ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

discontent

D IH0 S K AH0 N T EH1 N T   
56 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -discontent-, *discontent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
discontent[N] ความไม่พอใจ, Syn. dissatisfaction, unhappiness
discontent[VT] ทำให้ไม่พอใจ
discontented[ADJ] ซึ่งไม่พอใจ, Syn. dissatisfied, disgrantled
discontentedly[ADV] ด้วยความไม่พอใจ
discontentment[N] ความไม่พอใจ, Syn. dissatisfaction, unhappiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
discontent(ดิสคันเทนทฺ') adj. ไม่พอใจ. n. ความไม่พอใจ vt. ทำให้ไม่พอใจ
discontented(ดิสคันเทน'ทิด) adj. ลำบากใจ,ไม่พอใจ,ไม่สบายใจ., Syn. dissatisfied,frustrated ###A. contented

English-Thai: Nontri Dictionary
discontent(n) ความไม่พอใจ,ความไม่ถูกใจ,ความไม่สบอารมณ์
discontent(vt) ทำให้ไม่พอใจ,ทำให้ไม่ถูกใจ,ทำให้ไม่สบอารมณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You must know there's discontent from many prisoners over how you run sona.นายต้องรู้ว่า มีนักโทษหลายคนไม่พอใจ การทำงานของโซน่า Photo Finish (2007)
* Always hopeful, yet discontent **ยังมีความหวัง ยังไม่หายไป* Chuck Versus Tom Sawyer (2008)
But doesn't point out your wife seems discontented...แต่ไม่พูดว่าภรรยาคุณดูไม่พอใจ We're So Happy You're So Happy (2008)
If you're that discontented, then you can just stop chasing after me.ถ้าเธอไม่พอใจจริงๆละก็เลิกตามฉันซะที Episode #1.17 (2009)
Now is the winter of our discontent, made glorious summer by this sun of York.อยู่ถนนฮาร์ลี เป็นหมอ หยุดเลย The King's Speech (2010)
Let me have a gander at the source of the societal discontentment here.เอาละไหนมาต้นเหตุของความไม่พอใจกันหน่อย Rango (2011)
Our spies report growing discontent among the northern lords.สายของเราบอกเรื่องความพอใจที่มากขึ้นเรื่อยๆ ในบรรดาลอร์ดชาวเหนือทั้งหลาย The Ghost of Harrenhal (2012)
And I'm sure if those same spies snuck into our own encampments, they would report growing discontent amongst the southern lords.และข้าเองก็มั่นใจว่าหากสายพวกเดียวกันนี้ ลอบเข้ามาในค่ายของเรา พวกมันก็คงรายงานเรื่องความไม่พอใจที่มากขึ้นเรื่อยๆ ของลอร์ดชาวใต้เหมือนกัน The Ghost of Harrenhal (2012)
Candor runs the risk of brooking discontent.ใช้ความตรงไปตรงมาควบคุมความเสี่ยง ของการอดทนกับเรื่องที่ไม่น่าพอใจ Forgiveness (2012)
There seems to be some discontent in the ranks, Finch.ดูเหมือนว่ามีความขัดแย้งกันอยู่นะ ฟินน์ Til Death (2012)
Apparently we underestimated their marital discontent.เห็นชัดว่าเราประเมิณ ปัญหาชีวิตคู่ต่ำเกินไป Til Death (2012)
They were forever discontent, and envious of the wealth and beauty of their neighbors.พวกเขาไม่พอใจตลอดไป และอิจฉาของความมั่งคั่ง และความงามของเพื่อนบ้านของพวกเขา Maleficent (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
discontentDiscontent abounds in the world.
discontentNo medicine can cure a man of discontent.
discontentThe mayor manifested his discontent with the new plan.
discontentThose rules nourished discontent among students.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไม่สบอารมณ์[ADJ] dissatisfied, See also: discontented, disappointed, displeased, unsatisfied, unhappy, Syn. ไม่พอใจ, ไม่เป็นที่พอใจ, ไม่เป็นที่สบอารมณ์, Example: หล่อนทำการบ้านภาษาอังกฤษซึ่งเป็นวิชาสุดเกลียดด้วยทีท่าไม่สบอารมณ์
ฮึกฮัก[ADJ] dissatisfied, See also: discontented, disgruntled, malcontent, ungratified, exasperated, Example: แดงทำท่าฮึกฮัก เมื่อแม่ไม่อนุญาตให้ไปทัศนาจรต่างจังหวัด, Thai definition: อาการไม่พอใจ, อาการขัดใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed   
ความไม่พอใจ [n.] (khwām mai phøjai) EN: discontent ; dissatisfaction ; unhappiness ; discontentment ; frustration   FR: mécontement [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
