ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tranquillity

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tranquillity-, *tranquillity*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tranquillity[N] ความสงบเงียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tranquillity(แทรงควิล'ลิที) n. ความสงบ,ความเงียบสงบ,ความราบรื่น., Syn. serenity,placidity

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It cannot unfold with such elegance, tranquillity and delicacy... or with such sweetness, affability, courtesy... restraint and generosity.มันไม่สามารถอวดอ้างได้ดั่ง ความงดงาม ความสงบ ความละมุนละไม หรือดั่ง ความหอมหวาน ความอ่อนโยน ความนอบน้อม ความอดกลั้น และความเอื้อเฟื้อ The Dreamers (2003)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ศานติ[N] peace, See also: tranquillity, calmness, Syn. ความสงบ, ความราบรื่น, ความสันติ, สันติสุข, สันติภาพ, Ant. วุ่นวาย, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเงียบ[n.] (khwām ngīep) EN: peace ; calm ; quiet ; tranquillity   FR: silence [m] ; calme [m] ; tranquillité [f] ; quiétude [f] (litt.)
ความสงบเงียบ[n. exp.] (khwām sa-ngop ngīep) EN: quietness ; calmness ; stillness ; tranquillity   
ศานติ[n.] (sānti) EN: peace ; tranquillity ; calmness   FR: paix [f] ; tranquillité [f] ; quiétude [f]
สันติสุข[n.] (santisuk) EN: calmness ; calm ; tranquillity ; quiet ; hush ; repose ; serenity ; peace ; peacefulness ; peace and happiness   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tranquillity    (n) trˈænkwˈɪlɪtiː (t r a1 n k w i1 l i t ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
のんどり[, nondori] (n,adv,vs) tranquility; tranquillity; leisure [Add to Longdo]
安らぎ[やすらぎ, yasuragi] (n) peace; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
安穏[あんのん, annon] (adj-na,n) peace; quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
安泰[あんたい, antai] (adj-na,n) peace; security; tranquility; tranquillity; (P) [Add to Longdo]
閑寂[かんじゃく, kanjaku] (adj-na,n) quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
休意[きゅうい, kyuui] (n,vs) peace; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
康寧[こうねい, kounei] (n) (obsc) tranquility; tranquillity; peacefulness [Add to Longdo]
治平[ちへい, chihei] (n) peace and tranquility; peace and tranquillity [Add to Longdo]
昌平[しょうへい, shouhei] (n) peace; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]
清閑[せいかん, seikan] (adj-na,n) peaceful; quiet; tranquility; tranquillity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tranquillity \Tran*quil"li*ty\, n. [F. tranquillit['e], L.
   tranquillitas.]
   The quality or state of being tranquil; calmness; composure.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tranquillity
   n 1: an untroubled state; free from disturbances [syn:
      {tranquillity}, {tranquility}, {quiet}]
   2: a state of peace and quiet [syn: {tranquillity},
     {tranquility}, {quietness}, {quietude}]
   3: a disposition free from stress or emotion [syn: {repose},
     {quiet}, {placidity}, {serenity}, {tranquillity},
     {tranquility}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top