Search result for

metaphor

(65 entries)
(0.015 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -metaphor-, *metaphor*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
metaphor[N] คำอุปมา, See also: คำเปรียบเทียบ, Syn. simile, trope
metaphor[N] การใช้คำอุปมา, See also: การพูดเปรียบเทียบ, Syn. figure of speech
metaphoric[ADJ] เกี่ยวกับการใช้คำอุปมา, Syn. symbolical, allegorical, figurative
metaphorical[ADJ] เกี่ยวกับการใช้คำอุปมา, Syn. symbolical, allegorical, figurative
metaphorically[ADV] อย่างเปรียบเทียบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
metaphor(เมท'ทะฟอร์) n. คำอุปมา,การใช้คำอุปมา.

English-Thai: Nontri Dictionary
metaphor(n) คำเปรียบเทียบ,คำอุปมาอุปไมย
metaphorical(adj) เชิงเปรียบเทียบ,เชิงอุปมาอุปไมย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
metaphorอุปลักษณ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Metaphorอุปลักษณ์ [TU Subject Heading]
Metaphor in literatureอุปลักษณ์ในวรรณกรรม [TU Subject Heading]
Metaphor in musical criticismอุปกรณ์ในการวิจารณ์เพลง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I just mixed metaphors, didn't i? Yeah, but it kind of worked.ฉันแค่เปรียบเทียบนะ ใช่ไหม แต่มันก็ได้ผลนะ Chuck in Real Life (2008)
Divorce was metaphorical.การหย่าเป็นคำอุปมา Adverse Events (2008)
I also think his metaphors are tough enough to decipher after he's said them.ผมก็คิดของเขาเป็นคำอุปมาอุปมัยยาก พอที่จะถอดรหัสหลังจากที่เขากล่าวว่า Birthmarks (2008)
And, no, that one wasn't a metaphor.ไม่ใช่ นั่นเป็นคำอุปมา Lucky Thirteen (2008)
Went home without ringing either her metaphorical or actual bell.กลับบ้านโดย ไม่.. แม้แต่จะกดกริ่ง ทั้งกระดิ่งสมมุติและกระดิ่งจริงๆ Emancipation (2008)
Good metaphor though.เป็นคำอุปมาอุปมัยที่ดีนะ Marley & Me (2008)
The whole metaphor. Very clever.การเปรียบเทียบของคุณ มันน่าทึ่งมาก Confessions of a Shopaholic (2009)
Yes, wasn't it. The whole metaphor was...ใช่มั้ยล่ะ การเปรียบเทียบน่ะ... Confessions of a Shopaholic (2009)
Their song is more of a metaphor.นี่ เพลงของไซเรน ไม่ใช่แค่การเปรียบเทียบ Sex and Violence (2009)
And, like, is it supposed to be a metaphor for consumerism?มันเหมือนกับการเปรียบเทียบ พวกนักช๊อบอ่ะนะ? The Twilight Saga: New Moon (2009)
That is not true, and I think we are dangerously close to no longer speaking in metaphor.นั่นไม่จริงเลย และฉันก็คิดว่าเรา้ เริ่มที่หาคำอุปมามาพูดไม่ได้แล้ว The Story of Lucy and Jessie (2009)
You might laugh because every time I sign my name... I put a gold star after it. But it's a metaphor.อาจดูตลก เพราะทุกครั้งที่ฉันเซ็นชื่อ ฉันจะแปะดาวทองไว้ด้วย Pilot (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
metaphor"He's a tiger when he's angry" is an example of metaphor.
metaphorIn present day Japan, "alchemy" is only used metaphorically; to refer to improper means of making money by politicians or religious hucksters with no morals or shame.
metaphorThis expression has really caught my fancy, as a type of English metaphorical expression not in Japanese.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำอุปมา[N] metaphor, See also: simile, Example: ผู้วิจารณ์ติดใจกับคำอุปมาที่ไม่ทำให้เห็นภาพพจน์เพียงพอในความรู้สึกของผู้วิจารณ์เอง
อุปลักษณ์[N] metaphor
อุปมาโวหาร[N] figure of speech, See also: metaphor, simile, Thai definition: สำนวนเขียนที่กล่าวถึงเรื่องราวโดยยกสิ่งต่างๆ ขึ้นมาเปรียบเทียบประกอบ
อุปไมย[N] analogy, See also: metaphor, simile, Syn. อุปมัย, เปรียบเทียบ, เปรียบเปรย, Thai definition: สิ่ง หรือข้อความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น เพื่อให้เข้าใจแจ่มแจ้ง
อุปมา[N] simile, See also: metaphor, analogy, Thai definition: สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คำอุปลักษณ์[n.] (kham upalak) EN: metaphor   FR: métaphore [f]
