Search result for

เงียบๆ

(6 entries)
(0.0904 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เงียบๆ-, *เงียบๆ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงียบๆ    [ADV] quietly, See also: silently, Syn. เฉยๆ, Ant. อึกทึก, ครึกโครม, Example: คุณพ่ออยากนั่งอ่านหนังสือเงียบๆ คนเดียวในห้องสมุด ห้ามใครเข้าไปรบกวนเป็นอันขาด
เงียบๆ    [V] be quiet, See also: be silent, be calm, Syn. เงียบ, นิ่งเงียบ, เฉยๆ, Ant. โวยวาย, เอะอะโวยวาย, กระโตกกระตาก, Example: รู้เรื่องนี้แล้วก็เงียบๆ ไปก่อนนะ อย่าเพิ่งกระโตกกระตาก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
milter    [N] ขี้อาย, See also: เงียบๆ, สงบเสงี่ยม, Syn. demure
mousey    [ADJ] ขี้อาย, See also: เงียบๆ, ขี้กลัว, ขี้ตื่นเต้น, Syn. fearful, shy, bashful, timorous, timid
mousy    [ADJ] ขี้อาย, See also: เงียบๆ, ขี้กลัว, ขี้ตื่นเต้น, Syn. fearful, shy, bashful, timorous, timid

English-Thai: Nontri Dictionary
taciturn(adj) ขรึม,เงียบๆ

Are you satisfied with the result?

Go to Top