หรือคุณหมายถึง likeneß?
Search result for

likeness

(33 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -likeness-, *likeness*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
likeness    [N] ความเหมือนกัน, See also: ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity, resemblance, similitude, alikeness, Ant. unlikeness, dissimilitude
likeness    [N] ภาพเหมือน, See also: ภาพ, Syn. image, portrait

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
likeness(ไลคฺ'นิส) n. ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity

English-Thai: Nontri Dictionary
likeness(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
likenessHe bears a strong likeness to my son.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
Sorry... it's not a very good likeness...ขอโทษค่ะ... คือรูปมันไม่ได้อย่างที่ฉันต้องการ Christmas in August (1998)
The perfect likeness of a Wellesley graduate.ภาพนี้เหมือนลูกศิษย์เวลส์ลี่ย์ไม่มีผิด Mona Lisa Smile (2003)
It's quite a likeness.ดูเหมือนจริงเลย Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Lizzie, is it a true likeness?ลิซซี่ นี่เหมือนตัวจริงมั้ย Pride & Prejudice (2005)
Wow, that's an amazing likeness.ว้าว นั่นเหมือนหยั่งกับแกะ Just Like Heaven (2005)
Her child's the likeness of Alessa.ลูกสาวเธอ เธอเหมือนกับ Alessa Silent Hill (2006)
A fair likeness of the old man.ก็เหมือนพอควร The Illusionist (2006)
Good likeness.ตรงนี้ ดูนั่นสิ Negro Y Azul (2009)
I suspected that a likeness of a nitrogen molecule would attract your attention.ฉันสงสัยว่านั่นเป็นความชอบ โมเลกุลไนโตรเจน จะดึงดูดความสนใจของคุณ August (2009)
And, the issue of having your likeness used is a civil matter, not a police one.แล้วปัญหานี้ก็เป็นปัญหาของเราเองตำรวจไม่น่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ Ohitori sama (2009)
- This is not a good likeness.นี่ไม่ใช่ภาพเหมือนที่ดีเลยนะ - คุณพระ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Covering himself with his victims' likenessห่อหุ้มตัวเองด้วย ภาพคล้ายของเหยื่อ ...A Thousand Words (2010)
When the time is right, you must make a likeness of the Prince and bind it to the gift using the skills that I taught you.เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เจ้าต้อง ให้มันกับเจ้าชาย ให้เป็นของขวัญ ข้าเชื่อว่าเจ้าทำได้ The Eye of the Phoenix (2010)
- Who was created in your likeness. - In your likeness of sin and filth.ผู้ถูกสร้างขึ้นจากภาพลวงตา \ ภาพลวงตาแห่งบาป และ ความเลวร้าย The Rite (2011)
For generations, your people will stare into the eyes of their sons and they will see my likeness.ตลอดชีวิต เมื่อพวกแก มองในตาลูกหลานตัวเอง จะมองเห็นภาพของข้า Immortals (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคล้าย    [N] resemblance, See also: likeness, similarity, semblance, Syn. ความคล้ายคลึง, Ant. ความต่าง, Example: ฝาแฝดมักมีความคล้ายกันในส่วนของรูปร่างหน้าตา

CMU English Pronouncing Dictionary
LIKENESS    L AY1 K N AH0 S
LIKENESSES    L AY1 K N AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
likeness    (n) (l ai1 k n @ s)
likenesses    (n) (l ai1 k n @ s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
似顔[にがお, nigao] (n) portrait; likeness; (P) [Add to Longdo]
似顔絵(P);似顔画(iK)[にがおえ, nigaoe] (n) portrait; likeness; (P) [Add to Longdo]
肖像権[しょうぞうけん, shouzouken] (n) rights to usage of one's likeness [Add to Longdo]
相似[そうじ, souji] (n,adj-na,vs,adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P) [Add to Longdo]
相似点[そうじてん, soujiten] (n) point of likeness (between); resemblance; similarity [Add to Longdo]
版権物[はんけんもの, hankenmono] (n) likeness; (amateur) picture of a copyrighted character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Likeness \Like"ness\, n. [AS. gel[imac]cnes.]
   1. The state or quality of being like; similitude;
    resemblance; similarity; as, the likeness of the one to
    the other is remarkable.
    [1913 Webster]
 
   2. Appearance or form; guise.
    [1913 Webster]
 
       An enemy in the likeness of a friend. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. That which closely resembles; a portrait.
    [1913 Webster]
 
       [How he looked] the likenesses of him which still
       remain enable us to imagine.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. A comparison; parable; proverb. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He said to them, Soothly ye shall say to me this
       likeness, Leech, heal thyself.    --Wyclif (Luke
                          iv. 23).
 
   Syn: Similarity; parallel; similitude; representation;
     portrait; effigy.
     [1913 Webster] Likerous

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 likeness
   n 1: similarity in appearance or character or nature between
      persons or things; "man created God in his own likeness"
      [syn: {likeness}, {alikeness}, {similitude}] [ant:
      {dissimilitude}, {unlikeness}]
   2: picture consisting of a graphic image of a person or thing
     [syn: {likeness}, {semblance}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top