ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

quietly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quietly-, *quietly*, quiet
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quietly(adv) อย่างเงียบ, See also: อย่างค่อยๆ, อย่างเบาๆ
quietly(adv) อย่างเงียบๆ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
quietlyเงียบ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One night, when I found she had come back quietly from London, คืนหนึ่งเมื่อผมพบว่าหล่อนเเอบกลับ มาจากลอนดอนอย่างเงียบๆ Rebecca (1940)
The door of the house where the boy lived was unlocked... ... and he opened it and walked in quietly with his bare feet.ประตูบ้านที่เด็กอาศัยอยู่ ถูกปลดล็อกและเขาเปิดมัน และดำเนินในอย่างเงียบ ๆ ด้วย เท้าเปล่าของเขา The Old Man and the Sea (1958)
Find out if there's a doctor on board, as quietly as you can.หาดูซิว่ามีหมออยู่บนเครื่องนี่มั้ย แบบเงียบที่สุดเลยนะ Airplane! (1980)
Now I suggest that we stack the bodies in the cellar, lock it, leave quietly one at a time, and pretend that none of this has ever happened.ตอนนี้ผมขอแนะนำว่าเรา ขนศพไปไว้ในห้องใต้ดิน ล็อคมัน แล้วออกไปอย่างเงียบๆ ทีละคน คิดซะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นที่นี่ Clue (1985)
You either leave quietly and we take the body or you stay and we beat the shit out of you.พวกแกจะไปอย่างเงียบๆ และเราเอาศพไป หรือ จะอยู่ ให้เราอัดพวกแกให้ขี้ทะลัก Stand by Me (1986)
Come here, come here. - [ Weeping Quietly ]- [ ร้องไห้เงียบ ๆ ] Pulp Fiction (1994)
Derek Vinyard was quietly released from Chino... early this morning after serving three and some odd years.เดเร็ค วินยาร์ด ได้รับการปล่อยตัว ออกมาจาก ชิโน้ อย่างเงียบๆ... เมื่อเช้านี้ หลังจากถูกจำคุก มาสามปีกว่า American History X (1998)
Quietly standing there while our country gets raped?จะยืนนิ่งเงียบอยู่ตรงนั้น / มองดูประเทศเราถูกข่มขู่? American History X (1998)
They're sitting quietly eyes closed.พวกเขานั่งเงียบกันจัง เราสบตากัน eXistenZ (1999)
Then you quietly port into the other pods and spread the infection to them.คุณพอร์ทมันเข้ากับพอดอื่น และฉีดเชื้อโรคเขาไป eXistenZ (1999)
Quietly now. It's a four-day journey to the other side.เงียบๆหน่อย เราต้องเดินทางอีก4วันกว่าจะไปถึงอีกฟาก The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I've lived quietly since then.ที่ฉันใช้ชีวิตอยู่เงียบๆ หลังจากนั้น. Millennium Actress (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quietlyHe came in quietly in order not to wake the family.
quietlyHe can move quietly and quickly.
quietlyHe closed the door quietly behind him.
quietlyHe lived quietly in the latter years of his life.
quietlyHe passed on quietly at his home last night.
quietlyHe quietly knocked at the door.
quietlyHe walked quietly.
quietlyI quietly take out my camera, so as not to be noticed by my photographic subject, and peek through the finder.
quietlyI shut the door quietly so as not to wake the baby.
quietlyIt was raining quietly.
quietlyI walked quietly so that they would not hear me.
quietlyI would tell you if you would just listen quietly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบนิ่ง(adv) still, See also: quietly, calmly, Syn. นิ่งสงบ, Ant. ลุกลี้ลุกลน, Example: ท่านนั่งสงบนิ่งภายใต้ร่มโพธิ์มาเป็นเวลาหลายชั่วยามแล้ว, Thai Definition: อย่างไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่ส่งเสียง
ค่อย(adv) quietly, See also: silently, softly lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาจากแดนสนธยาอันไกลโพ้น มันดังค่อยเหลือเกินจนเขาเกือบไม่ได้ยิน
ค่อยๆ(adv) quietly, See also: silently, softly, lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, นุ่มนวล, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: แม่บอกให้ผมพูดจาค่อยๆ หน่อย
เงียบ(adv) silently, See also: quietly, softly, still, Syn. สงบ, นิ่ง, เงียบเชียบ, Ant. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: เขาเป็นคนชอบแหกคอกอาจมีการต่อต้านเราอย่างเงียบๆ, Thai Definition: ไม่มีเสียงพูด เช่น นั่งเงียบ, ไม่มีเสียงอื้ออึง เช่น บ้านนี้เงียบ, สงบ, ปราศจากเสียงรบกวนหรือการก่อกวน, เช่นเหตุการณ์เงียบลงแล้ว โดยปริยายหมายความว่า ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบๆ, ไม่กระโตกกระตาก เช่น เก็บเรื่องเงียบ
เงียบกริบ(adv) quietly, See also: silently, still, reticently, soundlessly, Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ, Ant. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: พวกเรานั้งฟังกันอย่างเงียบกริบไม่มีการซักถามหรือแสดงความเห็นแม้แต่คนเดียว
เงียบๆ(adv) quietly, See also: silently, Syn. เฉยๆ, Ant. อึกทึก, ครึกโครม, Example: คุณพ่ออยากนั่งอ่านหนังสือเงียบๆ คนเดียวในห้องสมุด ห้ามใครเข้าไปรบกวนเป็นอันขาด
โดยดี(adv) willingly, See also: quietly, obediently, amicably, Syn. โดยจำนน, Example: นักเรียนเดินตามครูไปแต่โดยดี
เฉย(adv) quietly, See also: silently, Syn. นิ่ง, สงบ, Example: เมื่อได้รับยาแล้วผู้ป่วยก็นอนเฉยไม่แสดงอาการทุรนทุรายเหมือนทุกวัน
จุ๋งจิ๋ง(adv) softly, See also: quietly, privately, Syn. กระจุ๋งกระจิ๋ง, Ant. เอะอะ, Example: หนุ่มสาวคู่นั้นนั่งคุยกันจุ๋งจิ๋งใต้ต้นไม้, Thai Definition: อาการที่พูดกันเบาๆ ทำเสียงเล็กเสียงน้อยน่าเอ็นดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อย ๆ[khǿi-khǿi] (adv) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently
กริบ[krip] (adv) EN: quietly ; noiselessly ; silently  FR: silencieusement
เงียบ[ngīep] (adv) EN: silently ; quietly ; softly  FR: silencieusement ; calmement
เงียบกริบ[ngīepkrip] (adv) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly
เงียบ ๆ[ngīep-ngīep] (adv) EN: quietly ; silently
สงบเงียบ[sa-ngop ngīep] (adv) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely  FR: calmement ; sereinement
สงบนิ่ง[sa-ngop ning] (adj) EN: still ; quietly ; calmly  FR: calme ; paisible
ย่อง[yǿng] (v) EN: walk stealthily ; walk on tiptoe ; tiptoe ; walk quietly  FR: marcher sur la pointe des pieds

