Search result for

anal

(172 entries)
(0.0086 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -anal-, *anal*
English-Thai: Longdo Dictionary
data analytics(n ) วิทยาการวิเคราะห์ข้อมูล, ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูล โดยนำข้อมูลมาประมวลผลด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การจำแนกกลุ่ม การดำเนินการทางสถิติ การวิเคราะห์แนวโน้ม การค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะประจำของข้อมูล ซึ่งอาจจะไม่ปรากฏชัดเจนนัก [ศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสภา]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anal[ADJ] เกี่ยวกับทวารหนัก
analogy[N] ความคล้ายคลึงกัน, Syn. likeness
analyse[VT] วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, นำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ, Syn. analyze, resolve into elements
analyst[N] นักวิเคราะห์, Syn. examiner, investigator, interpreter
analyst[N] นักวิเคราะห์ทางจิต, Syn. psychoanalyst, psychiatrist
analyze[VT] วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, Syn. analyse, examine, resolve into elements
analects[N] งานกวีนิพนธ์สั้น ๆ, Syn. analecta
analogue[N] สิ่งที่คล้ายกัน, See also: ของที่คล้ายหรือเหมือนกัน, Syn. counterpart, complement
analysis[N] การวิเคราะห์, See also: การพิเคราะห์, การนำมาแยกเป็นส่วนๆ เพื่อพิจารณาในประเด็นต่างๆ, Syn. separation, breakdown
analysis[N] จิตวิเคราะห์, See also: การวิเคราะห์ทางจิตใจ, Syn. psychotherapy, depth psychiatry

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anal(เอ' เนิล) adj. เกี่ยวกับทวารหนัก
analeptic(แอนนะเลพ' ทิค) adj.,n. บำรุงกำลัง, เสริมกำลัง, ยาบำรุงกำลัง, Syn. restoring)
analgesia(แอนนะจี' เซีย) n. การไร้ความรู้สึกปวด, อาการชา
analgesic(แอนนะจี' ซิค) n. ยาบรรเทาปวด.
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analog computer(แอน' นะลอกคอมพิวเตอร์) n. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่คำนวณด้วยสิ่งที่แทนตัวเลขได้ และมีการแสดงผลลัพธ์โดยทางภาพที่ปรากฏบนจอภาพ หน้าปัด หรืออ่านค่าได้จากเครื่องวัด ค่าต่าง ๆ ที่นำมาใช้กับการคำนวณด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เป็นค่าที่ต่อเนื่อง เช่น อุณหภูมิ ความดัน อย่างไรก็ตาม การใช้คอมพิวเตอร์ชนิดนี้ จำเป็นต้องใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ช่วย เพื่อจะนำมาเปรียบเทียบแทนค่าได้ ตัวอย่างที่เห็นง่าย ๆ ได้แก่ สไลด์รูล (slide rule) เทอร์โมแสตท (thermostat) เครื่องวัดความเร็วรถยนต์ เป็นต้น ความละเอียดถูกต้องในการคำนวณด้วยอะนาล็อกคอมพิวเตอร์มีน้อยกว่าดิจิตอลคอมพิวเตอร์มากดู digital computer เปรียบเทียบ
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)
analogize(อะแนล'โชไจซ) vt.,vt. ใช้วิธีการอุปมาเปรียบเทียบในการอธิบายหรือโต้เถียง, ทำการอุปมาในลักษณะเหมือนกัน
analogous(อะแนล' โลเกิส) adj. เหมือนกัน,คล้ายคลึงกัน, อุปมาเหมือน. -analogousness n., Syn. akin ###A. unlike
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ

