ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

reticent

R EH1 T IH0 S AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reticent-, *reticent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reticent(adj) ซึ่งพูดน้อย, See also: ซึ่งสงบปากสงบคำ, เงียบ, Syn. quiet, reserved, uncommunicative, Ant. talkative, voluble

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reticent(เรท'ทิเซินทฺ) adj. เงียบ, ไม่พูด, ระมัดระวัง, พิถีพิถัน, อำพราง, สงวนท่าที.

English-Thai: Nontri Dictionary
reticent(adj) มีเงื่อนงำ, ขรึม, เงียบ, สงวนท่าที

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If you're successful in this interview, you'll be required to appear self-possessed, confident, modest and reticent all at the same time.ถ้าเธอสัมภาษณ์ผ่านและได้รับงานนี้ เธอจะต้องสามารถทำงานให้สถานการณ์ที่กดดันได้ และมีความมั่นใจ อ่อนน้อมถ่อมต้น แล้วก็สำรวมมากกว่านี้ Grace (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
reticentHe is reticent and he never speaks unless spoken to.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เงียบขรึม[ngīep khreum] (adj) EN: taciturn; quiet; untalkative; reticent  FR: taciturne ; silencieux ; réservé
เงียบกริบ[ngīepkrip] (adv) EN: quietly ; silently ; still ; reticently ; soundlessly
ปากหนัก[pāk nak] (xp) EN: be reticent ; refrain from voicing one's opinion and feeling

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RETICENT R EH1 T IH0 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reticent (j) rˈɛtɪsnt (r e1 t i s n t)
reticently (a) rˈɛtɪsntliː (r e1 t i s n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
引っ込み思案;引込思案[ひっこみじあん, hikkomijian] (adj-no, adj-na) reserved; introverted; reticent; shy; withdrawn [Add to Longdo]
温厚寡黙[おんこうかもく, onkoukamoku] (n, adj-na) gentle and reticent [Add to Longdo]
寡黙[かもく, kamoku] (adj-na) silent (person); shy; taciturn; reticent; uncommunicative; (P) [Add to Longdo]
沈黙寡言[ちんもくかげん, chinmokukagen] (n, adj-na) taciturn; reticent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reticent \Ret"i*cent\, a. [L. reticens, p. pr. of reticere to
   keep silence; re- + tacere to be silent. See {Tacit}.]
   Inclined to keep silent; reserved; uncommunicative.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reticent
   adj 1: temperamentally disinclined to talk [syn: {reticent},
       {untalkative}]
   2: cool and formal in manner [syn: {restrained}, {reticent},
     {unemotional}]
   3: reluctant to draw attention to yourself [syn: {reticent},
     {self-effacing}, {retiring}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top