ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

analeptic

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analeptic-, *analeptic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analeptic[ADJ] บำรุงกำลัง, Syn. restorative
analeptic[N] ยาบำรุงกำลัง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analeptic(แอนนะเลพ' ทิค) adj.,n. บำรุงกำลัง, เสริมกำลัง, ยาบำรุงกำลัง, Syn. restoring)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analepticยาปลุกสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analepticsยากระตุ้นระบบประบบกลาง, ยากระตุ้นต่างๆ [การแพทย์]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 analeptic \an`a*lep"tic\ ([a^]n`[.a]*l[e^]p"t[i^]k), a. [Gr.
   'ana`lhptiko`s restorative: cf. F. analeptique. See
   {Analepsis}.] (Med.)
   Restorative; giving strength after disease. -- n. A
   restorative drug; a drug that stimulates the central nervous
   system.
   [1913 Webster + AS] analgen

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analeptic
   adj 1: stimulating the central nervous system; "an analeptic
       drug stimulates the central nervous system"
   n 1: a medication used as a stimulant to the central nervous
      system

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top