คำอุปมา[n.] (kham uppamā) EN: metaphor   FR: métaphore [f]
อุปลักษณ์[n.] (upalak = uppalak) EN: metaphor   FR: métaphore [f]
อุปมา[n.] (uppamā) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor ; figure of speech   FR: analogie [f] ; comparaison [f] ; métaphore [f]
อุปมาน[n.] (uppamān) EN: analogue ; comparison ; analogy ; simile ; metaphor   FR: induction [f]
อุปมาอุปไมย[n.] (uppamā-uppamai) EN: metaphor ; analogy ; simile ; comparison   FR: métaphore [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
METAPHOR    M EH1 T AH0 F AO0 R
METAPHORS    M EH1 T AH0 F AO0 R Z
METAPHORICAL    M EH2 T AH0 F AO1 R IH0 K AH0 L
METAPHORICALLY    M EH2 T AH0 F AO1 R IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
metaphor    (n) (m e1 t @ f @ r)
metaphors    (n) (m e1 t @ f @ z)
metaphorical    (j) (m e2 t @ f o1 r i k l)
metaphorically    (a) (m e2 t @ f o1 r i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Metapher {n}; übertragener Ausdruck | Metaphern {pl}metaphor | metaphors [Add to Longdo]
Metaphorik {f}imagery [Add to Longdo]
metaphorischmetaphoric [Add to Longdo]
metaphorischemetaphorical [Add to Longdo]
metaphorisch {adv}metaphorically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
たとえ歌;譬え歌;喩え歌[たとえうた, tatoeuta] (n) (1) (See 譬喩歌) metaphorical poem (of the Man'yoshu); (2) (See 六義・2) metaphorical form (of waka) [Add to Longdo]
メタファー;メタファ[, metafa-; metafa] (n) {comp} metaphor [Add to Longdo]
メタフォール[, metafo-ru] (n) metaphor [Add to Longdo]
暗喩;暗ゆ[あんゆ, anyu] (n) (See 隠喩) metaphor [Add to Longdo]
飲む(P);呑む;飮む(oK);服む(iK)[のむ, nomu] (v5m,vt) (1) (呑む is often used metaphorically; 服む is often used for medicine) to drink; to gulp; to swallow; (2) (also written 喫む) to smoke (tobacco); (3) to engulf; to overwhelm; (4) to keep down; to suppress; (5) to accept (e.g. demand, condition); (6) to make light of; to conceal; (P) [Add to Longdo]
隠喩;隠ゆ[いんゆ, inyu] (n,adj-no) metaphor [Add to Longdo]
雲鬢花顔[うんびんかがん, unbinkagan] (n) beautiful woman (metaphorical) [Add to Longdo]
華厳[けごん, kegon] (n) (1) {Buddh} avatamsa (flower adornment, as a metaphor for becoming a buddha); (2) (abbr) (See 華厳経) Avatamska sutra; (3) (abbr) (See 華厳宗) Kegon (sect of Buddhism) [Add to Longdo]
海の藻屑[うみのもくず, uminomokuzu] (n) watery grave (metaphor) [Add to Longdo]
亀毛兎角[きもうとかく, kimoutokaku] (exp) (obsc) {Buddh} fur on turtles and horns on rabbits (used as a metaphor for things that do not exist) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
比喻[bǐ yù, ㄅㄧˇ ㄩˋ, ] metaphor; analogy; figure of speech; figuratively [Add to Longdo]
隐喻[yǐn yù, ˇ ㄩˋ, / ] metaphor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 metaphor \met"a*phor`\ (m[e^]t"[.a]*f[^o]r` or
   m[e^]t"[.a]*f[~e]r), n. [F. m['e]taphore, L. metaphora, fr.
   Gr. metafora`, fr. metafe`rein to carry over, transfer; meta`
   beyond, over + fe`rein to bring, bear.] (Rhet.)
   The transference of the relation between one set of objects
   to another set for the purpose of brief explanation; a
   compressed simile; e. g., the ship plows the sea. --Abbott &
   Seeley. "All the world's a stage." --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Note: The statement, "that man is a fox," is a metaphor; but
      "that man is like a fox," is a simile, similitude, or
      comparison.
      [1913 Webster] Metaphoric

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 metaphor
   n 1: a figure of speech in which an expression is used to refer
      to something that it does not literally denote in order to
      suggest a similarity

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top