See also: การโต้เถียง, ความขัดแย้ง, Syn. argument, controversy, disagreement
contention(n) ความคิดเห็นในการโต้แย้ง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contention(คันเทน'เชิน) n. การแข่งขัน,การดิ้นรนต่อสู้,การโต้เถียง, Syn. struggle

English-Thai: Nontri Dictionary
contention(n) การทะเลาะวิวาท,การโต้เถียง,การต่อสู้,การแข่งขัน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contentionการช่วงชิง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
contentionการต่อสู้คดี, ข้อโต้เถียง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
My contention is that prior to the Revolutionary War, the economic modalities- especially in the southern colonies- could most aptly be characterized as...ในความเห็นของชั้นก็คือ ก่อนที่จะ มีสงครามปฎิวัติ-รูปแบบของเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในอาณานิคมใต้ เป็นรูปเป็นร่างที่เหมาะสมแบบเปรียบ ชาวไร่ชาวนา Good Will Hunting (1997)
Contention is... 80 miles back the other way.คอนเทนชั่น เมืองนั่นน่ะ 80 ไมล์ย้อนออกนอกทางเรานะ 3:10 to Yuma (2007)
Did you get to the part in Bone of Contention where Kathy has to swim through the sewage tunnel looking for the killer's teeth?คุณรู้หรือเปล่าว่าในตอนที่มีการแข่งขันเอากระดูก ที่ที่เคที่ว่ายน้ำผ่านอุโมงก์น้ำเสียเพื่อไปหาฟันของฆาตกร? The Bones on the Blue Line (2010)
Uh, first contention is a broad claim that the separation of powers doctrine precludes judicial review of a claim of privilege...ข้อโต้แย้งแรกคือ การเรียกร้องทั่วไป ให้หลักการแบ่งแยกอำนาจ ต้องห้ามไม่ให้ตุลาการภิวัฒน์ ในข้อเรียกร้องของเอกสิทธิ์ Taking Account (2011)
Uh, the first contention is a broad claim...ข้อโต้แย้งแรกคือ การเรียกร้องทั่วไป... . Taking Account (2011)
The only bone of contention between them is this decision.สิ่งที่เชื่อมโยงเขาทั้งสองคือการตัดสินใจนี้ Break Point (2012)
We understand there was some contention between you two about the bridge project?เราเข้าใจว่ามีความขัดแย้ง ระหว่างคุณ 2 คน เรื่องโครงการก่อสร้างสะพาน Leave It to Beavers (2012)
Yeah, it's actually a little bit of a point of contention between the two of us.ใช่ อันที่จริงเรื่องนี้มันก็ทำให้ เราสองคนทะเลาะกันนะ I Do (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
contentionSpread the table, and contention will cease.
contentionThe division of the property was a bone of contention between the brothers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเต็มใจ(n) willingness, See also: contention, satisfaction, Syn. ความสมัครใจ, ความยินดี, Ant. ความไม่เต็มใจ, Example: รัฐบาลมีความเต็มใจในการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น, Thai Definition: มีใจสมัครด้วยยินดี, ไม่มีข้ออิดเอื้อนหรือขัดแย้ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข้อขัดแย้ง[khø khatyaēng] (n, exp) EN: matter in contention ; point of contention ; matter in dispute ; disagreement
ข้อโต้เถียง[khø tōthīeng] (n, exp) EN: dispute ; argument ; controversy ; point of contention  FR: point de désaccord [m]
ข้อโต้แย้ง[khøtōyaēng] (n) EN: argument ; counter-argument ; objection ; point in opposition ; opposing view ; dispute ; disagreement ; contention