DISCONTENT    D IH0 S K AH0 N T EH1 N T
DISCONTENTS    D IH2 S K AH0 N T EH1 N T S
DISCONTENTED    D IH2 S K AH0 N T EH1 N T IH0 D
DISCONTENTEDLY    D IH2 S K AH0 N T EH1 N T IH0 D L IY0
DISCONTENTEDNESS    D IH2 S K AH0 N T EH1 N T IH0 D N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
discontent    (v) dˌɪskəntˈɛnt (d i2 s k @ n t e1 n t)
discontents    (v) dˌɪskəntˈɛnts (d i2 s k @ n t e1 n t s)
discontented    (v) dˌɪskəntˈɛntɪd (d i2 s k @ n t e1 n t i d)
discontenting    (v) dˌɪskəntˈɛntɪŋ (d i2 s k @ n t e1 n t i ng)
discontentedly    (a) dˌɪskəntˈɛntɪdliː (d i2 s k @ n t e1 n t i d l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
牢骚[láo sāo, ㄌㄠˊ ㄙㄠ, / ] discontent; complaint, #24,129 [Add to Longdo]
[yàng, ㄧㄤˋ, ] discontented, #124,631 [Add to Longdo]
欿[kǎn, ㄎㄢˇ, 欿] discontented with oneself, #691,040 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unzufrieden {adj} | unzufriedener | am unzufriedenstendiscontent | more discontent | most discontent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint [Add to Longdo]
ものを[, monowo] (conj,prt) (usu. at sentence end) although (with nuance of strong discontent); but; even though; I wish .... [Add to Longdo]
不純分子[ふじゅんぶんし, fujunbunshi] (n) dissident (discontented) element [Add to Longdo]
不服[ふふく, fufuku] (adj-na,n) dissatisfaction; discontent; disapproval; objection; complaint; protest; disagreement; (P) [Add to Longdo]
不平[ふへい, fuhei] (adj-na,n) complaint; discontent; dissatisfaction; (P) [Add to Longdo]
不平不満[ふへいふまん, fuheifuman] (n) discontent and grumbling [Add to Longdo]
不平分子[ふへいぶんし, fuheibunshi] (n) discontented element; discontented (grumbling) member [Add to Longdo]
不満げ;不満気[ふまんげ, fumange] (adj-na) dissatisfied; discontented; glum; complaining [Add to Longdo]
怏怏;怏々;鞅鞅;鞅々[おうおう, ouou] (adj-t,adv-to) discontented; unhappy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discontent \Dis`con*tent"\, v. t. [imp. & p. p. {Discontented};
   p. pr. & vb. n. {Discontenting}.]
   To deprive of content; to make uneasy; to dissatisfy.
   --Suckling.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discontent \Dis`con*tent"\, n.
   1. Want of content; uneasiness and inquietude of mind;
    dissatisfaction; disquiet.
    [1913 Webster]
 
       Now is the winter of our discontent
       Made glorious summer by this sun of York. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The rapacity of his father's administration had
       excited such universal discontent.  --Hallam
    [1913 Webster]
 
   2. A discontented person; a malcontent. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Thus was the Scotch nation full of discontents.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Discontent \Dis`con*tent"\ (d[i^]s`k[o^]n*t[e^]nt"), a.
   Not content; discontented; dissatisfied. --Jer. Taylor.
   [1913 Webster]
 
      Passion seemed to be much discontent, but Patience was
      very quiet.               --Bunyan.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 discontent
   adj 1: showing or experiencing dissatisfaction or restless
       longing; "saw many discontent faces in the room"; "was
       discontented with his position" [syn: {discontented},
       {discontent}] [ant: {content}, {contented}]
   n 1: a longing for something better than the present situation
      [syn: {discontentment}, {discontent}, {discontentedness}]
      [ant: {contentment}]
   v 1: make dissatisfied [ant: {content}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top