หรือคุณหมายถึง peacefulneß?
Search result for

peacefulness

(18 entries)
(0.0458 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peacefulness-, *peacefulness*, peacefulnes
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If it brings me days of peacefulnessหากสิ่งนั้นนำมาซึ่งวันแห่งความผาสุข The Lost Bladesman (2011)
It was like a kind of peacefulness.มันเหมือนกับเธอพบความสงบสุข From Childhood's Hour (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความร่มเย็น    [N] peacefulness, See also: happiness, Syn. ความสุขสบาย, Example: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ
สันติ    [N] peacefulness, See also: tranquility, calmness, quietness, Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, Example: อหิงษาเป็นหลักธรรมที่จะนำไปสู่สันติและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ
ความราบรื่น    [N] peacefulness, See also: smoothness, Syn. ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความยุ่งเหยิง, ความวุ่นวาย, Example: ทุกคนหวังที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยความราบรื่น, Thai definition: ความเรียบร้อยปราศจากอุปสรรคใดๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบบุญ[n.] (baibun) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit   FR: protection [f]
สงบจิตสงบใจ[v. exp.] (sa-ngop jit sa-ngop jai) EN: be calm-hearted ; be peaceful inside ; be emotionally tranquil ; find peacefulness   FR: être serein
สันติ[n.] (santi) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness   FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness   

CMU English Pronouncing Dictionary
PEACEFULNESS    P IY1 S F AH0 L N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peacefulness    (n) (p ii1 s f l n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
康寧[こうねい, kounei] (n) (obsc) tranquility; tranquillity; peacefulness [Add to Longdo]
静謐;静ひつ[せいひつ, seihitsu] (adj-na,n) peacefulness; tranquillity; tranquility [Add to Longdo]
和らぎ[やわらぎ, yawaragi] (n) alleviation; abatement; peacefulness [Add to Longdo]
恬然[てんぜん, tenzen] (n,adj-t,adv-to) calm; peacefulness [Add to Longdo]
綏撫[すいぶ;ずいぶ, suibu ; zuibu] (n,vs) lulled into peacefulness; comforted and consoled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peaceful \Peace"ful\, a.
   1. Possessing or enjoying peace; not disturbed by war,
    tumult, agitation, anxiety, or commotion; quiet; tranquil;
    as, a peaceful time; a peaceful country; a peaceful end.
    [1913 Webster]
 
   2. Not disposed or tending to war, tumult or agitation;
    pacific; mild; calm; peaceable; as, peaceful words.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Peaceable}.
     [1913 Webster] --{Peace"ful*ly}, adv.. --
     {Peace"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peacefulness
   n 1: a state that is calm and tranquil [syn: {peaceableness},
      {peacefulness}]
   2: the absence of mental stress or anxiety [syn: {peace},
     {peacefulness}, {peace of mind}, {repose}, {serenity},
     {heartsease}, {ataraxis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top