หรือคุณหมายถึง likeneß?
Search result for

likeness

(30 entries)
(0.0261 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -likeness-, *likeness*, likenes
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
likeness[N] ความเหมือนกัน, See also: ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity, resemblance, similitude, alikeness, Ant. unlikeness, dissimilitude
likeness[N] ภาพเหมือน, See also: ภาพ, Syn. image, portrait

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
likeness(ไลคฺ'นิส) n. ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน, Syn. similarity

English-Thai: Nontri Dictionary
likeness(n) ความเหมือนกัน,ความคล้ายคลึงกัน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Good likeness.ตรงนี้ ดูนั่นสิ Negro Y Azul (2009)
I suspected that a likeness of a nitrogen molecule would attract your attention.ฉันสงสัยว่านั่นเป็นความชอบ โมเลกุลไนโตรเจน จะดึงดูดความสนใจของคุณ August (2009)
And, the issue of having your likeness used is a civil matter, not a police one.แล้วปัญหานี้ก็เป็นปัญหาของเราเองตำรวจไม่น่าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะ Ohitori sama (2009)
- Codified Likeness Utility.- โปรแกรมอัจฉริยะเสมือนตัวจริง TRON: Legacy (2010)
- This is not a good likeness.นี่ไม่ใช่ภาพเหมือนที่ดีเลยนะ - คุณพระ The Parts in the Sum of the Whole (2010)
Covering himself with his victims' likenessห่อหุ้มตัวเองด้วย ภาพคล้ายของเหยื่อ ...A Thousand Words (2010)
When the time is right, you must make a likeness of the Prince and bind it to the gift using the skills that I taught you.เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เจ้าต้อง ให้มันกับเจ้าชาย ให้เป็นของขวัญ ข้าเชื่อว่าเจ้าทำได้ The Eye of the Phoenix (2010)
- Who was created in your likeness. - In your likeness of sin and filth.ผู้ถูกสร้างขึ้นจากภาพลวงตา \ ภาพลวงตาแห่งบาป และ ความเลวร้าย The Rite (2011)
For generations, your people will stare into the eyes of their sons and they will see my likeness.ตลอดชีวิต เมื่อพวกแก มองในตาลูกหลานตัวเอง จะมองเห็นภาพของข้า Immortals (2011)
One day they're gonna put a cartoon likeness of me on these walls.สักวันหนึ่งพวกเขา จะวาดการ์ตูนที่เหมือน ฉันไว้บนผนังพวกนี้ New York (2011)
Make one in her likeness that won't.ลูกจะรังเกียจข้า... วันที่นางรู้ความจริง Kitana & Mileena: Part 2 (2011)
I believe I have captured something of your likeness.ฉันว่าฉันจับลักษณะบางอย่าง ของเธอได้ละนะ The Adventures of Tintin (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
likenessHe bears a strong likeness to my son.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคล้าย[N] resemblance, See also: likeness, similarity, semblance, Syn. ความคล้ายคลึง, Ant. ความต่าง, Example: ฝาแฝดมักมีความคล้ายกันในส่วนของรูปร่างหน้าตา

CMU English Pronouncing Dictionary
LIKENESS    L AY1 K N AH0 S
LIKENESSES    L AY1 K N AH0 S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
likeness    (n) (l ai1 k n @ s)
likenesses    (n) (l ai1 k n @ s i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
似顔[にがお, nigao] (n) portrait; likeness; (P) [Add to Longdo]
似顔絵(P);似顔画(iK)[にがおえ, nigaoe] (n) portrait; likeness; (P) [Add to Longdo]
肖像権[しょうぞうけん, shouzouken] (n) rights to usage of one's likeness [Add to Longdo]
相似[そうじ, souji] (n,adj-na,vs,adj-no) (1) resemblance; likeness; similitude; (2) (mathematical) similarity; (3) (See 相同) (biological) analogy; (P) [Add to Longdo]
相似点[そうじてん, soujiten] (n) point of likeness (between); resemblance; similarity [Add to Longdo]
版権物[はんけんもの, hankenmono] (n) likeness; (amateur) picture of a copyrighted character [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Likeness \Like"ness\, n. [AS. gel[imac]cnes.]
   1. The state or quality of being like; similitude;
    resemblance; similarity; as, the likeness of the one to
    the other is remarkable.
    [1913 Webster]
 
   2. Appearance or form; guise.
    [1913 Webster]
 
       An enemy in the likeness of a friend. --L'Estrange.
    [1913 Webster]
 
   3. That which closely resembles; a portrait.
    [1913 Webster]
 
       [How he looked] the likenesses of him which still
       remain enable us to imagine.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   4. A comparison; parable; proverb. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He said to them, Soothly ye shall say to me this
       likeness, Leech, heal thyself.    --Wyclif (Luke
                          iv. 23).
 
   Syn: Similarity; parallel; similitude; representation;
     portrait; effigy.
     [1913 Webster] Likerous

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 likeness
   n 1: similarity in appearance or character or nature between
      persons or things; "man created God in his own likeness"
      [syn: {likeness}, {alikeness}, {similitude}] [ant:
      {dissimilitude}, {unlikeness}]
   2: picture consisting of a graphic image of a person or thing
     [syn: {likeness}, {semblance}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top