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTENTION K AH0 N T EH1 N SH AH0 N
CONTENTIONS K AH0 N T EH1 N SH AH0 N Z
CONTENTIONED K AH0 N T EH1 N SH AH0 N D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contention (n) kˈəntˈɛnʃən (k @1 n t e1 n sh @ n)
contentions (n) kˈəntˈɛnʃənz (k @1 n t e1 n sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
争论点[zhēng lùn diǎn, ㄓㄥ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] contention, #155,401 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンテンション[kontenshon] (n) {comp} contention (e.g. in LANs) [Add to Longdo]
コンテンションモード[kontenshonmo-do] (n) {comp} contention mode [Add to Longdo]
回線争奪[かいせんそうだつ, kaisensoudatsu] (n) {comp} contention [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] (n,vs,adj-no) contention; competition; rivalry; quarrel; (P) [Add to Longdo]
係争(P);繋争[けいそう, keisou] (n,adj-no) contention; dispute; conflict; controversy; (P) [Add to Longdo]
係争物[けいそうぶつ, keisoubutsu] (n) legal point of contention; matter in dispute; subject of debate; issue in contention [Add to Longdo]
主張[しゅちょう, shuchou] (n,vs) claim; request; insistence; assertion; advocacy; emphasis; contention; opinion; tenet; (P) [Add to Longdo]
太刀打ち[たちうち, tachiuchi] (n,vs) crossing swords; opposition; contention [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コンテンション[こんてんしょん, kontenshon] contention (e.g. in LANs) [Add to Longdo]
コンテンションモード[こんてんしょんもーど, kontenshonmo-do] contention mode [Add to Longdo]
回線争奪[かいせんそうだつ, kaisensoudatsu] contention [Add to Longdo]
競合[きょうごう, kyougou] contention, competition, concurrence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contention \Con*ten"tion\, n. [F. contention, L. contentio. See
   {Contend}.]
   1. A violent effort or struggle to obtain, or to resist,
    something; contest; strife.
    [1913 Webster]
 
       I would my arms could match thee in contention.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Strife in words; controversy; altercation; quarrel;
    dispute; as, a bone of contention.
    [1913 Webster]
 
       Contentions and strivings about the law. --Titus
                          iii. 9.
    [1913 Webster]
 
   3. Vehemence of endeavor; eagerness; ardor; zeal.
    [1913 Webster]
 
       An end . . . worthy our utmost contention to obtain.
                          --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   4. A point maintained in an argument, or a line of argument
    taken in its support; the subject matter of discussion or
    strife; a position taken or contended for.
    [1913 Webster]
 
       All men seem agreed what is to be done; the
       contention is how the subject is to be divided and
       defined.               --Bagehot.
    [1913 Webster]
 
       This was my original contention, and I still
       maintain that you should abide by your former
       decision.               --Jowett.
 
   Syn: Struggle; strife; contest; quarrel; combat; conflict;
     feud; litigation; controversy; dissension; variance;
     disagreement; debate; competition; emulation.
 
   Usage: {Contention}, {Strife}. A struggle between two parties
      is the idea common to these two words. Strife is a
      struggle for mastery; contention is a struggle for the
      possession of some desired object, or the
      accomplishment of some favorite end. Neither of the
      words is necessarily used in a bad sense, since there
      may be a generous strife or contention between two
      friends as to which shall incur danger or submit to
      sacrifices. Ordinarily, however, these words denote a
      struggle arising from bad passions. In that case,
      strife usually springs from a quarrelsome temper, and
      contention from, a selfish spirit which seeks its own
      aggrandizement, or is fearful lest others should
      obtain too much. Strife has more reference to the
      manner than to the object of a struggle, while
      contention takes more account of the end to be gained.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contention
   n 1: a point asserted as part of an argument
   2: a contentious speech act; a dispute where there is strong
     disagreement; "they were involved in a violent argument"
     [syn: {controversy}, {contention}, {contestation},
     {disputation}, {disceptation}, {tilt}, {argument}, {arguing}]
   3: the act of competing as for profit or a prize; "the teams
     were in fierce contention for first place" [syn:
     {competition}, {contention}, {rivalry}] [ant: {cooperation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top