ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

analyze

AE1 N AH0 L AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analyze-, *analyze*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
analyze(vt) วิเคราะห์, See also: ศึกษา, ตรวจสอบ, พิจารณา, Syn. analyse, examine, resolve into elements

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analyze(แอน' นะไนซ) vt. =analyse (ดู)

English-Thai: Nontri Dictionary
analyze(vt) วิเคราะห์, จำแนก, วิภาค, แยกแยะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
analyzeวิเคราะห์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
analyze; analyseวิเคราะห์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Analyzersตัววิเคราะห์ [การแพทย์]
Analyzers, Continuous Flowเครื่องมือวิเคราะห์อัตโนมัติชนิดที่วัตถุวิเคราะ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
analyzed(vt) กระบวนการวิเคราะห์

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Can you analyze the image on monitor circuit two?คุณสามารถวิเคราะห์ภาพ ในการตรวจสอบวงจร 2? ใช่. 2010: The Year We Make Contact (1984)
I'll go there to analyze and collate the fluid samples.ฉันจะได้วิเคราะห์ และเปรียบเทียบตัวอย่างของเหลวได้ Junior (1994)
They were assigned to analyze every aspect in detail of our criminal.พวกเขามีหน้าที่วิเคราะห์รูปแบบ และรายละเอียดของอาชญากร Ghost in the Shell (1995)
I want you to analyze and interpret all the events... surrounding Derek's incarceration.ฉันต้องการวิเคราะห์ และแปลผล เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น... ที่เกี่ยวกับ การจำคุกของ เดเร็ค American History X (1998)
I've decided to analyze it, logically, with a scientific method.ฉันตัดสินใจที่จะวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ The Red Violin (1998)
They're, like, 30, and they work up little codes together, and they analyze Greek mythology and make up secret societies where other guys who never had girlfriends before can join in.พวกเขาอายุ 30 ทำงานกับรหัสอะไรสักอย่าง พวกเขาวิเคราะห์เทพนิยายกรีก ก่อตั้งสมาคมลับ ให้พวกบ๊องไม่มีแฟนด้วยกันมาเข้าร่วม Signs (2002)
To determine the kind of personality that drives the corporation to behave like an externalizing machine we can analyze it like a psychiatrist would a patient.เพื่อชี้ให้เห็นบุคลิกภาพ ที่ผลักดันให้บรรษัท ประพฤติตัวเป็นเครื่องจักรผลักภาระ The Corporation (2003)
... butnowherenearenoughcomputer power to analyze it. Can you help us?แต่ไม่มีคอมพิวเตอร์ประมวลผล คุณช่วยเราได้มั้ย The Day After Tomorrow (2004)
I've asked a psycholinguist at M.I.T. to analyze our manifesto.ผมขอให้นักภาษาศาสตร์ ที่เอ็มไอที ช่วยวิเคราะห์แถลงการณ์ของเราให้ That Night, a Forest Grew (2007)
What happens now is we need you to analyze and match these slides immediately.- ตอนนี้ เราต้องการให้คุณ วิเคราะห์และจับคู่สไลด์เลือด กับเหยื่อโดยด่วน Resistance Is Futile (2007)
We should get it to the police so they can analyze it, find out whose blood it is.เราควรเอาไปให้ตำรวจ เพื่อวิเคราะห์ว่าเป็นเลือดของใคร No Such Thing as Vampires (2007)
NSA's working at full capacity to analyze it and intercept further communications, but we need your help to find out who did this.หน่วยความมั่นคงกำลังพยายาม วิเคราะห์กันอย่างเต็มที่ เพื่อเครียมการสกัดสัญญาณครั้งหน้า แต่เราอยากให้พวกคุณช่วยหา ว่าพวกมันเป็นใคร Transformers (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
analyzeBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.
analyzeHow would you analyze the situation?
analyzeIn my analysis I rely considerably on the types of authoritarian behaviour first analyzed by Kurz.
analyzeLet's analyze the machine.
analyzeThe aviation expert analyzed the statistics in detail.
analyzeThe doctor analyzed the blood sample for anemia.
analyzeThe expert analyzed the statistics in detail.
analyzeThe result of the election will soon be analyzed.
analyzeThese things are much better spoken about face to face so that we can draw diagrams and demonstrate timings on logic analyzers and oscilloscopes where necessary.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พิเคราะห์(v) consider, See also: analyze, ponder, deliberate, cogitate, reflect, Syn. วิเคราะห์, พินิจ, พิจารณา, Example: เขาพิเคราะห์ดูเอกสารทุกหน้าอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะลงชื่อ, Thai Definition: ใคร่ครวญหรือพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ
วิเคราะห์(v) analyze, See also: contemplate, consider, Syn. พินิจพิจารณา, Example: การจับคนมาขึ้นเขียงเพื่อวิเคราะห์นั้น เราอาจจะทำได้หลายแง่หลายมุม, Thai Definition: พิจารณาอย่างละเอียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พิเคราะห์[phikhrǿ] (v) EN: consider ; analyze ; ponder ; deliberate ; cogitate ; reflect ; think over  FR: considérer ; examiner
วิเคราะห์[wikhrǿ] (v) EN: analyze ; consider ; ponder ; contemplate ; analyze chemically  FR: analyser ; considérer ; analyser chimiquement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ANALYZE AE1 N AH0 L AY2 Z
ANALYZED AE1 N AH0 L AY2 Z D
ANALYZER AE1 N AH0 L AY2 Z ER0
ANALYZES AE1 N AH0 L AY2 Z IH0 Z
ANALYZERS AE1 N AH0 L AY2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
analyze (v) ˈænəlaɪz (a1 n @ l ai z)
analyzed (v) ˈænəlaɪzd (a1 n @ l ai z d)
analyzes (v) ˈænəlaɪzɪz (a1 n @ l ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分析器[fēn xī qì, ㄈㄣ ㄒㄧ ㄑㄧˋ, ] analyzer #89,842 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナライザ;アナライザー[anaraiza ; anaraiza-] (n) analyzer [Add to Longdo]
スニッファ[suniffa] (n) { comp } packet analyzer; packet sniffer [Add to Longdo]
スペアナ[supeana] (n) (abbr) spectrum analyzer [Add to Longdo]
ネットワークプロトコルアナライザ[nettowa-kupurotokoruanaraiza] (n) { comp } network protocol analyzer [Add to Longdo]
パケットアナライザ[pakettoanaraiza] (n) { comp } packet analyzer [Add to Longdo]
プログラムアナライザー[puroguramuanaraiza-] (n) program analyzer; programme analyzer [Add to Longdo]
プロトコルアナライザ[purotokoruanaraiza] (n) { comp } protocol analyzer [Add to Longdo]
マイクロアナライザ;マイクロアナライザー[maikuroanaraiza ; maikuroanaraiza-] (n) microanalyzer [Add to Longdo]
ロジアナ[rojiana] (n) (abbr) logic analyzer; (P) [Add to Longdo]
ロジックアナライザ[rojikkuanaraiza] (n) logic analyser (analyzer) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
プロトコルアナライザ[ぷろとこるあならいざ, purotokoruanaraiza] protocol analyzer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Analyze \An"a*lyze\, v. t. [imp. & p. p. {Analyzed}; p. pr. &
   vb. n. {Analyzing}.] [Cf. F. analyser. See {Analysis}.]
   1. To subject to analysis; to resolve (anything complex) into
    its elements; to separate into the constituent parts, for
    the purpose of an examination of each separately; to
    examine in such a manner as to ascertain the elements or
    nature of the thing examined; to consider in detail in
    order to discover essential features or meaning; as, to
    analyze an action to ascertain its morality; to analyse a
    sonnet by Shakespeare; to analyse the evidence in a
    criminal trial; to analyse your real motives.
 
