Search result for

message

(89 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -message-, *message*
Possible hiragana form: めっさげ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
message[N] ข่าวสาร, See also: ข่าวคราว, ข้อความ, สาร, Syn. new, document, letter, note
message[N] ประเด็น, See also: เนื้อความ, เนื้อหา, ความหมาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
message(เมส'ซิจฺ) n. สาร,ข่าวสาร,ข่าวคราว,จุดหมายหรือคำพูดที่ฝากไปให้บุคคลอื่น,ความหมาย,ถ้อยคำ (โทรเลขหรือโทรศัพท์)
message boxกรอบแสดงข้อความหมายถึง ช่องหรือวินโดว์เล็ก ๆ ที่จะแสดงบนจอภาพ พร้อมด้วยข้อความบางอย่าง อาจเป็นคำถาม อาจเป็นข้อมูลให้เลือก หรืออาจเป็นคำเตือนก็ได้ คล้าย ๆ กับกรอบสนทนา (dialog box)

English-Thai: Nontri Dictionary
message(n) ข่าวสาร,ความหมาย,ถ้อยคำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
messageสาร [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
messageสาร, สาสน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
messageสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
messageสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
message, budgetสารนำเสนองบประมาณ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Message ข้อความ [คอมพิวเตอร์]
Messageสาร หรือข่าวสาร [การจัดการความรู้]
Messageสาร, ข่าวสาร [การแพทย์]
Message, Physiologicalข่าวสารทางสรีรวิทยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just got all of your messages.ฉันเพิ่งได้ข้อความทั้งหมดของคุณ Pret-a-Poor-J (2008)
Hey, it's aaron. Leave a message.เฮ้ นี่เอรอนระ ฝากข้อความไว้ There Might be Blood (2008)
So, uh, if this isn't serena, leave a message. Thank you.งั้นถ้านี่ไม่ใช่ซีรีน่า ก็ฝากข้อความไว้ ขอบคุณ There Might be Blood (2008)
Um, okay, that was the worst message I have ever heard...โอเค นี่เป็นข้อความที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยได้ยิน . . There Might be Blood (2008)
Why don't you send them message by carrier pigeon?ทำไมไม่ส่งสารโดยนกพิราบล่ะ? Odyssey (2008)
Her messages sounded kind of urgent.จากเอกสารดูเหมือนว่าจะเป็นกรณีฉุกเฉิน Birthmarks (2008)
She took the message as "thanks for playing, but we have our real children now."เธอได้รับข้อความว่าขอบคุณที่เล่นด้วย\ แต่ตอนนี้เรามีลูกจริงๆแล้ว Birthmarks (2008)
So I threw a bottle into the mirror, which successfully conveyed my message.ผมเลยกว้างขวดไปที่กระจกเงา Birthmarks (2008)
- I came to send a message.-ฉันจะส่งสัญญานให้ Pilot (2008)
I have come to deliver a message.ข้าต้องมาส่งข้อความ The Labyrinth of Gedref (2008)
And who is this message for?และข้อความนั่นเป็นของใคร The Labyrinth of Gedref (2008)
Get a message to the fleet! We have to warn...ส่งข่าวไปที่กองยาน เราต้องเตือน... Rookies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
messageAre there any messages for me?
messageCan I leave a message?
messageCan I take a message?
messageComputers are used to send messages by e-mail.
messageDo you have any messages for me?
messageEmphasise the message in that paragraph.
messageERROR: No message body!
messageFlashing lights transmit messages between ships and to motorists along city streets.
messageFor some reason the message text was corrupted, so I restored it before reading.
messageFrank left a message by means of a secret code.
messageFrom the menu-bar's "Reply" select "create follow-up message". The message you reply to is quoted.
messageGive him the message when he comes back.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาสน์[N] message, See also: letter, word, tidings, Syn. สาสน, Example: กองบัญชาการทหารสูงสุดสัมพันธมิตรเอเชียอาคเนย์ได้ส่งสาสน์ให้ขบวนการเสรีไทยส่งคณะฑูตทหารออกไปเจรจาทางทหารที่ศรีลังกา, Thai definition: จดหมายของประมุขของประเทศ หรือประมุขสงฆ์ที่ใช้ในการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ
ข่าวคราว[N] news, See also: message, information, Syn. ข่าวสาร, ข้อมูล, ข่าว, Example: เราไม่ได้ข่าวคราวจากทางบ้านมาหลายเดือนแล้ว, Count unit: เรื่อง, ข่าว, Thai definition: คำบอกเล่าเรื่องทุกข์สุขความเป็นไปของชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บอกฝาก[v. exp.] (bøk fāk) FR: laisser un message
เดินป้าย[v.] (doēnpāi) EN: deliver a document ; send messages   
ฝากข้อความ[v. exp.] (fāk khøkhwām) EN: leave a message   
อีเมล = อีเมล์[n.] (īmēl = īmēn = īmēo) EN: email ; e-mail ; electronic mail ; e-mail address   FR: courrier électronique [m] ; message électronique [m] ; courriel [m] ; mél [m] ; mail [m] (anglic.) ; e-mail [m] (anglic.) ; adresse électronique [f]
จดข้อความไว้[v. exp.] (jot khøkhwām wai) EN: take a message   FR: prendre un message
ข่าวคราว[n.] (khāokhrāo) EN: news ; message ; information   FR: nouvelle [f] ; message [m] ; information [f]
ข่าวสาร[n.] (khāosān) EN: news ; information ; message   FR: nouvelles [fpl] ; informations [fpl] ; actualités [fpl] ; message [m]
