ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

analogic

AE2 N AH0 L AA1 JH IH0 K   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -analogic-, *analogic*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
analogic(al) (แอนนะลอจ' จิค, -เคิล) adj. คล้ายกัน,เหมือนกัน,อุปมา,เปรียบเหมือน analogism (อะแนล' โลจิสซึม) n. อนุมานหรือการอ้างอิงจากการเปรียบเทียบ -analogist n.,-analogistic adj. (reasoning, analogy)

CMU English Pronouncing Dictionary
ANALOGIC AE2 N AH0 L AA1 JH IH0 K

Japanese-English: EDICT Dictionary
類推[るいすい, ruisui] (n,vs,adj-no) (1) analogy; (2) analogical reasoning; (P) [Add to Longdo]
類推推理[るいすいすいり, ruisuisuiri] (n,vs) reasoning by analogy; analogical inference; analogism [Add to Longdo]
類推的[るいすいてき, ruisuiteki] (adj-na) analogical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Analogic \An`a*log"ic\, a. [See {Analogous}.]
     Of or belonging to analogy. --Geo. Eliot.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top