   Syn: analyze, study, examine
     [1913 Webster + WordNet 1.5]
 
        No one, I presume, can analyze the sensations of
        pleasure or pain.          --Darwin.
     [1913 Webster]
 
   2. make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of;
    break down into components or essential features; as, to
    analyse a specimen; to analyze a fossil substance; to
    analyze a sentence or a word; to analyse a chemical
    compound.
 
   Syn: analyze, break down, dissect, take apart.
     [WordNet 1.5]
 
   3. subject to psychoanalytic treatment. I was analysed in
    Vienna by a famous psychiatrist
 
   Syn: analyze, psychoanalyze, psychoanalyse.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 analyze
   v 1: consider in detail and subject to an analysis in order to
      discover essential features or meaning; "analyze a sonnet
      by Shakespeare"; "analyze the evidence in a criminal
      trial"; "analyze your real motives" [syn: {analyze},
      {analyse}, {study}, {examine}, {canvass}, {canvas}]
   2: make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of;
     break down into components or essential features; "analyze a
     specimen"; "analyze a sentence"; "analyze a chemical
     compound" [syn: {analyze}, {analyse}, {break down},
     {dissect}, {take apart}] [ant: {synthesise}, {synthesize}]
   3: break down into components or essential features; "analyze
     today's financial market" [syn: {analyze}, {analyse}]
   4: subject to psychoanalytic treatment; "I was analyzed in
     Vienna by a famous psychiatrist" [syn: {analyze}, {analyse},
     {psychoanalyze}, {psychoanalyse}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top