ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

peace

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peace-, *peace*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
Department of Peacekeeping Operationsทบวงการสันติบาล เป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติ มีหน้าที่ดูแลรักษาสันติภาพของมนุษยชาติในนามสหประชาชาติ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peace(n) สนธิสัญญาสันติภาพ
peace(n) ความสงบเรียบร้อย, See also: สันติภาพ, ความสงบ, สันติ, Syn. concord, conformity, harmony, Ant. discord, conflict
peaceful(adj) สงบ, See also: ซึ่งมีระเบียบ, เงียบสงบ, Syn. calm, even, impassive, Ant. disturbed
peaceful(adj) ซึ่งยอมตาม, See also: ซึ่งโอนอ่อน, ซึ่งผ่อนตาม
peaceable(adj) สงบสุข
peacetime(n) ช่วงสงบ, See also: ช่วงปลอดสงคราม, Syn. peace
peacetime(adj) เกี่ยวกับช่วงปลอดสงคราม
peace pipe(n) กล้องสูบยาของชาวอินเดียนแดงในอเมริกาเหนือ
peacefully(adv) อย่างสงบ, See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ, Syn. calmly, quitely
peacemaker(n) ผู้ไกล่เกลี่ย, Syn. mediator, pacifist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
peace(พีส) n. ความสงบ, สันติภาพ
peace breaker n.ผู้ทำลายสันติภาพ
peace conferencen. การประชุมเจรจาสันติภาพ
peace corpsn. หน่วยงานอาสาสมัครเพื่อสันติภาพ
peace doveผู้รักสันติภาพ
peace officern. ผู้พิทักษ์สันติราช
peace pipen. กล้องยาสูบของอินเดียนแดง
peaceable(พี'ซะเบิล) adj. สงบ, สงบสุข, สงบได้, รักสันติ.
peaceful(พีส'ฟูล) adj. สงบ, มีสันติภาพ
peacekeepingn. การักษาสันติภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
peace(n) สันติภาพ, ความสงบ, ความสงบสุข
peaceable(adj) สงบสุข, เงียบสงบ, รักสงบ, รักสันติ
peaceful(adj) รักสินติภาพ, รักสงบ, สงบ, สงบสุข
peacemaker(n) ผู้ประนีประนอม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peaceสันติภาพ, ความสงบ, ปรกติสุข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peace bondทัณฑ์บนให้รักษาความสงบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peace conferenceการประชุมสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Peace Corpsหน่วยสันติภาพ (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace feelerผู้หยั่งเชิงสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace of the Kingความสงบสุขของพสกนิกร [ ดู pax regis ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
peace offensiveการรุกโดยสงบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace treatyสัญญาสันติภาพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
peace, armedสันติภาพโดยมีกำลังรบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Peaceสันติภาพ [TU Subject Heading]
Peace (Philosophy)สันติภาพ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
peace buildingการสร้างสันติภาพ เป็นการสร้างและพัฒนาเงื่อนไขเพื่อให้เกิดสันติภาพที่ถาวร อันรวมถึงการสร้างสถาบันและโครงสร้างพื้นฐานของชาติที่ถูกทำลายโดยสงคราม กลางเมืองหรือการสู้รบขึ้นมาใหม่ [การทูต]
Peace corps (United States)หน่วยอาสาสมัครอเมริกัน [TU Subject Heading]
peace enforcementการบังคับให้เกิดสันติภาพ " เป็นมาตรการใช้กำลังบังคับผู้ที่กำลังดำเนินการที่เป็นการละเมิด สันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศให้ยุติการกระทำดังกล่าว " [การทูต]
peace keepingการรักษาสันติภาพ " หมายถึง การส่งคณะเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนในนามของสหประชาชาติเข้าไปใน พื้นที่ที่มีความขัดแย้งโดยความยินยอมของ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง หรือความตกลงสันติภาพ หรือกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยวิถีทาง การเมือง " [การทูต]
peace makingการทำให้เกิดสันติภาพ เป็นการดำเนินการทางการทูตโดยมักใช้วิธีไกล่เกลี่ย และเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งโดยสันติวิธี [การทูต]
Peace movementsขบวนการสันติภาพ [TU Subject Heading]
Peace of mindความสงบแห่งจิตใจ [TU Subject Heading]
peace operationsปฏิบัติการสันติภาพ การดำเนินกการด้านสันติภาพ ซึ่งครอบคลุมถึงการสร้างสันติภาพ(peacemaking) การรักษาสันติภาพ(peacekeeping) และการเสริมสร้างสันติภาพ(peacebuilding) [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
peace out(slang) เป็นแสลง หมายถึง ลาก่อน, ไว้เจอกัน แต่ก่อนมักใช้ในพวกแก๊งสเตอร์ ให้ความหมายในเชิงเยาะเย้ย โดนเฉาะเมื่อ มีใครจะตาย หรือจะไปฆ่าใครตาย ต่อมาก็ใช้กันโดยทั่วไป เพราะเห็นว่า เท่ห์ดี, See also: See you later, Syn. Goodbye

