Search result for

peacefully

(46 entries)
(0.4729 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -peacefully-, *peacefully*, peaceful
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peacefully[ADV] อย่างสงบ, See also: อย่างสันติ, อย่างมีระเบียบ, อย่างเรียบร้อย, อย่างเงียบสงบ, Syn. calmly, quitely

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can't forget our oath, that is, we must build a powerful Chosun in which everyone lives peacefully together.ข้ายังไม่ลืมคำสาบาน ที่จะต้องสร้าง โชซอน ที่แข็งแกร่ง และทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข Iljimae (2008)
What I remember is people protesting peacefully and legitimately against the Vietnam War!มันไม่ใช่อย่างที่ผมจำไ้ด้เลย เหตุการณ์ที่ผมจำได้คือการชุมนุมอย่างสงบ และเป็นตามกฎหมาย Frost/Nixon (2008)
will you leave peacefully?คุณจะจากไปโดยดีไหม? Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
They're surrendering peacefully and cooperating.เราล้อมจับอย่างสงบ และได้รับความร่วมมือ Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Uh,"ashford died peacefully in his home,อืม "แอสฟอร์ตตายอย่างสงบในบ้านของเขา" Pleasure Is My Business (2009)
Stanton died peacefully in his home."แสตนตันตายอย่างสงบในบ้านของเขา" Pleasure Is My Business (2009)
- I'm proud of you for handling it peacefully, jeff,ฉันภูมิใจที่เธอจัดการเรื่องนี้ด้วยสันติวิธีนะเจฟ Comparative Religion (2009)
He could have lived peacefully as from tomorrow onwards.เขามีความสบายใจ,ทำไม? Postman to Heaven (2009)
Please allow Joong-pil... to rest peacefully for eternity...ได้โปรดให้จุงพิล ได้ไปสู่สุขคติด้วยเถิด The Case of Itaewon Homicide (2009)
Carina is still alive, which means she hasn't given Karl the case yet, which means we have something to negotiate with peacefully.ซึ่งหมายถึง เธอยังไม่ได้ให้กระเป๋าคาร์ลไป และหมายถึงเราสามารถ เจรจาต่อรองแบบสันติได้ Chuck Versus the Three Words (2010)
"Once he's satisfied, the predator and prey live peacefully together."เมื่อมันอิ่ม ผู้ล่าและเหยื่อ จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ" Rite of Passage (2010)
It had lived peacefully below the surface all these years.มันอยู่อย่างสงบภายใต้พื้นผิวนั่น มานานหลายปี The Zillo Beast (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
peacefullyFred's agitation has now subsided, and he's sleeping peacefully.
peacefullyHe breathed his last peacefully this morning.
peacefullyHe had gone there to help garbage workers strike peacefully for better pay and working conditions.
peacefullyHe intervened and settled the matter peacefully for the time being.
peacefullyHis grandfather passed away peacefully.
peacefullyI could live peacefully here.
peacefullyInternational disputes must be settled peacefully.
peacefullyMartin Luther King, Jr., had won his first protest against injustice - peacefully.
peacefullyMartin Luther King, Jr., persuaded the black citizens to protest peacefully.
peacefullyMy grandmother passed away peacefully last night.
peacefullyMy grandmother went peacefully in the night.
peacefullyShe passed away peacefully in her sleep.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบสุข[ADV] peacefully, See also: tranquilly, Syn. สุขสงบ, สงบ, Example: ชาวจีนอาศัยอยู่ในเมืองไทยอย่างสงบสุขนานนับร้อยปี, Thai definition: อย่างเรียบร้อยเป็นปกติไม่ทุกข์ร้อนใดๆ
สุขสงบ[ADV] peacefully, See also: placidly, serenely, tranquilly, quietly, calmly, Syn. สงบสุข, Example: เราจะสร้างสรรค์สังคมให้เดินเข้าสู่ความยุติธรรมอย่างสุขสงบได้อย่างไร, Thai definition: มีความสุขและสงบ
สงบราบคาบ[ADV] peacefully, See also: tranquilly, calmly, Example: ปัญหาที่ว่าใหญ่ก็ถูกจัดการไปได้อย่างสงบราบคาบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngīep) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely   FR: calmement ; sereinement
สงบราบคาบ[adv.] (sa-ngop rāpkhāp) EN: peacefully ; tranquilly ; calmly   FR: tranquillement
อย่างสันติ[adj.] (yāng santi) EN: peacefully   FR: pacifiquement ; paisiblement

CMU English Pronouncing Dictionary
PEACEFULLY    P IY1 S F AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
peacefully    (a) (p ii1 s f @ l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
安々;安安[やすやす, yasuyasu] (adv,adv-to) calmly; peacefully; painlessly; comfortably [Add to Longdo]
何事もなく[なにごともなく, nanigotomonaku] (adv) uneventfully; without incident; without a hitch; peacefully [Add to Longdo]
丸く治まる;丸く収まる;丸くおさまる[まるくおさまる, marukuosamaru] (exp,v5r) to settle peacefully; to work out peacefully; to come to an amicable solution; to become reconciled [Add to Longdo]
成仏[じょうぶつ, joubutsu] (n,vs) (1) entering Nirvana; becoming a Buddha; (2) going to heaven; resting in peace; dying (peacefully) [Add to Longdo]
静かに[しずかに, shizukani] (adv) (1) calmly; quietly; gently; peacefully; (exp) (2) be quiet! [Add to Longdo]
大往生を遂げる[だいおうじょうをとげる, daioujouwotogeru] (exp,v1) to die peacefully; to have lived a full life [Add to Longdo]
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P) [Add to Longdo]
念仏往生[ねんぶつおうじょう, nenbutsuoujou] (n,vs) passing away peacefully to be reborn in Paradise through invocation of Amitabha [Add to Longdo]
変わりなく;変わり無く[かわりなく, kawarinaku] (adv) (1) unchangeably; constantly; uniformly; eternally; (2) uneventfully; peacefully [Add to Longdo]
無事に[ぶじに, bujini] (adv) safely; peacefully; quietly; without problems [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xī, ㄒㄧ, ] peacefully; quietly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Peaceful \Peace"ful\, a.
   1. Possessing or enjoying peace; not disturbed by war,
    tumult, agitation, anxiety, or commotion; quiet; tranquil;
    as, a peaceful time; a peaceful country; a peaceful end.
    [1913 Webster]
 
   2. Not disposed or tending to war, tumult or agitation;
    pacific; mild; calm; peaceable; as, peaceful words.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Peaceable}.
     [1913 Webster] --{Peace"ful*ly}, adv.. --
     {Peace"ful*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 peacefully
   adv 1: in a peaceful manner; "the hen settled herself on the
       nest most peacefully"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top