English-Thai: Nontri Dictionary
anal(adj) เกี่ยวกับทวาร
analogous(adj) คล้ายคลึง,เหมือนกัน,อุปมาเหมือน
analogy(n) ความคล้ายคลึง,การอุปมา,การเปรียบเทียบ
analyse(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
analysis(n) วิภาค,การแยกแยะ,การวิเคราะห์
analytic(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์
analytical(adj) เกี่ยวกับการวิเคราะห์
analyze(vt) วิเคราะห์,จำแนก,วิภาค,แยกแยะ
banal(adj) มีทั่วไป,สามัญ,ดาษดื่น
canal(n) คลอง,คู,ร่อง,ทางน้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
anal-ทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anal atresia; atresia ani; proctatresiaทวารหนักไร้รูเปิดแต่กำเนิด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anal fistula; fistula in anoฝีคัณฑสูตร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anal reflexรีเฟล็กซ์ทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anal sphincter; sphincter aniหูรูดทวารหนัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
analcimeอะนาลไซม์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
analciteอะนาลไซต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
analectsปกิณกคดี [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
analemmaแอนาเล็มมา [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
analepticยาปลุกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analเอนัล [การแพทย์]
Anal Canalท่อทวารหนัก, รูทวารหนัก [การแพทย์]
Anal Fissureขอบทวารหนักปริ, แผลที่ก้น, ทวารหนักแตกเป็นรอย [การแพทย์]
Anal Fistulaฝีคัณฑสูตร [การแพทย์]
Anal Glandต่อมใกล้ทวารหนัก [การแพทย์]
Anal Gland Neoplasmsต่อมทวารหนัก, เนื้องอก; ต่อมเอนั่ล, เนื้องอก [การแพทย์]
Anal Membranesเยื่อทวารหนัก [การแพทย์]
Anal Periodระยะทวารหนัก [การแพทย์]
Anal Segmentปล้องสุดท้ายของท้อง [การแพทย์]
Anal Sphincterกล้ามเนื้อหูรูดทวาร, หูรูดของทวารหนัก, กล้ามเนื้อหูรูดรอบทวารหนัก, หูรูดทวารหนัก [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
analyzed (vt) กระบวนการวิเคราะห์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Behind the bar stood Anal Johnson.♪ หลังบาร์ยืนเด่น เอเนิล จอห์นสัน ♪ Blazing Saddles (1974)
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่ Jaws (1975)
-You've done a spectral analysis?คุณได้ทำการวิเคราะห์ สเปกตรัม? แน่นอนฉันมี 2010: The Year We Make Contact (1984)
If you've done the analysis what are the results?หากคุณได้ดำเนินการวิเคราะห์ สิ่งที่เป็นผลหรือไม่ 2010: The Year We Make Contact (1984)
Can you analyze the image on monitor circuit two?คุณสามารถวิเคราะห์ภาพ ในการตรวจสอบวงจร 2? ใช่. 2010: The Year We Make Contact (1984)
You could do analytic deconstruction, Neo-Geo, hard-edge.คุณอาจทำด้านวิเคราะห์โครงสร้าง ภูมิศาสตร์แบบใหม่ แบบล้ำยุค *batteries not included (1987)
Well, if we use the latest examination equipment to collect even more data and do a multifaceted analysis, then surely...ได้ ถ้าเราใช้ตัวอย่างครั้งสุดท้าย มาประกอบกับข้อมูลที่เราได้ ...และ ทดลองวิเคราะห์หลายทาง เพื่อความแน่นอน Akira (1988)
We're still analyzing the energy given off by the subject, but...เรายังคงวิเคราะห์ พลังงานนั้นแต่... Akira (1988)
You didn't understand what I was saying about the analytic field.คุณไม่เข้าใจว่าผม พูดอะไรเกี่ยวกับสาขาการวิเคราะห์ Basic Instinct (1992)
You're not an analyst.คุณไม่ใช่นักวิเคราะห์ Basic Instinct (1992)
The analyst in my book is obsessed with that sort of thing.บทวิเคราะห์ในหนังสือของฉัน ถูกครอบงำโดยเรื่องพวกนั้น Basic Instinct (1992)
It'll take me a few days to get it analyzed.ใช้เวลาไม่กี่วัน ถึงจะรู้ว่ามันคืออะไร Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analThe following descriptive analysis was derived from over 1500 closely-monitored questionnaires.
analShe persists in saying that her analysis is correct.
analHow would you analyze the situation?