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: subject ; case ; matter ; story ; gist ; substance ; message   FR: contenu [m] ; teneur [f] ; substance [f] ; message [m] ; important [m]
ข้อความ[n.] (khøkhwām) EN: text ; wording ; context ; passage ; statement ; message ; clause ; matter   
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum   FR: messager [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MESSAGE    M EH1 S AH0 JH
MESSAGES    M EH1 S AH0 JH AH0 Z
MESSAGEPAD    M EH1 S AH0 JH P AE2 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
message    (n) (m e1 s i jh)
messages    (n) (m e1 s i jh i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Botschaft {f} | eine Botschaft ausrichtenmessage | to deliver a message [Add to Longdo]
Gebührenzählung {f}message accounting [Add to Longdo]
Meldung {f} | Meldungen {pl}message | messages [Add to Longdo]
Speichervermittlung {f} (Telefon)message switching [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P) [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
PM[ピーエム, pi-emu] (n) (1) (abbr) {comp} (See プライベートメッセージ) private message; PM; (n-t) (2) post-meridiem; afternoon [Add to Longdo]
お告げ[おつげ, otsuge] (n) oracle; revelation; divine message [Add to Longdo]
インスタントメッセージ[, insutantomesse-ji] (n) instant message; IM [Add to Longdo]
インターフェイスメッセージプロセッサー[, inta-feisumesse-jipurosessa-] (n) {comp} Interface Message Processor; IMP [Add to Longdo]
エラーメッセージ[, era-messe-ji] (n) {comp} error message [Add to Longdo]
エンディングノート[, endeinguno-to] (n) booklet constituting an informal living will (containing wishes regarding one's hospitalization or funeral, and perhaps one's life story, messages to loved ones, etc.) (wasei [Add to Longdo]
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card [Add to Longdo]
キープアライブメッセージ[, ki-puaraibumesse-ji] (n) {comp} keep alive message [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
讯息传递中介[xùn xī chuán dì zhōng jiè, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄨㄥ ㄐㄧㄝˋ, / ] message transfer agent; MTA [Add to Longdo]
讯息处理系统[xùn xī chǔ lǐ xì tǒng, ㄒㄩㄣˋ ㄒㄧ ㄔㄨˇ ㄌㄧˇ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] Message Handling System; MHS [Add to Longdo]
贺词[hè cí, ㄏㄜˋ ㄘˊ, / ] message of congratulation [Add to Longdo]
音信[yīn xìn, ㄒㄧㄣˋ, ] message [Add to Longdo]
音耗[yīn hào, ㄏㄠˋ, ] message [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インターフェイスメッセージプロセッサー[いんたーふぇいすめっせーじぷろせっさー, inta-feisumesse-jipurosessa-] Interface Message Processor, IMP [Add to Longdo]
エラーメッセージ[えらーめっせーじ, era-messe-ji] error message [Add to Longdo]
キープアライブメッセージ[きーぷあらいぶめっせーじ, ki-puaraibumesse-ji] keep alive message [Add to Longdo]
コントロールメッセージ[こんとろーるめっせーじ, kontoro-rumesse-ji] control message [Add to Longdo]
シグナリングメッセージ[しぐなりんぐめっせーじ, shigunaringumesse-ji] signalling message [Add to Longdo]
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages) [Add to Longdo]
セットアップメッセージ[せっとあっぷめっせーじ, settoappumesse-ji] SETUP message [Add to Longdo]
バッチ型オンライン処理プログラム[バッチけいオンラインしょりプログラム, bacchi kei onrain shori puroguramu] BMP, Batch Message Processing Program [Add to Longdo]
フレーム[ふれーむ, fure-mu] flame (abusive or threatening message), frame [Add to Longdo]
ヘルプメッセージ[へるぷめっせーじ, herupumesse-ji] help message [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Message \Mes"sage\, v. t.
   To bear as a message. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Message \Mes"sage\, n. [OE., fr. OF. message, fr. LL.
   missaticus. See 1st {Message}.]
   A messenger. [Obs.] --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Message \Mes"sage\ (?; 48), n. [F., fr. LL. missaticum, fr. L.
   mittere, missum, to send. See {Mission}, and cf.
   {Messenger}.]
   1. Any notice, word, or communication, written or verbal,
    sent from one person to another.
    [1913 Webster]
 
       Ehud said, I have a message from God unto thee.
                          --Judg. iii.
                          20.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, specifically, an official communication, not made
    in person, but delivered by a messenger; as, the
    President's message.
    [1913 Webster]
 
   {Message shell}. See {Shell}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 message
   n 1: a communication (usually brief) that is written or spoken
      or signaled; "he sent a three-word message"
   2: what a communication that is about something is about [syn:
     {message}, {content}, {subject matter}, {substance}]
   v 1: send a message to; "She messaged the committee"
   2: send as a message; "She messaged the final report by fax"
   3: send a message; "There is no messaging service at this
     company"

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 message [mɛsaʒ]
   errand; message
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top