หรือคุณหมายถึง calmneß?
Search result for

calmness

(26 entries)
(0.0409 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calmness-, *calmness*, calmnes
English-Thai: Nontri Dictionary
calmness(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความเงียบสงบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He had this calmness.เขาดูเยือกเย็นมาก The Firefly (2011)
Your new secrecy, calmness with Mr. Chuck, supporting Ms. Serena's new boyfriend, and last week,ความลับใหม่ของคุณ ความเยือกเย็นกับเรื่องของคุณชัค สนับสนุนแฟนคนใหม่ของคุณเซรีน่า และอาทิตย์ที่แล้ว Empire of the Son (2011)
Intense rage followed by a long period of calmness spent inside the house.ความโกรธเกลียดอย่างแรง ตามด้วยการใช้เวลาในบ้านอย่างใจเย็น Catching Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calmnessHis calmness is more apparent than real.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันติสุข[N] calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
ความเยือกเย็น[N] calmness, See also: serenity, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความสุขุม, Example: คนที่เกิดราศีกรกฎเป็นคนที่มีความเยือกเย็นภายนอกแต่ภายในจิตใจเป็นคนใจร้อน, Thai definition: จิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว
ความสงบเงียบ[N] quietness, See also: calmness, stillness, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความครึกโครม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ngop ngīep) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity   
สันติ[n.] (santi) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness   FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
ศานติ[n.] (sānti) EN: peace ; tranquillity ; calmness   FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
ศานติภาพ[n.] (sāntiphāp) EN: peace ; tranquility ; calmness   
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness   
ศานติสุข[n.] (sāntisuk) EN: peace ; tranquility ; calmness   

CMU English Pronouncing Dictionary
CALMNESS    K AA1 M N AH0 S
CALMNESS    K AA1 L M N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calmness    (n) (k aa1 m n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
何の気なし;何の気無し[なんのきなし, nannokinashi] (exp) unintentional; with calmness; casually [Add to Longdo]
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n,adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) {Buddh} calmness of the heart; enlightenment [Add to Longdo]
長閑さ[のどかさ, nodokasa] (n) tranquility; tranquillity; calmness; quietness [Add to Longdo]
沈着[ちんちゃく, chinchaku] (n,vs) (1) settling or depositing (at the bottom of something); deposition; pigmentation; (n,adj-na) (2) composure; calmness; (P) [Add to Longdo]
平ちゃら[へいちゃら;へっちゃら, heichara ; hecchara] (n,adj-na) coolness; calmness; composure; unconcern [Add to Longdo]
平気[へいき, heiki] (adj-na,n) coolness; calmness; composure; unconcern; (P) [Add to Longdo]
落ち着き(P);落着き;落ち付き;落付き[おちつき, ochitsuki] (n) (1) calmness; composure; presence of mind; (2) stability; steadiness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calmness \Calm"ness\, n.
   The state of quality of being calm; quietness; tranquillity;
   self-repose.
   [1913 Webster]
 
      The gentle calmness of the flood.    --Denham.
   [1913 Webster]
 
      Hes calmness was the repose of conscious power. --E.
                          Everett.
 
   Syn: Quietness; quietude; stillness; tranquillity; serenity;
     repose; composure; sedateness; placidity.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calmness
   n 1: steadiness of mind under stress; "he accepted their
      problems with composure and she with equanimity" [syn:
      {composure}, {calm}, {calmness}, {equanimity}] [ant:
      {discomposure}]
   2: an absence of strong winds or rain
   3: a feeling of calm; an absence of agitation or excitement
     [ant: {agitation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top