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Revolution had broken out, her diplomats sued for peace while Tomainia's army fought on, confident its war machine would smash the enemy's lines.และสงครามกำลังยุติ ขณะที่กองทัพ โทไมเนีย กำลังรบกันอยู่ พวกเค้ามีความมุ่งมั่นในการรบ โดยไม่รู้ว่ากำลังแพ้ The Great Dictator (1940)
The Phooey remarks that for the world he has peace in his heart.**น่าขยะแขยง ที่สุดในโลก** เขามีใจที่สงบ The Great Dictator (1940)
We shall never have peace till we have a pure Aryan race.เราไม่เคยสงบสุขเลย จนบัดนี้ เราเป็นอารยัน The Great Dictator (1940)
Peace is declared!สันติภาพ The Great Dictator (1940)
Why couldn't they have left it there in peace at the bottom of the sea?ทําไมไม่ปล่อยให้มันนอนสงบอยู่ใต้ท้องทะเล Rebecca (1940)
Tell him I want to live in peace understand?บอกเขาว่าฉันอยากอยู่อย่างสงบ เข้าใจไหม? The Good, the Bad and the Ugly (1966)
murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
It's up to you to make peace between me and Sonny.มันขึ้นอยู่กับคุณที่จะทำให้ความสงบสุขระหว่างฉันและซันนี่ The Godfather (1972)
Let's face it, with all due respect, the Don - rest in peace - was slipping.ปล่อยให้หน้ามันด้วยความเคารพจากทุกส่วนที่เหลือดอนในความสงบได้รับการลื่นไถล The Godfather (1972)
let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today.let me say that I swear on the souls of my grandchildren, that I will not be the one to break the peace we've made here today. The Godfather (1972)
As Attorney General, I can assure you that a suitable sheriff will be found to restore the peace in Rock Ridge.ในฐานะอัยการสูงสุด ผมรับรองได้ว่า... ...จะส่ง นอภ.ที่เหมาะสมไปร็อคริดจ์ Blazing Saddles (1974)
What you need now is some peace and quiet.สิ่งจำเป็นสำหรับเธอตอนนี้คือ ความสงบและเงียบ. Suspiria (1977)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peaceA dove is a symbol of peace.
peaceAfter a brief peace, war broke out again.
peaceAfter countless burials of the hatchet, we always dig it up again. There doesn't seem to be any sign of an ever-lasting peace.
peaceAll I want is peace and quiet.
peaceAll the world desires peace.
peaceA lot of people want peace all over the world.
peaceAlthough the phrase 'world peace' sounds attractive, the road to world peace is very long and full of troubles.
peaceAn olive branch symbolizes peace.
peaceA rifle shot broke the peace of the early morning.
peaceAt long last, the two chiefs of the Indian tribes have decided to make peace.
peaceAtomic energy can be utilized for peaceful purposes.
peaceBattle's never proven peace.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบสุข(adv) peacefully, See also: tranquilly, Syn. สุขสงบ, สงบ, Example: ชาวจีนอาศัยอยู่ในเมืองไทยอย่างสงบสุขนานนับร้อยปี, Thai Definition: อย่างเรียบร้อยเป็นปกติไม่ทุกข์ร้อนใดๆ
สงบสุข(adv) peaceably, See also: happily, Syn. สงบ, สุข, สันติสุข, สงบเรียบร้อย, Ant. วุ่นวาย, โกลาหล
สันติ(n) peace, Syn. ความสงบสุข, ความสงบ, สันติภาพ, Ant. ความวุ่นวาย, ความโกลาหล
สันติภาพ(n) peace, Syn. ความสงบสุข, ความสงบ, สันติ
ความร่มเย็น(n) peacefulness, See also: happiness, Syn. ความสุขสบาย, Example: บ้านเมืองของเราเป็นปึกแผ่นมั่นคงมีอิสรภาพและความร่มเย็นเป็นปกติสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความยึดมั่นในชาติ
สุขสงบ(adv) peacefully, See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly, Syn. สงบสุข, Example: เราจะสร้างสรรค์สังคมให้เดินเข้าสู่ความยุติธรรมอย่างสุขสงบได้อย่างไร, Thai Definition: มีความสุขและสงบ
ร่มเย็น(adj) peaceful, See also: secure and peaceful, Syn. สุขสบาย, เป็นสุข, ร่มเย็นเป็นสุข, Example: เด็กที่เกิดมาอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมทางครอบครัวที่ร่มเย็น ตั้งแต่เป็นทารกจนกระทั่งเติบใหญ่ ย่อมมีบุคคลิกภาพที่ดี
ศานติภาพ(n) peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติภาพ, ความสงบ, Ant. สงคราม, Example: ความมั่นคงปลอดภัยและศานติภาพระหว่างชาติย่อมลดความสำคัญลง เมื่อสงครามได้เกิดขึ้น, Notes: (บาลี)
ศานติสุข(n) peace, See also: tranquility, calmness, Syn. สันติสุข, ความสงบสุข, Ant. ความวุ่นวาย, Example: ในสายตาของนักการทหารแล้ว อาจถือว่าปีนี้เป็นปีแห่งสันติสุขก็เป็นได้
สันติ(n) peacefulness, See also: tranquility, calmness, quietness, Syn. ความสงบ, สันติสุข, ความสงบสุข, ความสงบเรียบร้อย, Ant. ความวุ่นวาย, Example: อหิงษาเป็นหลักธรรมที่จะนำไปสู่สันติและหลีกเลี่ยงความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[ahōsikam] (v) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive
ใบบุญ[baibun] (n) EN: protection ; merit; merit as a protecting leaf ; condition of peacefulness and joy under the power of merit  FR: protection [ f ]
เฉย[choēi] (v) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by  FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เดหลี[dēlī] (n) EN: Peace lily
เดหลีใบกล้วย[dēlī bai klūay] (n, exp) EN: Peace lily ; Fragrant spathiphyllum
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ[kān yū ruam kan yāng santi] (n, exp) EN: peaceful co-existence  FR: coexistence pacifique [ f ] ; cohabitation pacifique [ f ]
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ[Khana Raksā Khwām Rīeprøi Haengchāt] (org) EN: National Peace Keeping Council (NPKC)
ขอสันติจงมีแด่ท่าน[khø santhi jong mī daē thān] (xp) EN: May peace be with you ! ; May peace prevail on earth !  FR: La paix soit avec vous !
ความเงียบ[khwām ngīep] (n) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity  FR: silence [ m ] ; calme [ m ] ; tranquillité [ f ] ; quiétude [ f ] (litt.)
ความสงบเรียบร้อย[khwām sa-ngop rīeprøi] (n, exp) EN: peace ; harmony ; concord

