ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contentious

K AH0 N T EH1 N SH AH0 S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contentious-, *contentious*, contentiou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contentious[ADJ] ซึ่งโต้เถียงกัน, See also: ซึ่งเป็นที่ถกเถียงกัน, Syn. quarrelsom, argumentative

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contentious(คันเทน'เชิส) adj. ชอบทะเลาะ,ชอบโต้เถียง,ชอบต่อสู้., See also: contentiousness n. ดูcontentious

English-Thai: Nontri Dictionary
contentious(adj) ชอบทะเลาะวิวาท,ชอบต่อสู้,ชอบโต้เถียง,ชอบแย้ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contentious caseคดีมีข้อพิพาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those are some contentious items you might not want to put on the block.เป็นพวกที่ยังคลุมเคลือ คุณยังเอาออกประมูลไม่ได้ The Red Violin (1998)
Well, I grew up with an older brother and a very contentious twin sister.ฉันโตมากับพี่สาวฝาแฝด ที่ชอบทะเลาะด้วยไม่หยุด The Jiminy Conjecture (2009)
Contentiously voicing both their opposition and support. One way or another, this is Dr. Jack Kevorkian's fifth trial...ส่งเสียงต่อว่าและเสียงเชียร์ ผู้ที่เค้าต่อต้านและสนับสนุน You Don't Know Jack (2010)
I found out why my parents' divorce is so contentious.ฉันรู้คำตอบแล้ว ว่าทำไมพ่อแม่ถึงหย่ากัน ชอบทะเลาะกัน Commitment (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTENTIOUS    K AH0 N T EH1 N SH AH0 S
CONTENTIOUSNESS    K AH0 N T EH1 N SH AH0 S N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contentious    (j) kˈəntˈɛnʃəs (k @1 n t e1 n sh @ s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
kontroverse Frage {f}contentious issue [Add to Longdo]
Streitpunkt {m}contentious point [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
議論になる[ぎろんになる, gironninaru] (exp,v5r) (1) to get into an argument; to come to discuss; (2) to be controversial (usu. as an adjectival phrase); to be contentious [Add to Longdo]
争い好き[あらそいずき, arasoizuki] (adj-na) quarrelsome; contentious [Add to Longdo]
争訟[そうしょう, soushou] (n,adj-no) dispute by legal action; contentious [Add to Longdo]
非訟事件[ひしょうじけん, hishoujiken] (n) non-contentious case (law) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contentious \Con*ten"tious\, a. [L. contentiosus: cf. F.
   contentieux.]
   1. Fond of contention; given to angry debate; provoking
    dispute or contention; quarrelsome.
    [1913 Webster]
 
       Despotic and contentious temper.   --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. Relating to contention or strife; involving or
    characterized by contention. --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       More cheerful, though not less contentious, regions.
                          --Brougham.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) Contested; litigated; litigious; having power to
    decide controversy.
    [1913 Webster]
 
   {Contentious jurisdiction} (Eng. Eccl. Law), jurisdiction
    over matters in controversy between parties, in
    contradistinction to {voluntary jurisdiction}, or that
    exercised upon matters not opposed or controverted.
 
   Syn: Quarrelsome; pugnacious; dissentious; wrangling;
     litigious; perverse; peevish. -- {Con*ten"tious*ly},
     adv. -- {Con*ten"tious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contentious
   adj 1: inclined or showing an inclination to dispute or
       disagree, even to engage in law suits; "a style described
       as abrasive and contentious"; "a disputatious lawyer"; "a
       litigious and acrimonious spirit" [syn: {contentious},
       {combative}, {disputatious}, {disputative}, {litigious}]
   2: involving or likely to cause controversy; "a central and
     contentious element of the book"- Tim W.Ferfuson

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top