Search result for

quietly

(47 entries)
(0.2341 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -quietly-, *quietly*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
quietlyเงียบ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
quietly    [ADV] อย่างเงียบ, See also: อย่างค่อยๆ, อย่างเบาๆ
quietly    [ADV] อย่างเงียบๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
quietly"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."
quietlyYou have only to sit quietly with your hands folded in your lap.
quietlyShe smiling now, and she was singing very quietly.
quietlyMary closed the door quietly.
quietlySpeak more quietly, please.
quietlyWe waited there quietly.
quietlyLately I've had the time to quietly enjoy the beauty/wonders of nature.
quietlyPlease close the door quietly.
quietlyIt was raining quietly.
quietlyI would tell you if you would just listen quietly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สงบนิ่ง    [ADV] still, See also: quietly, calmly, Syn. นิ่งสงบ, Ant. ลุกลี้ลุกลน, Example: ท่านนั่งสงบนิ่งภายใต้ร่มโพธิ์มาเป็นเวลาหลายชั่วยามแล้ว, Thai definition: อย่างไม่เคลื่อนไหวร่างกายและไม่ส่งเสียง
ค่อย    [ADV] quietly, See also: silently, softly lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: เขาได้ยินเสียงบางอย่างดังแว่วมาจากแดนสนธยาอันไกลโพ้น มันดังค่อยเหลือเกินจนเขาเกือบไม่ได้ยิน
ค่อยๆ    [ADV] quietly, See also: silently, softly, lightly, gently, Syn. เบา, เงียบ, นุ่มนวล, Ant. ดัง, อึกทึก, Example: แม่บอกให้ผมพูดจาค่อยๆ หน่อย
เงียบ    [ADV] silently, See also: quietly, softly, still, Syn. สงบ, นิ่ง, เงียบเชียบ, Ant. ดัง, เอิกเกริก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: เขาเป็นคนชอบแหกคอกอาจมีการต่อต้านเราอย่างเงียบๆ, Thai definition: ไม่มีเสียงพูด เช่น นั่งเงียบ, ไม่มีเสียงอื้ออึง เช่น บ้านนี้เงียบ, สงบ, ปราศจากเสียงรบกวนหรือการก่อกวน, เช่นเหตุการณ์เงียบลงแล้ว โดยปริยายหมายความว่า ไม่เอิกเกริกอื้ออึง เช่น ทำอย่างเงียบๆ, ไม่กระโตกกระตาก เช่น เก็บเรื่องเงียบ
เงียบกริบ    [ADV] quietly, See also: silently, still, reticently, soundlessly, Syn. เงียบสนิท, เงียบเชียบ, Ant. เสียงดัง, อึกทึก, อื้ออึง, เอะอะ, Example: พวกเรานั้งฟังกันอย่างเงียบกริบไม่มีการซักถามหรือแสดงความเห็นแม้แต่คนเดียว
เงียบๆ    [ADV] quietly, See also: silently, Syn. เฉยๆ, Ant. อึกทึก, ครึกโครม, Example: คุณพ่ออยากนั่งอ่านหนังสือเงียบๆ คนเดียวในห้องสมุด ห้ามใครเข้าไปรบกวนเป็นอันขาด
โดยดี [ADV] willingly, See also: quietly, obediently, amicably, Syn. โดยจำนน, Example: นักเรียนเดินตามครูไปแต่โดยดี
เฉย [ADV] quietly, See also: silently, Syn. นิ่ง, สงบ, Example: เมื่อได้รับยาแล้วผู้ป่วยก็นอนเฉยไม่แสดงอาการทุรนทุรายเหมือนทุกวัน
จุ๋งจิ๋ง    [ADV] softly, See also: quietly, privately, Syn. กระจุ๋งกระจิ๋ง, Ant. เอะอะ, Example: หนุ่มสาวคู่นั้นนั่งคุยกันจุ๋งจิ๋งใต้ต้นไม้, Thai definition: อาการที่พูดกันเบาๆ ทำเสียงเล็กเสียงน้อยน่าเอ็นดู