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
peace
peaceful
peacenik
peaceable
peaceably
peacetime
peacefully
peacemaker
peacekeeper
peacemakers

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peace
peaceful
peaceable
peaceably
peacetime
Peacehaven
peacefully
peacemaker
peacemakers
peacefulness

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
和平[hé píng, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ,  ] peace #1,492 [Add to Longdo]
[níng, ㄋㄧㄥˊ, / ] peaceful; rather; Ningxia (abbr.); Nanjing (abbr.); surname Ning #3,710 [Add to Longdo]
太平[tài píng, ㄊㄞˋ ㄆㄧㄥˊ,  ] peace and security #9,465 [Add to Longdo]
安宁[ān níng, ㄢ ㄋㄧㄥˊ,   /  ] peaceful; tranquil; calm; composed; free from worry #12,200 [Add to Longdo]
和睦[hé mù, ㄏㄜˊ ㄇㄨˋ,  ] peaceful relations; harmonious #16,529 [Add to Longdo]
维和部队[wéi hé bù duì, ㄨㄟˊ ㄏㄜˊ ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ,     /    ] peace-keeping force #18,832 [Add to Longdo]
和约[hé yuē, ㄏㄜˊ ㄩㄝ,   /  ] peace treaty #19,949 [Add to Longdo]
和谈[hé tán, ㄏㄜˊ ㄊㄢˊ,   /  ] peace talks #20,349 [Add to Longdo]
沉静[chén jìng, ㄔㄣˊ ㄐㄧㄥˋ,   /  ] peaceful; quiet; calm; gentle #20,517 [Add to Longdo]
和平共处[hé píng gòng chǔ, ㄏㄜˊ ㄆㄧㄥˊ ㄍㄨㄥˋ ㄔㄨˇ,     /    ] peaceful coexistence of nations, societies etc #23,760 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] TH: ความสงบ  EN: peace