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
quietly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quietly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悄悄[qiǎo qiǎo, ㄑㄧㄠˇ ㄑㄧㄠˇ,  ] quietly #5,904 [Add to Longdo]
悄然[qiǎo rán, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ,  ] quietly #9,555 [Add to Longdo]
轻声[qīng shēng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ,   /  ] quietly; softly; neutral tone; light stress #10,475 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
そろそろ(P);そろっと[sorosoro (P); sorotto] (adv, adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) #13,026 [Add to Longdo]
おっとり[ottori] (adv-to, adv, vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
しいんと;シーンと[shiinto ; shi-n to] (adv, vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death) [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv, vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv, vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]
そろり[sorori] (adv-to, adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly [Add to Longdo]
ひっそり閑[ひっそりかん, hissorikan] (adv, adv-to) (uk) quietly [Add to Longdo]
ほそぼそ話す[ほそぼそはなす, hosobosohanasu] (v5s) to speak slowly and quietly [Add to Longdo]
ほろほろ[horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら, ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
安座[あんざ, anza] (n, vs) sitting quietly; sitting cross-legged [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quietly \Qui"et*ly\, adv.
   1. In a quiet state or manner; without motion; in a state of
    rest; as, to lie or sit quietly.
    [1913 Webster]
 
   2. Without tumult, alarm, dispute, or disturbance; peaceably;
    as, to live quietly; to sleep quietly.
    [1913 Webster]
 
   3. Calmly, without agitation or violent emotion; patiently;
    as, to submit quietly to unavoidable evils.
    [1913 Webster]
 
   4. Noiselessly; silently; without remark or violent movement;
    in a manner to attract little or no observation; as, he
    quietly left the room.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quietly
   adv 1: with low volume; "speak softly but carry a big stick";
       "she spoke quietly to the child"; "the radio was playing
       softly" [syn: {softly}, {quietly}] [ant: {aloud}, {loud},
       {loudly}]
   2: with little or no sound; "the class was listening quietly and
     intently"; "she was crying quietly" [ant: {noisily}]
   3: with little or no activity or no agitation (`quiet' is a
     nonstandard variant for `quietly'); "her hands rested quietly
     in her lap"; "the rock star was quietly led out the back
     door"; "sit here as quiet as you can" [syn: {quietly},
     {quiet}] [ant: {unquietly}]
   4: in a restful manner; "the streets are restfully sunny and
     still for the town is at mass" [syn: {restfully}, {quietly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top