analI am quite in agreement with your analysis.
analThe other day a water quality inspection was carried out at our house. We had it down by a certain famous company's Environment Analysis Centre or some such name.
analWe tried to project our analysis into the future.
analThe human heart is analogous to a pump.
analEvery situation requires individual analysis.
analTektronix's new software perfectly responds to the needs of customers using logic analysers.
analIn the last analysis, methods don't educate children; people do.
analI see no analogy between your problem and mine.
analThis e-zine is for those who, unswayed by the cajolery of the modern language industry, firmly trust that the traditional learning method of grammatical analysis is the way to go.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อุปมาอุปไมย[N] analogy, See also: comparison, simile, Example: ผู้ที่ได้อ่านหนังสือโบราณจะพบความเปรียบมากมาย ทั้งที่เป็นอุปมาอุปไมย อุปลักษณ์ สาธก, Thai definition: การเปรียบเทียบกัน
อุปมัย[N] simile, See also: analogue, comparison, analogy, metaphor, Syn. อุปไมย, อุปมาอุปไมย, Thai definition: สิ่งหรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
ความเหมือน[N] similarity, See also: analogy, resemblance, likeness, similitude, Ant. ความต่าง, Example: การเปรียบเทียบให้เห็นถึงความเหมือนและความต่างของนิกายนั้นจะทำให้คนเข้าใจแต่ละนิกายมากขึ้น
คัณฑสูตร[N] anal abscess, Example: เขาเป็นฝีคัณฑสูตร, Thai definition: ชื่อฝีชนิดหนึ่ง มักเป็นที่บริเวณขอบทวารหนัก
พิเคราะห์[V] consider, See also: analyze, ponder, deliberate, cogitate, reflect, Syn. วิเคราะห์, พินิจ, พิจารณา, Example: เขาพิเคราะห์ดูเอกสารทุกหน้าอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะลงชื่อ, Thai definition: ใคร่ครวญหรือพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
ผลการวิเคราะห์[N] analysis result, Syn. ผลวิจัย, Example: จากผลการวิเคราะห์ พบว่าการโคจรของดาวเทียมทำให้เรามีสื่อสารที่ก้าวหน้ามากขึ้น, Thai definition: ผลลัพธ์ที่ได้จากการค้นคว้า ศึกษาข้อมูลอย่างมีระบบ
เรขาคณิตวิเคราะห์[N] analytic geometry, Thai definition: เรขาคณิตที่ใช้สมการมาควบคุมเซตของจุดที่เรียงกันเป็นรูปทรงต่างๆ แล้วอนุมานผลลัพธ์จากการแก้สมการนั้นๆ รวมทั้งการแปลความหมายด้วย, Notes: (คณิต)
อุปมาน[N] comparison, See also: analogy, Thai definition: การเปรียบเทียบสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปไมย[N] analogy, See also: metaphor, simile, Syn. อุปมัย, เปรียบเทียบ, เปรียบเปรย, Thai definition: สิ่ง หรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น เพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
สัญญาณอนาล็อก[N] analog signal, Example: เครื่องพีซีไม่สามารถรับสัญญาณอนาล็อก โดยที่ไม่มีบอร์ดสำหรับแปลงสัญญาณ, Count unit: สัญญาณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาล็อก[n.] (anālǿk) EN: analogue = analog (Am.)   FR: analogue [m]
ใบสำคัญแสดงการวิเคราะห์[n. exp.] (baisamkhan sadaēng kān wikhrǿ) EN: certificate of analysis   
บทวิเคราะห์[n.] (botwikhrǿ) EN: review ; analysis   FR: revue [f]
ชำแหละ[v.] (chamlae) EN: cut open ; eviscerate ; disembowel ; slice ; dissect ; analyse   FR: éviscérer ; éventrer ; disséquer ; dépecer ; analyser
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; frequency channel   FR: chaîne [f] ; canal [m]
ช่องหู[n. exp.] (chǿng hū) EN: auditory canal   FR: conduit auditif [m]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel   FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng kān jamnāi) EN: channel de distribution   FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
โดยอนุโลม[X] (dōi anulōm) EN: by analogy ; mutatis mutandis   
โดยปริยาย[adv.] (dōi pariyāi) EN: implicitly ; indirectly ; figuratively ; by implication ; by analogy ; tacitly ; in a sense   FR: implicitement