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่อย ๆ[adv.] (khǿi-khǿi) EN: quietly ; silently ; softly ; lightly ; gently   
กริบ[adv.] (krip) EN: quietly ; noiselessly ; silently   FR: silencieusement
เงียบ[adv.] (ngīep) EN: silently ; quietly ; softly   FR: silencieusement ; calmement
เงียบกริบ[adv.] (ngīepkrip) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly   
เงียบ ๆ[adv.] (ngīep-ngīep) EN: quietly ; silently   
สงบเงียบ[adv.] (sa-ngop ngīep) EN: calmly ; tranquilly ; peacefully ; quietly ; serenely   FR: calmement ; sereinement
สงบนิ่ง[adj.] (sa-ngop ning) EN: still ; quietly ; calmly   FR: calme ; paisible
ย่อง[v.] (yǿng) EN: walk stealthily ; walk on tiptoe ; tiptoe ; walk quietly   FR: marcher sur la pointe des pieds

CMU English Pronouncing Dictionary
QUIETLY    K W AY1 AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
quietly    (a) (k w ai1 @ t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
おっとり[, ottori] (adv-to,adv,vs) (often as ~した adj. phrase to mean 'gentle', etc.) gently; quietly; calmly [Add to Longdo]
しいんと;シーンと[, shiinto ; shi-n to] (adv,vs) (on-mim) silently (as the grave); quietly (as in death) [Add to Longdo]
すっと(P);スッと;スーッと;すうっと[, sutto (P); sutsu to ; su-tsu to ; suutto] (adv,vs) (1) (on-mim) (スーッと and すうっと are more emphatic) straight; quickly; directly; all of a sudden; (2) (on-mim) quietly; gently; softly; (vs) (3) to feel refreshed; to feel satisfied; (P) [Add to Longdo]
そっと(P);そうっと;そおっと;そーっと[, sotto (P); soutto ; sootto ; so-tto] (adv,vs) (on-mim) softly; gently; quietly; secretly; (P) [Add to Longdo]
そろそろ(P);そろっと[, sorosoro (P); sorotto] (adv,adv-to) (1) (そろそろ only) slowly; quietly; steadily; gradually; gingerly; (adv) (2) soon; momentarily; before long; any time now; (P) [Add to Longdo]
そろり[, sorori] (adv-to,adv) (1) slowly and quietly; (2) smoothly [Add to Longdo]
ひっそり閑[ひっそりかん, hissorikan] (adv,adv-to) (uk) quietly [Add to Longdo]
ほそぼそ話す[ほそぼそはなす, hosobosohanasu] (v5s) to speak slowly and quietly [Add to Longdo]
ほろほろ[, horohoro] (adv) (1) (on-mim) by ones and twos; (2) (See はらはら,ぼろぼろ) tears or flower petals falling quietly; (3) gurgling bird sound; (4) falling apart; crumbling; melting (in one's mouth) [Add to Longdo]
安座[あんざ, anza] (n,vs) sitting quietly; sitting cross-legged [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悄悄[qiǎo qiǎo, ㄑㄧㄠˇ ㄑㄧㄠˇ, ] quietly [Add to Longdo]
悄然[qiǎo rán, ㄑㄧㄠˇ ㄖㄢˊ, ] quietly [Add to Longdo]
轻声[qīng shēng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ, / ] quietly; softly; neutral tone; light stress [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Quietly \Qui"et*ly\, adv.
   1. In a quiet state or manner; without motion; in a state of
    rest; as, to lie or sit quietly.
    [1913 Webster]
 
   2. Without tumult, alarm, dispute, or disturbance; peaceably;
    as, to live quietly; to sleep quietly.
    [1913 Webster]
 
   3. Calmly, without agitation or violent emotion; patiently;
    as, to submit quietly to unavoidable evils.
    [1913 Webster]
 
   4. Noiselessly; silently; without remark or violent movement;
    in a manner to attract little or no observation; as, he
    quietly left the room.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 quietly
   adv 1: with low volume; "speak softly but carry a big stick";
       "she spoke quietly to the child"; "the radio was playing
       softly" [syn: {softly}, {quietly}] [ant: {aloud}, {loud},
       {loudly}]
   2: with little or no sound; "the class was listening quietly and
     intently"; "she was crying quietly" [ant: {noisily}]
   3: with little or no activity or no agitation (`quiet' is a
     nonstandard variant for `quietly'); "her hands rested quietly
     in her lap"; "the rock star was quietly led out the back
     door"; "sit here as quiet as you can" [syn: {quietly},
     {quiet}] [ant: {unquietly}]
   4: in a restful manner; "the streets are restfully sunny and
     still for the town is at mass" [syn: {restfully}, {quietly}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top