ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

calm down

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -calm down-, *calm down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
calm down[PHRV] ทำให้สงบ, See also: ทำให้นิ่งเฉย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just calm down.ใจเย็นไว้ Ua Hala (2012)
Now, now, now.Just calm down.ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ เพียงแค่ สงบลง Pinocchio (1940)
Calm down.สงบลง 12 Angry Men (1957)
- Don't tell me to calm down.- อย่าบอกฉันจะสงบลง 12 Angry Men (1957)
Calm down, calm down. It doesn't matter.สงบลงสงบลง มันไม่สำคัญว่า 12 Angry Men (1957)
Now, calm down, honey.ใจเย็นๆ ที่รัก Oh, God! (1977)
Now you calm down and you tell me what's the matter.มาสิ ตอนนี้คุณสงบลงและคุณบอก ฉัน เกิดอะไรขึ้น. Mad Max (1979)
- Calm down! Get ahold of yourself!- ใจเย็นๆ สิคะ ตั้งสติหน่อย Airplane! (1980)
Calm down. Get back to your seat. I'll take care of this.ใจเย็นๆ กลับไปนั่งที่ ผมจะจัดการเอง Airplane! (1980)
Calm down. Get ahold of yourself.ใจเย็นๆ ตั้งสติหน่อย Airplane! (1980)
- Calm down!- ใจเย็น! The Birdcage (1996)
-Look, guys, let's all just calm down, okay?-Look คนให้ทั้งหมดเพียงสงบลงโอเค? Bloodsport (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
calm downCalm down.
calm downCalm down a little, Kissho, your bumpkin nature is standing out!
calm downCalm down and begin at the beginning.
calm downCalm down. I'll come over as soon as possible.
calm downI closed my eyes to calm down.
calm downI don't lose my appetite when I get stressed, rather I can't calm down unless I eat something.
calm downThe weather will soon begin to calm down.
calm downTry and calm down.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบอารมณ์[V] calm down, See also: calm oneself, control one's emotion, suppress one's feeling, Syn. สงบจิตใจ, Ant. วุ่นวายใจ, Example: เขานั่งพะอืดพะอมอยู่ครู่หนึ่ง แล้วออกมาสงบอารมณ์เฉยๆ อยู่อีกพักใหญ่
สงบใจ[V] calm down, See also: tranquilly, calmly, Syn. สงบสติอารมณ์, สงบจิตสงบใจ, Example: หลวงพ่อบอกให้หญิงสาวสงบใจไว้เสียบ้าง ยิ่งคิดมากก็ยิ่งเป็นทุกข์หนัก, Thai definition: สำรวมจิตใจไม่ให้ทุกข์ร้อน
สงบสติอารมณ์[V] calm down, See also: calm oneself, remain calm, Syn. สงบใจ, สงบจิตสงบใจ, Example: คุณควรไปสงบสติอารมณ์ข้างนอกก่อนแล้วค่อยมาพูดกันใหม่, Thai definition: สำรวมจิตใจไม่ให้ทุกข์ร้อน
เซา[V] calm down, See also: stop, Syn. หยุดชะงัก, ซบเซา, Example: ลมเซาลงเล็กน้อย, Thai definition: เพลาลง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเย็น ฯ[v. exp.] (jai yen-yen) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited   FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver
สงบ[v.] (sa-ngop) EN: calm down   
สงบอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop ārom) EN: calm down ; calm oneself ; control one's emotion ; suppress one's feeling ; retire to find peace   
สงบใจ[v.] (sa-ngop jai) EN: calm down ; abate ; subside   
สงบสติอารมณ์[v. exp.] (sa-ngop sati ārom) EN: calm down ; calm oneself ; remain calm   FR: se calmer
เซา[v.] (sao) EN: calm down ; stop ; abate ; peter out ; tone down   

Japanese-English: EDICT Dictionary
我に返る[われにかえる, warenikaeru] (exp,v5r) (1) to come to one's senses; (2) to calm down [Add to Longdo]
収まる(P);納まる(P)[おさまる, osamaru] (v5r,vi) (1) to be in one's place; to be installed; to settle into; (2) (esp. 納まる) to be delivered; to be obtained; to be paid; (3) (See 治まる) to be settled; to be sorted out; (4) (See 治まる) to lessen (e.g. of storms, pain); to calm down; (5) to be fit tightly into (e.g. a frame); to be sheathed (in a scabbard); (P) [Add to Longdo]
静まる(P);鎮まる(P)[しずまる, shizumaru] (v5r,vi) to quieten down; to calm down; to subside; to die down; to abate; to be suppressed; (P) [Add to Longdo]
落ち着く(P);落ちつく;落着く;落ち付く;落付く[おちつく, ochitsuku] (v5k,vi) (1) to calm down; to compose oneself; to regain presence of mind; (2) to calm down; to settle down; to die down; to become stable; to abate; (3) to settle down (in a location, job, etc.); to settle in; (4) (of an arrangement, conclusion, etc.) to be settled; to be fixed; to have been reached; (5) to harmonize with; to harmonise with; to match; to suit; to fit; (6) (usu. used pronominally as 落ち着いた) (See 落ち着いた・おちついた・3) to be unobtrusive; to be quiet; to be subdued; (P) [Add to Longdo]
落ち着ける;落着ける;落ち付ける;落付ける[おちつける, ochitsukeru] (v1,vt) to quiet; to calm down; to compose oneself; to settle down [Add to Longdo]
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P) [Add to Longdo]
和む[なごむ, nagomu] (v5m) to be softened; to calm down; (P) [Add to Longdo]
和らぐ[やわらぐ, yawaragu] (v5g,vi) to soften; to calm down; to be mitigated; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 calm down
   v 1: become quiet or calm, especially after a state of
      agitation; "After the fight both men need to cool off.";
      "It took a while after the baby was born for things to
      settle down again." [syn: {calm}, {calm down}, {cool off},
      {chill out}, {simmer down}, {settle down}, {cool it}]
   2: make calm or still; "quiet the dragons of worry and fear"
     [syn: {calm}, {calm down}, {quiet}, {tranquilize},
     {tranquillize}, {tranquillise}, {quieten}, {lull}, {still}]
     [ant: {agitate}, {charge}, {charge up}, {commove}, {excite},
     {rouse}, {turn on}]
   3: become quiet or less intensive; "the fighting lulled for a
     moment" [syn: {lull}, {calm down}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top