CMU English Pronouncing Dictionary
ANAL    EY1 N AH0 L
ANALOG    AE1 N AH0 L AO2 G
ANALYST    AE1 N AH0 L AH0 S T
ANALOGY    AH0 N AE1 L AH0 JH IY0
ANALYZE    AE1 N AH0 L AY2 Z
ANALYSES    AH0 N AE1 L AH0 S IY2 Z
ANALOGUE    AE1 N AH0 L AO2 G
ANALYSTS    AE1 N AH0 L AH0 S S
ANALYSTS    AE1 N AH0 L AH0 S T S
ANALYSIS    AH0 N AE1 L AH0 S AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
anal    (j) (ei1 n l)
analog    (n) (a1 n @ l o g)
analogs    (n) (a1 n @ l o g z)
analogy    (n) (@1 n a1 l @ jh ii)
analyse    (v) (a1 n @ l ai z)
analyst    (n) (a1 n @ l i s t)
analyze    (v) (a1 n @ l ai z)
analecta    (n) (a2 n @ l e1 k t @)
analects    (n) (a1 n @ l e k t s)
analogue    (n) (a1 n @ l o g)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分析师[fēn xī shī, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄕ, / ] analyst; commentator, #5,126 [Add to Longdo]
比方[bǐ fang, ㄅㄧˇ ㄈㄤ˙, ] analogy; instance, #15,948 [Add to Longdo]
镇痛[zhèn tòng, ㄓㄣˋ ㄊㄨㄥˋ, / ] analgesic; pain killer, #16,972 [Add to Longdo]
类比[lèi bǐ, ㄌㄟˋ ㄅㄧˇ, / ] analogy, #28,851 [Add to Longdo]
分析员[fēn xī yuán, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄩㄢˊ, / ] analyst (e.g. of news), #41,989 [Add to Longdo]
分析化学[fēn xī huà xué, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄏㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] analytical chemistry, #69,263 [Add to Longdo]
止痛剂[zhǐ tòng jì, ㄓˇ ㄊㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] analgesic, #77,900 [Add to Longdo]
解析几何[jiě xī jǐ hé, ㄐㄧㄝˇ ㄒㄧ ㄐㄧˇ ㄏㄜˊ, / ] analytic geometry; coordinate geometry, #82,731 [Add to Longdo]
分析器[fēn xī qì, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, ] analyzer, #89,842 [Add to Longdo]
分析人士[fēn xī rén shì, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄖㄣˊ ㄕˋ, ] analyst; expert [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
analysieren(vt) |analysierte, hat analysiert| วิเคราะห์, ศึกษาหรือตรวจสอบคุณสมบัติหรือโครงสร้าง เช่น ein Problem analysieren วิเคราะห์ปัญหา

