Search result for

อนาล็อก

(6 entries)
(1.193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อนาล็อก-, *อนาล็อก*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อนาล็อก มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อนาล็อก*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อนาล็อก    [N] analogue, See also: analog, Ant. ดิจิตอล, Example: สัญญาณเหล่านี้ต้องถูกแปลงจากดิจิตอลให้เป็นอนาล็อกเพื่อให้เดินทางผ่านสายโทรศัพท์ได้
สัญญาณอนาล็อก    [N] analog signal, Example: เครื่องพีซีไม่สามารถรับสัญญาณอนาล็อก โดยที่ไม่มีบอร์ดสำหรับแปลงสัญญาณ, Count unit: สัญญาณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนาล็อก[n.] (anālǿk) EN: analogue = analog (Am.)   FR: analogue [m]
สัญญาณอนาล็อก[n. exp.] (sanyān anāløk) EN: analog signal   FR: signal analogique [m]

Are you satisfied with the result?

Go to Top