หรือคุณหมายถึง calmneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calmness

K AA1 M N AH0 S   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calmness-, *calmness*, calmnes
English-Thai: Nontri Dictionary
calmness(n) ความสงบ,ความเงียบ,ความเงียบสงบ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your new secrecy, calmness with Mr. Chuck, supporting Ms. Serena's new boyfriend, and last week,ความลับใหม่ของคุณ ความเยือกเย็นกับเรื่องของคุณชัค สนับสนุนแฟนคนใหม่ของคุณเซรีน่า และอาทิตย์ที่แล้ว Empire of the Son (2011)
Intense rage followed by a long period of calmness spent inside the house.ความโกรธเกลียดอย่างแรง ตามด้วยการใช้เวลาในบ้านอย่างใจเย็น Catching Out (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calmnessHis calmness is more apparent than real.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันติสุข[N] calmness, See also: calm, tranquillity, quiet, hush, repose, serenity, peace, peacefulness, Syn. ความสงบสุข, Example: เขาเหล่านั้นดำรงชีพอยู่ด้วยความสงบและมีสันติสุข
ความเยือกเย็น[N] calmness, See also: serenity, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความสุขุม, Example: คนที่เกิดราศีกรกฎเป็นคนที่มีความเยือกเย็นภายนอกแต่ภายในจิตใจเป็นคนใจร้อน, Thai definition: จิตใจหนักแน่นสุขุมไม่ฉุนเฉียว
ความสงบเงียบ[N] quietness, See also: calmness, stillness, tranquillity, Syn. ความสงบ, ความเงียบสงบ, Ant. ความอึกทึก, ความครึกโครม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ngop ngīep) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity   
สันติ[n.] (santi) EN: peacefulness ; tranquility ; calmness ; quietness   FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
ศานติ[n.] (sānti) EN: peace ; tranquillity ; calmness   FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
ศานติภาพ[n.] (sāntiphāp) EN: peace ; tranquility ; calmness   
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness   
ศานติสุข[n.] (sāntisuk) EN: peace ; tranquility ; calmness   

CMU English Pronouncing Dictionary
CALMNESS    K AA1 M N AH0 S
CALMNESS    K AA1 L M N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
calmness    (n) kˈaːmnəs (k aa1 m n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
何の気なし;何の気無し[なんのきなし, nannokinashi] (exp) unintentional; with calmness; casually [Add to Longdo]
寂静;寂靜(oK)[じゃくじょう;せきせい, jakujou ; sekisei] (n,adj-na) (1) calmness; stillness; tranquility; (n) (2) (じゃくじょう only) {Buddh} calmness of the heart; enlightenment [Add to Longdo]
長閑さ[のどかさ, nodokasa] (n) tranquility; tranquillity; calmness; quietness [Add to Longdo]
沈着[ちんちゃく, chinchaku] (n,vs) (1) settling or depositing (at the bottom of something); deposition; pigmentation; (n,adj-na) (2) composure; calmness; (P) [Add to Longdo]
平ちゃら[へいちゃら;へっちゃら, heichara ; hecchara] (n,adj-na) coolness; calmness; composure; unconcern [Add to Longdo]
平気[へいき, heiki] (adj-na,n) coolness; calmness; composure; unconcern; (P) [Add to Longdo]
落ち着き(P);落着き;落ち付き;落付き[おちつき, ochitsuki] (n) (1) calmness; composure; presence of mind; (2) stability; steadiness; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Calmness \Calm"ness\, n.
   The state of quality of being calm; quietness; tranquillity;
   self-repose.
   [1913 Webster]
 
      The gentle calmness of the flood.    --Denham.
   [1913 Webster]
 
      Hes calmness was the repose of conscious power. --E.
                          Everett.
 
   Syn: Quietness; quietude; stillness; tranquillity; serenity;
     repose; composure; sedateness; placidity.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calmness
   n 1: steadiness of mind under stress; "he accepted their
      problems with composure and she with equanimity" [syn:
      {composure}, {calm}, {calmness}, {equanimity}] [ant:
      {discomposure}]
   2: an absence of strong winds or rain
   3: a feeling of calm; an absence of agitation or excitement
     [ant: {agitation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top