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Afterflosse {f}anal fin [Add to Longdo]
Analog-Digitalwandler {m}analog (to) digital converter (ADC) [Add to Longdo]
Analog-Ausgabeeinheit {f}analog output unit [Add to Longdo]
Analog-Digital-Umsetzer {m}analog-digital converter; A/D converter [Add to Longdo]
Analog-Eingabeeinheit {f}analog input unit [Add to Longdo]
Analoganzeige {f}analog display; analogue display [Add to Longdo]
Analogausfall {m}analog failure [Add to Longdo]
Analogdarstellung {f}analog representation [Add to Longdo]
Analogdatenverarbeitung {f}analogue data processing [Add to Longdo]
Analog- und Digitaltechnik {f}analog and digital technology [Add to Longdo]
Analog- und Digital-Oszilloskop {n}analog and digital oscilloscopes [Add to Longdo]
Analog- und Digitalelektronik {f}analog and digital electronics [Add to Longdo]
Analoggröße {f}analog quantity [Add to Longdo]
Analoghilfseingang {m}auxiliary analog input [Add to Longdo]
Analogie {f} | Analogien {pl}analogy | analogies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
NAPS[ナプス, napusu] (n) Numerical Analysis and Prediction System; NAPS [Add to Longdo]
お釜を掘る;御釜を掘る[おかまをほる, okamawohoru] (exp,v5r) (1) (See 釜を掘る・1) to perform anal sex; to bugger; to sodomize; to sodomise; (2) to crash a car into the back of another (usu. used in the passive voice); to rear-end [Add to Longdo]
アームウォマー[, a-muuoma-] (n) arm warmer; knitted sleeve, analogous to a leg warmer [Add to Longdo]
アナコン[, anakon] (n) (abbr) {comp} analog computer [Add to Longdo]
アナデジ[, anadeji] (n) (abbr) analog digital [Add to Longdo]
アナライザ;アナライザー[, anaraiza ; anaraiza-] (n) analyzer [Add to Longdo]
アナライズ[, anaraizu] (n) analysis [Add to Longdo]
アナリシス[, anarishisu] (n) analysis [Add to Longdo]
アナリスト[, anarisuto] (n) analyst; (P) [Add to Longdo]
アナリストミーティング[, anarisutomi-teingu] (n) analyst meeting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アナコン[あなこん, anakon] analog computer (abbr) [Add to Longdo]
アナログ[あなろぐ, anarogu] analog [Add to Longdo]
アナログコンピューター[あなろぐこんぴゅーたー, anarogukonpyu-ta-] analog computer [Add to Longdo]
アナログスイッチ[あなろぐすいっち, anarogusuicchi] analog switch [Add to Longdo]
アナログデータ[あなろぐでーた, anarogude-ta] analog data [Add to Longdo]
アナログディジタル変換器[アナログディジタルへんかんき, anarogudeijitaru henkanki] analog-to-digital converter, A, D converter, ADC (abbr.) [Add to Longdo]
アナログディスプレイ[あなろぐでいすぷれい, anarogudeisupurei] analog display [Add to Longdo]
アナログデジタル変換器[アナログデジタルへんかんき, anarogudejitaru henkanki] AD converter, analog digital converter [Add to Longdo]
アナログポート[あなろぐぽーと, anarogupo-to] analog port [Add to Longdo]
アナログ加算器[アナログかさんき, anarogu kasanki] summer, analog adder [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
分析[ぶんせき, bunseki] Analyse [Add to Longdo]
分析化学[ぶんせきかがく, bunsekikagaku] analytische_Chemie [Add to Longdo]
文盲[もんもう, monmou] Analphabetentum [Add to Longdo]
解析[かいせき, kaiseki] Analyse [Add to Longdo]
類推[るいすい, ruisui] Analogie, Analogieschluss [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Anal \A"nal\, a. [From {Anus}.] (Anat.)
   Pertaining to, or situated near, the anus; as, the anal fin
   or glands.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 anal
   adj 1: of or related to the anus; "anal thermometer"
   2: a stage in psychosexual development when the child's interest
     is concentrated on the anal region; fixation at this stage is
     said to result in orderliness, meanness, stubbornness,
     compulsiveness, etc. [syn: {anal}, {anal retentive}] [ant:
     {oral}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 anal /anal/ 
  anal

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 anal
  anal

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 anal /anaːl/
  anal

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top