Search result for

สงบเสงี่ยม

(33 entries)
(0.0175 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สงบเสงี่ยม-, *สงบเสงี่ยม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบเสงี่ยม[V] be modest, See also: be reserved, be mild, be quiet, Example: ฝ่ายชายสงบเสงี่ยมอยู่เบื้องล่างไม่กล้าสบตาว่าที่พ่อตาแม่ยาย, Thai definition: ระงับกิริยาวาจาด้วยเจียมตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สงบเสงี่ยมก. ระงับกิริยาวาจาด้วยความสุภาพเรียบร้อย เช่น เวลาอยู่ต่อหน้าผู้ใหญ่ต้องสงบเสงี่ยมเจียมตัว.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You look pretty calm for someoneเธอดูสงบเสงี่ยมมากเลยนะ New Haven Can Wait (2008)
Shouldn't you be a little bit more modest in front of me?คุณจะไม่สงบเสงี่ยมเล็กน้อยต่อหน้าฉันหรือ? Episode #1.9 (2008)
You have a quiet reserve. I don't know, you have an old soul.ฉันต้องการสิ่งที่ประทับใจจากคุณ ฉันไม่รู้ คุณควรสงบเสงี่ยมหน่อย Iron Man 2 (2010)
Everyone thought he was harmless...ทุกๆคนคิดว่าเขาเป็นคนที่สงบเสงี่ยมเรียบร้อย Epiphany (2010)
Since you had admitted it so coolly, I thought you wouldn't be a hypocrite.เพราะคุณยอมรับมันอย่างสงบเสงี่ยม ฉันคิดว่าคุณอาจไม่ได้เป็นคนหลอกลวง I Need Romance (2011)
I was raised to be composed at all times.ฉันถูกเลี้ยงมาให้เป็นคนสงบเสงี่ยม ตลอดเวลา Women and Death (2012)
It's a little low-key. I'll give you that.ดูท่าเธอจะสงบเสงี่ยมเจียมตัว มากเลยนะเนี่ย No Quarter (2012)
It's another way for addicts to act out in early sobriety.เป็นอีกวิธีของพวกเสพติด ที่ช่วงแรกมักทำสงบเสงี่ยม Days of Wine and Roses (2013)
You give a guy a couple of these, and his soldier's at ease.ถ้าเอายานี่ให้ผู้ชายกินสัก 2-3 เม็ด แล้วทหารของเขาก็จะสงบเสงี่ยม Guadalajara Dog (2013)
Ladies, we have been docile too long.เราทำตัวสงบเสงี่ยมมานานพอแล้วนะ The Axeman Cometh (2013)
While someone goes out to reach far ahead, and reach for higher places, are you going to try and fit yourself to a pre-determined level, and... spend your youth in a small and dark maid's room?ขณะที่บางคนก้าวออกไปเพื่อเอื้อมให้ไกลขึ้น และเอื้อมไปยังที่ที่สูงขึ้น เธอพยายามจะทำตัวสงบเสงี่ยม กับระดับที่กำหนดไว้แล้ว และ... ใช้ชีวิตวัยสาวของเธอ อยู่ในห้องแม่บ้านแคบๆและมืดมิดเหรอ Episode #1.5 (2013)
I don't know. She's reserved.ฉันไม่รู้ เธอดูสงบเสงี่ยม The Silver Briefcase (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงบเสงี่ยม[v. exp.] (sa-ngop sa-ngīem) EN: be modest ; be reserved ; be mild ; be quiet   
สงบเสงี่ยม[adj.] (sa-ngop sa-ngīem) EN: modest ; reserved ; mild   FR: discret ; réservé

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quiet[ADJ] สงบเสงี่ยม, See also: ไม่เสแสร้ง, ไม่มีมารยา, Syn. unostentatious, subdued, unobstrusive, unpretentious

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coy(คอย) {coyed,coying,coys} adj. ขี้อาย,อาย,กระดาก,สงบเสงี่ยม vi. มีกิริยาที่อาย vt. สงบเสงี่ยม, See also: coyness n., Syn. diffident,shy
demure(ดิเมียว') adj. อาย,กระดาก,เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม., See also: demureness n., Syn. modest
mim(มิม) adj. สงบเสงี่ยม,กระดาก,ไม่รุนแรง,ถ่อมตัว
modest(มอด'ดิสทฺ) adj. ถ่อมตัว,ไม่รุนแรง,พอประมาณ,เรียบ ๆ ,สุภาพ,สงบเสงี่ยม., See also: modestly adv., Syn. backward,
prim(พริม) adj.,vi. (ทำให้) เรียบร้อย,เป็นระเบียบ,สงบเสงี่ยม., See also: primness n., Syn. proper,
reserve(รีเซิร์ฟว') vt. สงวน,จอง,รักษาไว้สำรอง n. ทุนสำรอง,เงินสะสม,คนสำรอง,ที่สงวน,กองหนุน,สิ่งที่สงนไว้,ป่าสงวน,เขตสงวน,ความสงบเสงี่ยม,การสงวนท่าที,การไม่พูดมาก, -Phr. (in reserve สำรองไว้ในอนาคต,สิ่งทดแทน,อะไหล่,ส่วนสำรอง,อวัยวะสำรอง)
reserved(รีเซิร์ฟวดฺ') adj. สงวนไว้,สำรองไว้,จองไว้,รักษาไว้,สงบเสงี่ยม,สงวนท่าที, See also: reservedness n.
sober(โซ'เบอะ) adj. ไม่เมา,มีสติ,ปกติ,สุขุม,เยือกเย็น,เคร่งขาม,สงบเสงี่ยม,ไม่คุยโว,ไม่จินตนาการ,มีเหตุผล vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นไม่เมา (มีสติ,ปกติ...), See also: soberingly adv. soberly adv., Syn. moderate
sober-mindedadj. มีสติ,สุขุม,สงบเสงี่ยม,เยือกเย็น,มีเหตุผล., See also: sober-mindedness n.
sobriety(โซไบร'อิที) n. ความมีสติ,ความสุขุม,ความสงบเสงี่ยม,ความไม่เมา,ความเยือกเย็น,ความมีเหตุผล,ความไม่เมา., Syn. restraint

English-Thai: Nontri Dictionary
demure(adj) เคร่งขรึม,สงบเสงี่ยม,กระดากอาย
inconspicuous(adj) ไม่สะดุดตา,ไม่เด่น,สงบเสงี่ยม
modest(adj) สุภาพ,ถ่อมตัว,สงบเสงี่ยม,ไม่รุนแรง,ขี้อาย,พอประมาณ
modesty(n) ความสุภาพ,ความพอดี,ความสงบเสงี่ยม,ความถ่อมตัว
prim(adj) เรียบร้อย,สงบเสงี่ยม,เป็นระเบียบ
reserved(adj) สงบเสงี่ยม,ขรึม,ที่สงวนไว้,ที่รักษาไว้

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top