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Friedensdividende { f }peace dividend [Add to Longdo]
Frieden { m } | Frieden schließenpeace | to make peace [Add to Longdo]
Friedensstärke { f } [ mil. ]peace establishment [Add to Longdo]
Friedensverhandlung { f }peace negotiation [Add to Longdo]
Friedensvertrag { m } | Friedensverträge { pl }peace treaty | peace treaties [Add to Longdo]
Grabesruhe { f }peace of the grave [Add to Longdo]
Parlamentär { m }; Parlamentärin { f }peace envoy; negotiator [Add to Longdo]
Seelenfrieden { m }peace of mind [Add to Longdo]
Ruhe ist die erste Bürgerpflicht.Peace is the citizen's first obligation. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[わ, wa] (n) (1) sum; (2) harmony; peace; (pref) (3) Japanese-style; (P) #1,449 [Add to Longdo]
平和[へいわ, heiwa] (adj-na, n) peace; harmony; (P) #2,011 [Add to Longdo]
平安[へいあん, heian] (adj-na, n) (1) peace; tranquility; tranquillity; (n) (2) Heian era (794-1185); (P) #3,540 [Add to Longdo]
保安[ほうあん, houan] (n) peace preservation; security; (P) #4,512 [Add to Longdo]
ピース[pi-su] (n) (1) peace; (2) peas; (3) piece; (P) #7,671 [Add to Longdo]
無事[ぶじ, buji] (adj-na, n) safety; peace; quietness; (P) #7,760 [Add to Longdo]
太平;泰平[たいへい, taihei] (adj-na, n) peace; tranquility; tranquillity #8,102 [Add to Longdo]
安心[あんじん, anjin] (n) { Buddh } obtaining peace of mind through faith or ascetic practice (practise) #9,149 [Add to Longdo]
安心(P);安神[あんしん, anshin] (adj-na, n, vs) relief; peace of mind; (P) #9,149 [Add to Longdo]
和平[わへい, wahei] (n, vs) peace; (P) #9,689 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peace \Peace\, v. t. & i.
   To make or become quiet; to be silent; to stop. [R.] "Peace
   your tattlings." --Shak.
   [1913 Webster]
 
      When the thunder would not peace at my bidding. --Shak.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peace \Peace\, n. [OE. pees, pais, OF. pais, paiz, pes, F. paix,
   L. pax, pacis, akin to pacere, paciscere, pacisci, to make an
   agreement, and prob. also pangere to fasten. Cf. {Appease},
   {Fair}, a., {Fay}, v., {Fang}, {Pacify}, {Pact}, {Pay} to
   requite.]
   A state of quiet or tranquillity; freedom from disturbance or
   agitation; calm; repose; specifically:
   (a) Exemption from, or cessation of, war with public enemies.
   (b) Public quiet, order, and contentment in obedience to law.
   (c) Exemption from, or subjection of, agitating passions;
     tranquillity of mind or conscience.
   (d) Reconciliation; agreement after variance; harmony;
     concord. "The eternal love and pees." --Chaucer.
     [1913 Webster]
 
   Note: Peace is sometimes used as an exclamation in commanding
      silence, quiet, or order. "Peace! foolish woman."
      --Shak.
      [1913 Webster]
 
   {At peace}, in a state of peace.
 
   {Breach of the peace}. See under {Breach}.
 
   {Justice of the peace}. See under {Justice}.
 
   {Peace of God}. (Law)
   (a) A term used in wills, indictments, etc., as denoting a
     state of peace and good conduct.
   (b) (Theol.) The peace of heart which is the gift of God.
 
   {Peace offering}.
   (a) (Jewish Antiq.) A voluntary offering to God in token of
     devout homage and of a sense of friendly communion with
     Him.
   (b) A gift or service offered as satisfaction to an offended
     person.
 
   {Peace officer}, a civil officer whose duty it is to preserve
    the public peace, to prevent riots, etc., as a polliceman,
    sheriff or constable.
 
   {To hold one's peace}, to be silent; to refrain from
    speaking.
 
   {To make one's peace with}, to reconcile one with, to plead
    one's cause with, or to become reconciled with, another.
    "I will make your peace with him." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peace
   n 1: the state prevailing during the absence of war [ant: {state
      of war}, {war}]
   2: harmonious relations; freedom from disputes; "the roommates
     lived in peace together"
   3: the absence of mental stress or anxiety [syn: {peace},
     {peacefulness}, {peace of mind}, {repose}, {serenity},
     {heartsease}, {ataraxis}]
   4: the general security of public places; "he was arrested for
     disturbing the peace" [syn: {peace}, {public security}]
   5: a treaty to cease hostilities; "peace came on November 11th"
     [syn: {peace}, {peace treaty}, {pacification}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top